Kohti kevyempää sääntelyä

Euroopan komissio julkaisi toukokuun alussa tiedonannon digitaalisista sisämarkkinoista. Se sisältää monivuotisen, EU-tason toimenpiteisiin perustuvan strategian siitä, kuinka EU:ssa luodaan digitaaliset sisämarkkinat. Strategiassa on kolme pääkohtaa. Ensinnäkin sen tavoitteena on taata kuluttajille ja yrityksille nykyistä parempi pääsy ostamaan verkosta niin tavaroita kuin palveluja. Toisena tavoitteena on luoda oikeat olosuhteet digitaalisille verkoille ja palveluille. Näin varmistetaan nopeat, varmat ja luotettavat yhteydet ja sisältöpalvelut. Kolmantena tavoitteena on Euroopan digitaalisen talouden kasvupotentiaalin maksimointi.

Komission tiedonanto on erittäin laaja-alainen ja se koskee vaikutuksiltaan Suomessakin useaa ministeriötä ja hallinnonalaa. Jo tässä vaiheessa komissio on aikatauluttanut 16 eri toimenpidettä tälle ja ensi vuodelle. Ehdotetut toimenpiteet koskevat mm. kuluttajansuojaa, pakettimarkkinoita, tekijänoikeuksia, arvonlisäverotusta, telesääntelyä, mediasääntelyä, yksityisyydensuojaa, kyberturvallisuutta, tiedon omistajuutta ja siirtämistä, ICT-standardointia ja rajat ylittävän kaupan sopimussääntöjä.

Viestintävirasto kannattaa sääntelyn purkamista

Olemme Viestintävirastossa tutustuneet huolella komission tiedonantoon ja erityisesti miettineet niitä kohtia, jotka koskevat viestintätoimialan sääntelyä ja viraston nykyisiä tehtäviä. Sääntelyn tie on kuljettu loppuun ja on aika miettiä uudella tavalla toimialan tulevaisuutta.

Perinteisten telepalvelujen vaihtoehdoiksi ovat tulleet erilaiset laajakaistan päällä toimivat palvelut, joista käytetään termiä OTT (Over-The-Top). Nämä eivät ole olleet perinteisen telesääntelyn piirissä. Tasapuolisen kilpailutilanteen takaamiseksi sääntelyä on ehdotettu ulotettavaksi myös näihin OTT-palveluihin. Jos kerran perinteiset telepalvelut ovat saaneet vaihtoehtoja ja kilpailijoita, miksi ne tarvitsisivat jatkossa erityissääntelyä? Mieluummin puretaan liika sääntely perinteisiltä palveluilta eikä uloteta sääntelyn taakkaa uusiin palveluihin.

Kohti kilpailuvalvontaa

Telesääntelyssä yksi keskeinen keino on ollut huomattavan markkinavoiman sääntely. Mikäli jokin telemarkkinoiden osa-alue on ollut vähän kilpailtu ja jollakin toimijalla on ollut ns. huomattava markkinavoima, jota yleisellä kilpailuvalvonnalla ei ole pystytty suitsimaan, apuun on otettu huomattavan markkinavoiman ennakkosääntely. Sääntelyä tarvitsevien markkinoiden lukumäärä on vuosien varrella vähentynyt ja nyt olisi aika ottaa seuraava askel. Etenkin puheliikenteen sääntely on tullut tarpeettomaksi, sillä sen osuus viestintäverkkojen liikenteestä on kutistunut muutamaan prosenttiin dataliikenteen osuuden kasvaessa. Jatkossa sääntelyä tarvittaneen kiinteään laajakaistaverkkoon pääsyn turvaamiseen.

Yleinen kuluttajansuoja kantaa pitkälle

Telealalla kuluttajansuojan sääntely on perustunut sekä Viestintäviraston että Kilpailu- ja kuluttajaviraston harjoittamaan valvontaan. Tilanne on välillä ollut hämmentävä niin valvottaville yrityksille kuin kuluttajillekin. Pääsääntönä tulisi olla, että telealan kuten muidenkin toimialojen valvonnassa yleinen kuluttajansuojan valvonta on riittävä. Poikkeuksena tähän pääsääntöön voisivat olla tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvät velvoitteet, joiden pitäisi koskea samalla tavalla kaikkia viestintäpalveluja - olivat ne sitten perinteisiä telepalveluja kuin uudentyyppisiä tietoyhteiskuntapalveluja.

Media-alalle tasapuolisempi pelikenttä

Komissio ehdottaa myös media-alaa koskevan sääntelyn perkaamista. Ei ole oikein ja tasapuolista, että eurooppalaiset perinteiset toimijat ovat tiukkojen mainontaa koskevien säädösten kohteena, kun samanaikaisesti internetissä video- ja ohjelmistopalveluja tarjoavat yritykset voivat toimia sääntöjen rajoittamatta. Tasapuolinen pelikenttä on rakennettava sääntelyä purkamalla. Aikansa eläneitä ovat mm. yksityiskohtaiset mainosten kestoa ja tuotesijoittelua koskevat säännökset. Ei liene keskeisintä viranomaistyötä vahtia sen perään, ylittääkö televisiomainosten kesto 12 minuutin rajan yhtä tasatuntien välistä tuntia kohden. Tai onko tv-ohjelmassa tuotesijoittelua koskeva ilmoitus laitettu ohjelman alkuun, loppuun ja jokaisen mainoskatkon jälkeen.

Osallistu kanssani keskusteluun Twitterissä.

Asta Sihvonen-Punkka
Viestintäviraston pääjohtaja

Asiasanat: Internet , Televisio , Huomattava markkinavoima , Kilpailu , Laajakaista , Teletoiminta , Verkot , Blogit

LinkedIn Print