Viisas sääntely perustuu oikeaan tietoon

Viestintäviraston periaatteena on käyttää sääntelyä ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä. Jos ja kun sääntelyä tarvitaan, sen on perustuttava oikeaan ja riittävään tietoon.

Valvonta ja sääntely menevät metsään, jos niiden perustana on väärä tai puutteellinen tieto. Oikean ja riittävän tiedon merkitys on korostunut viestintämarkkinoiden valvonnassa.

Kaksi esimerkkiä kertoo tästä. Viestintävirasto korjasi syksyllä 2014 vuosien 2011–2013 toimialatietoja, koska yhden keskeisen operaattorin virastolle toimittamat tiedot paljastuivat virheellisiksi. Toinen tapaus tuli ilmi viime vuoden loppupuolella, kun virasto pyysi huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen myönnettävien valtiontukien määrittämistä varten tietoja viestintäverkoista ja niiden kehittämissuunnitelmista. Yhden teleyrityksen toimittamat tiedot poikkesivat merkittävästi aiempien vuosien tiedoista. Seurauksena oli jo tehtyjen markkina-analyysien tarkistaminen ja arviolta neljänkymmenen valtiontukipäätöksen korjaaminen.

Tilastointia ja valvontaa

Viestintävirasto kerää teleyrityksiltä säännöllisesti tietoja mm. matkaviestinverkon liittymämääristä ja sopimustyypeistä, kiinteän verkon tiedonsiirto- ja puhelinliittymien määristä, kiinteän laajakaistaverkon liittymistä yhteystekniikoittain ja nopeuksittain, puheluminuuteista, tekstiviesteistä, matkaviestinverkossa siirretyn datan määrästä, verkon vikatilanteista ja niiden syistä, vähittäis- ja tukkuhinnoista, laajakaistayhteyksien saatavuudesta sekä teleyritysten tuloista ja investoinneista.

Viraston keräämät tiedot muodostavat Suomen ainoan kattavan teletoimintatilaston, josta tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle kansantalouden tilinpitoa varten ja komissiolle mm. sen ylläpitämää vertailua varten (http://digital-agenda-data.eu).

Viestintäviraston näkökulmasta tietojen tärkein käyttökohde on viranomaistehtävän hoitaminen eli viestintämarkkinoiden valvonta ja edistäminen. Ajantasaisen lainsäädännön ja asiantuntemuksen lisäksi oikea ja riittävä tieto ovat välttämätön edellytys. Virasto hallinnoi taajuuksia, sääntelee tukkumarkkinoita, varmistaa viestinnän vähimmäispalvelujen saatavuutta ja edistää toimillaan viestintäverkkojen ja -palvelujen toimitusvarmuutta ja turvallisuutta.

Markkinoiden läpinäkyvyyttä edistämässä

Tärkeä tietojen käyttökohde on markkinoiden läpinäkyvyyden edistäminen. Viestintäviraston MONITORi-palvelussa julkaistaan teleyritysten virastolle toimittamiin tietoihin perustuen tietoa television ja radion alueellisesta saatavuudesta, postipalveluista, laajakaistahankkeista sekä puhelin- ja laajakaistaliittymien tarjonnasta. Niin ikään palvelussa julkaistaan teleoperaattoreiden vakavat ja erittäin vakavat häiriöt puhelin-, laajakaista-, tv- ja radioyhteyksissä.

Markkinoiden läpinäkyvyys, hyvä tietojen saatavuus tarjolla olevista palveluista ja niiden helppo vertailtavuus parantavat yksittäisen kuluttajan asemaa. Julkisesti saatavilla oleva tieto tarjolla olevista laajakaistayhteyksistä edistää myös tiedonsiirtonopeuksien kasvua: asiakkaat osaavat kysyä tarvitsemiaan yhteyksiä ja tieto näiden puuttumisesta auttaa yrityksiä tunnistamaan investointimahdollisuuksia.

JOT- filosofiaa mukaillen

Viestintäviraston tiedonhallinta muistuttaa periaatteiltaan teollisuuden ja kaupan JOT-filosofiaa: oikea tieto, oikeilta tahoilta, oikeaan aikaan, oikealla tavalla. Tietojen toimittaminen on yrityksille ja niiden kerääminen viranomaiselle välillä kovaa työtä. Viestintämarkkinoiden tuotteet ja yritykset ovat dynaamisia, joten tiedonkeruun maali liikkuu.

Kerättävien tietojen on oltava olennaisia ja tarpeellisia valvonnalle ja markkinoiden ymmärtämiselle - mitä tahansa ei kerätä pelkästään keräämisen ilosta. Valvonnan tasapuolisuuden ja riittävän kattavan markkinakuvan takaamiseksi tietojen toimittamisen on myös oltava riittävän kattavaa - kun kerran yrityksellä on toimintansa perusteella lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot viranomaiselle, velvollisuus pitää asianmukaisesti hoitaa.

Tietojen toimittaminen aikataulussa säästää viranomaistyötä, kun tietoja ei tarvitse karhuta ja niiden perusteella valmisteltavat valvontatoimenpiteet edistyvät ajallaan. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on tietojen toimitustapa. Viestintävirasto siirtyy tämän vuoden aikana vastaanottamaan tiedot sähköisen käyttöliittymän avulla. Sen käytöstä hyötyvät sekä tietojen toimittajat että viranomainen.

Osallistu kanssani keskusteluun Twitterissä.

Asta Sihvonen-Punkka
Viestintäviraston pääjohtaja

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Laajakaista , Teletoiminta , Verkot , Viat ja häiriöt , Blogit

LinkedIn Print