Ohjelmistotoimiluvan hakeminen televisiotoimintaan

Vuoden 2015 alusta kaikkien television ja radion ohjelmistotoimilupien käsittely siirtyy Viestintävirastolle. Virasto on aiemmin myöntänyt vain lyhytaikaiset ohjelmistoluvat. Muut kuin lyhytaikaiset verkkotoimiluvat myöntää jatkossakin Valtioneuvosto.

Laki sähköisen viestinnän palveluista (laki 917/2014) astui pääosin voimaan vuoden 2015 alussa. Sen tultua voimaan haetaan uusia ohjelmistotoimilupia sekä muutoksia voimassa oleviin ohjelmistotoimilupiin Viestintävirastolta.

Viestintävirasto myöntää televisiotoiminnan ohjelmistotoimiluvan sitä hakeneelle, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • hakija on maksanut hakemusmaksun, joka pitkäaikaista toimilupaa haettaessa on 5000 €;
  • hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan;
  • hakijan ei perustellusta syystä epäillä rikkovan lain säännöksiä; ja
  • hakija on toimittanut riittävän selvityksen ohjelmiston jakelun järjestämisestä.

Jos kaikille edellytykset täyttäville hakijoille ei ole osoitettavissa riittävästi lähetyskapasiteettia taikka ohjelmistotoimiluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen, asian käsittely siirtyy valtioneuvostolle.

Jos kapasiteettia on vapaana, Viestintäviraston julkaisee saapuneen toimilupahakemuksen ja ilmoittaa samalla määräajan, jonka kuluessa muut hakijat voivat hakea ohjelmistotoimilupaa. Ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää aikaisintaan kuukauden kuluttua hakemuksen tai Viestintäviraston ilmoituksen julkaisemisesta.

Ns. yleisen edun kanaville on laissa määritelty tarkemmat edellytykset ja velvoitteet.

Ohjelmistotoimilupahakemuksessa annettavat tiedot

Toimilupahakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

  • hakijan nimi ja kotipaikka sekä hakijan ja yhteyshenkilön yhteystiedot;
  • selvitys suunnitellusta toiminnan kestosta; toimilupa voidaan myöntää enintään kohdekanavanipun verkkotoimiluvan voimassaoloajaksi;
  • selvitys käytettävästä lähetystekniikasta (DVB-T tai DVB-T2), ohjelmiston jakelun vaatimasta enimmäiskapasiteetista sekä lähetyksen aiotusta laadusta (SD tai HD) ja kapasiteetin saatavuudesta tietyssä kanavanipussa tai nipuissa;
  • maininta siitä, haetaanko alueellista vai valtakunnallista toimilupaa; toiminta katsotaan valtakunnalliseksi, mikäli vähintään 80 % väestöstä pystyy ottamaan ohjelmistoa vastaan;
  • julkinen, Viestintäviraston julkaistavissa oleva versio hakemuksesta.

Hakemukseen tulee liittää kirjallinen selvitys hakijan vakavaraisuudesta ja kyvystä säännöllisen televisiotoiminnan hoitamiseen. Riittäväksi selvitykseksi katsomme esimerkiksi jäljennöksen viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnon hakijan ajankohtaisesta taloudellisesta tilanteesta.

Mikäli kyseessä on rinnakkaislähetys eli saman ohjelmiston lähettäminen eri tekniikoilla (DVB-T ja DVB-T2), on siitä ilmoitettava hakemuksessa, koska tv- ja radiotoiminnan valvontamaksu peritään tuolloin vain kertaalleen.

Lisäksi pyydämme ilmoittamaan ohjelmiston nimen, mikäli se on hakemisvaiheessa tiedossa.

Yrityksen tai yhdistyksen hakiessa lupaa hakemuksen allekirjoittajalla on oltava organisaation nimenkirjoitusoikeus.

Ohjelmistotoimilupahakemuksen voi toimittaa Viestintäviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)viestintavirasto.fi. Postiosoite on PL 313, 00181 HELSINKI.

Lyhytaikainen ohjelmistotoimilupa

Viestintävirasto myöntää ohjelmistotoimiluvan lyhytaikaiseen televisiotoimintaan antenniverkossa, mikäli toiminnan kesto on enintään kolme kuukautta tai viikoittainen kesto enintään kahdeksan tuntia. Jälkimmäisessä tapauksessa ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Pienimuotoinen toiminta, jossa lähetykset on mahdollista vastaanottaa vain oppilaitoksessa, sairaalassa, hotellissa tai muussa vastaavassa laitoksessa, ei edellytä ohjelmistotoimilupaa. Näissäkin tapauksissa televisiolähetin edellyttää kuitenkin radioluvan.

Toiminnan harjoittajalle, jolle on myönnetty lyhytaikainen ohjelmistotoimilupa, ei voida myöntää toimilupia välittömästi toisiaan seuraaville kolmen kuukauden jaksoille. Uusi toimilupa myönnetään aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua edellisen luvan päättymisestä.

Lyhytaikaisen televisiotoiminnan ohjelmistotoimiluvan hakemusmaksu on 300 €.

Lyhytaikaista ohjelmistotoimilupaa haetaan sähköisellä lomakkeella.

Tv- ja radiotoiminnan valvontamaksu

Televisiotoiminnan harjoittaja, jolle on myönnetty pitkäaikainen ohjelmistotoimilupa, on velvollinen suorittamaan televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun.

Muuta kuin alueellista televisiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 16 000 euroa kutakin toimiluvan mukaista televisio-ohjelmistoa kohden lukuun ottamatta rinnakkaislähetyksiä. Alueellista televisiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 800 euroa kutakin toimiluvan mukaista televisio-ohjelmistoa kohden. Televisioverkossa radiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 8 000 euroa kutakin toimiluvan mukaista radio-ohjelmistoa kohden. Valtakunnallisuus tai alueellisuus määräytyy sen mukaan, mikä on käytetylle kanavanipulle verkkotoimiluvassa määritelty peitto. Peitto katsotaan valtakunnalliseksi, mikäli vähintään 80 % väestöstä pystyy ottamaan ohjelmistoa vastaan.

Maksuvelvollisuus alkaa kalenterivuonna, jona televisio- tai radiotoiminnan harjoittajan toimiluvan saamisesta on kulunut 6 kuukautta. Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua ei palauteta, vaikka televisio- tai radiotoiminnan harjoittaja lopettaisi toimintansa kesken kalenterivuotta.


Asiasanat: Televisio , Luvat

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print