Saavutettavuus huomioitu -leima

Viestintäviraston MONITORi-palvelulle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima marraskuussa 2016. Sivustolla, jolle leima on myönnetty, on erityisesti huomioitu:

 • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
 • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
 • seniorit.

Saavutettavuusleima on voimassa kolme vuotta, mutta se sitouttaa sivustot huomioimaan saavutettavuuden myös jatkossa. Lisätietoja Saavutettavuus huomioitu -leimasta löydät Näkövammaisten liitto ry:n verkkosivuilta.

Arviointimenetelmä

Palvelulle tehtiin asiantuntijatyönä saavutettavuusarviointi alkuvuodesta 2016. Saavutettavuuden arvioinnin teki Adage Oy. Saavutettavuusarvioinnin jälkeen suurin osa siinä tunnistetuista puutteista on korjattu syksyn 2016 aikana.

Arvioinnin rajaukset

Palvelu jakautuu karttanäkymään ja tekstimuotoiseen lähialuenäkymään. Palvelun keskeinen sisältö on tarjolla lähialuenäkymän kautta. Tästä syystä, ja karttanäkymän toteutusalustan rajoitteista johtuen karttanäkymä rajattiin varsinaisen leiman ulkopuolelle, vaikka siihenkin tehtiin joitakin saavutettavuuskorjauksia arvioinnin perusteella. Seuraavat käyttötapaukset käytiin arvioinnissa läpi:

 • Tiedon haku lähialuenäkymässä ja sinne siirtyminen palvelun etusivulta ja viestintavirasto.fi -sivustolta.

Havainnot ja toimenpiteet

Tehdyt havainnot priorisoitiin neliportaisella asteikolla. Kokonaisuudessaan havaintoja tehtiin seuraavasti:

 • 2 erittäin tärkeää
 • 10 tärkeää
 • 9 kohtalaista
 • 2 vähäistä

Alle on koottu erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot sekä niihin tehdyt toimenpiteet:

Siirtyminen viestintavirasto.fi sivulta

Erittäin tärkeä: Näppäimistöselaus ei toimi hakukentästä eteenpäin MONITORi -palveluun siirtymisessä, riippumatta siitä käyttääkö käyttäjä ennakoivaa tekstinsyöttöä vai syöttääkö koko hakutekstin itse. Lisäksi painikenimi Siirry on hieman epäkuvaava.

 • Tehty toimenpide: Muutettiin siirtymän toteutus hakukentästä suoraksi siirtymälinkiksi, jonka yhteydessä lyhyt palvelukuvaus.

Tärkeä: MONITORi -palveluun vievältä hakukentältä puuttuu käyttötarkoituksen ja oletetun syötemuodon ja -sisällön kuvaava label-elementti tai title-attribuutti.

 • Tehty toimenpide: Muutettiin siirtymän toteutus hakukentästä suoraksi siirtymälinkiksi, jonka yhteydessä lyhyt palvelukuvaus.

Tärkeä: Ilman Javascriptiä koko siirtymäpainike ja haku eivät tunnu toimivan lainkaan. Mitään selkää virheilmoitusta ei anneta.

 • Tehty toimenpide: Muutettiin siirtymän toteutus hakukentästä suoraksi siirtymälinkiksi, jonka yhteydessä lyhyt palvelukuvaus.

MONITORi -palvelu: yleistä

Tärkeä: Näkymästä riippumatta koko sivusto ei edes lataudu, jos Javascript ei ole käytössä. Selkeää virheilmoitusta ei anneta.

 • Tehty toimenpide: Lisätty virheilmoitus siitä, että sivuston käyttöön tarvitaan Javascript, jos se ei ole käytössä.

Tärkeä: Molemmissa palvelun näkymissä hakukentältä puuttuu käyttötarkoituksen ja oletetun syötemuodon ja -sisällön kuvaava label-elementti tai title-attribuutti. Palvelun erityisluonne huomioiden ei ole itsestään selvää mitä hakukenttään tulee kirjoittaa.

