Riskienhallinta on kriittinen osa johtamista

Tieto on organisaation arvokkainta pääomaa. Riskienhallinta liittyen dataan ja kaikkeen muuhunkin toimintaan on organisaation johdon vastuulla. Riskienhallinnan onnistuminen edellyttää johdolta täyttä sitoutumista ja esimerkkinä toimimista ─ nämä muodostavat perustan hyvän hallinnon toteutumiselle koko organisaatiossa.

Riskien tunnistaminen ja hallinta on välttämätön osa ennakoivaa johtamista. Se on olennainen osa suunnittelun ja seurannan prosesseja, operatiivista toimintaa ja niihin liittyvää päätöksentekoa.

Johtajan seitsemän syytä olla kävelemättä riskienhallinnan ohi:

 1. Organisaatioiden riskienhallinta on osa yhteiskunnallista riskienhallintaa.
  Organisaatiot tuottavat palveluita toisilleen. Ne toimivat keskenään yhteistyössä ja verkostoissa. Riskienhallintaa koskevissa päätöksissä ja toimenpiteiden määrittelyssä on otettava huomioon, että niillä voi olla vaikutuksia myös muihin toimijoihin.

 2. Riskienhallinta tukee päätöksentekoa.
  Riskitietoista kulttuuria pitää edistää kaikessa päätöksenteossa. Riskienhallinnassa otetaan huomioon epävarmuus sekä riskin luonne ja käsittelymahdollisuudet. Tämä auttaa päätöksentekijöitä valmistautumaan, tekemään tietoisia valintoja, asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja erottamaan vaihtoehtoiset toimintatavat.

 3. Riskienhallinta luo arvoa auttamalla onnistumaan.
  Riskienhallinta auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnan mitattavassa kehittymisessä. Se myös tukee päivittäistä toimintaa ja turvallisuutta sekä varmistaa lakien ja viranomaisten vaatimusten noudattamisen. Riskienhallinnalla tuetaan lisäksi projektinhallintaa, toimintojen ja hallintotavan tehokkuutta sekä maineeseen liittyvien uhkien hallintaa.

 4. Riskienhallinta tuo tehoa ja nopeuttaa riskeistä toipumista.
  Järjestelmällinen, ajantasainen ja jäsennelty riskienhallinnan toimintamalli lisää tehokkuutta ja toiminnan yhdenmukaisuutta. Tähän kuuluvat olennaisena osana myös toimenpiteet riskien käsittelemiseksi.

 5. Suunnitelmallinen riskienhallinta tuottaa kattavan tiedon eri tahoilta.
  Riskienhallinta onnistuu, kun ennakointi ja suunnittelu perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Edellytyksenä on päätöksentekijöiden, asiantuntijoiden sekä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien mukaan ottaminen riittävän laajasti.

 6. Riskienhallinnan avulla muutoksen havaitseminen ja reagointi on nopeaa.
  Riskienhallinta kuuluu olennaisesti organisaation toimintaan ja eri osa-alueiden kehittämiseen. Järjestelyissä pitää ottaa huomioon organisaatio, toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus sekä ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö. Toimiva ja läpinäkyvä riskienhallinta korostuu erityisesti muutoksissa, joissa kehitetään uusia toimintamalleja ja luovutaan vanhoista.

 7. Riskienhallinta varmistaa yhteistyökumppaneiden luotettavan toiminnan.
  Ulkopuolelta hankittavissa palveluissa riskienhallinnan kokonais- ja valvontavastuu on aina organisaatiolla itsellään. Palveluntuottajien riskienhallinnan järjestelyjen riittävä taso on varmistettava sopimuksilla ja lisäksi on seurattava ehtojen noudattamista käytännössä.

Johtaja, varmista sinäkin tietopääomasi tulevaisuus: Ota tietoturva ja riskienhallinta osaksi johtoryhmätyötäsi jo tänään!

Jatketaan keskustelua Twitterissä: (at)KirsiKarla


Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , Tietosuoja , Blogit

LinkedIn Print