 • Tehty toimenpide: Lisätty title-attribuutti, koska label-elementille ei ollut sopivaa paikkaa.

Tärkeä: Palvelun etusivuna alun perin toimineella karttanäkymällä ei kuvata sen sisältöä selkeästi. Paitsi yleisenä käytettävyysongelmana, tämä vaikuttaa myös saavutettavuusmielessä palvelun ymmärrettävyyteen ja karttanäkymää saavutettavampaan lähialuenäkymään johtavan hakukentän käyttöön.

 • Tehty toimenpide: Palvelulle tehtiin erillinen etusivu, missä kerrotaan lyhyesti palvelusta. Lisäksi karttanäkymään ja lähialuenäkymään lisättiin omat lyhyet palvelukuvaukset palvelun headeriin.

MONITORi -palvelu: lähialuenäkymä

Erittäin tärkeä: Kummankaan tason haitarielementit avaavia linkkejä ei pysty näppäinselauksessa käyttämään. Varmistetaan, että linkit toimivat näppäinselauksessa.

 • Tehty toimenpide: Linkkien toimimattomuus korjattiin ja näppäinselausta voidaan nyt käyttää.

Tärkeä: Siirtymä karttanäkymään on hieman piilossa, eikä siihen pääse näppäimistöselauksella. Lisäksi linkkinimi on hieman epäselvä.

 • Tehty toimenpide: Palvelun yläosioon lisättiin linkki, joka mahdollistaa siirtymisen kartta- ja lähialuenäkymän välillä.

Tärkeä: Sivulla on melko paljon linkkejä, joissa linkkitekstistä ei käy linkin tarkoitus yksiselitteisesti ilmi, esimerkiksi: "Kyllä"-linkit "Vastaa aluettasi koskeviin kysymyksiin" -osiossa, useat samannimiset "Peittokartat alueella" -linkit eri osioissa, Laajakaista ja Puhelin -osion tekstisisällön linkit ja TV-palvelut -osion "Kaikki televisiosta"-linkki. Käydään linkkitekstit läpi ja varmistetaan niiden ymmärrettävyys.

 • Tehty toimenpide: Linkkitekstejä päivitettiin ja parannettiin niiden ymmärrettävyyttä. Ulkoisten linkkien perään lisättiin kuvakkeet, joka kertoo linkkien avautuvan uuteen välilehteen/ikkunaan.

Tärkeä: "Vastaa aluettasi koskeviin kysymyksiin" on otsikkona hyvin hankalasti ymmärrettävä. Lisäksi tässä osiossa annettuja vastauksia ei saa peruttua tai muokattua. Selkeytetään otsikkoa ja varmistetaan, että vastauksia voi muuttaa.

 • Tehty toimenpide: Otsikkoa on muutettu muotoon "Anna palautetta alueesi viestintäpalveluista". Toimintoa kehitettiin edelleen lisäämällä yhden sijasta 3 vastausvaihtoehtoa, lisäämällä ohjeistusta sekä tietoa muiden antamista vastauksista. Jotta vastausten tilastointi pystytään pitämään suoraviivaisena vastauksen muuttamismahdollisuutta ei toistaiseksi toteutettu. On myös tiedostettu, että käytetyt lomake-elementit tässä palautekyselyssä eivät ole saavutettavuudeltaan optimaalisia. Kyse on kuitenkin palvelun käyttötarkoituksen kannalta toissijaisesta sisällöstä.

Tärkeä: Mobiililaajakaistojen nopeudet ja Puhelinpalveluiden tyypit esitetään otsikkopalkeissa kuvakkeina. Tarjolla oleva valikoima poikkeaa vain väriltään (sininen) muista kuvakkeista. Selkeyttäviä kuvatekstejä ei käytetä. Kaikkea tietoa ei ole saatavilla muissa muodoissa.

 • Tehty toimenpide: Kyseessä olevat kuvakkeet poistettiin käytöstä kokonaan ja tieto esitetään selkeämmin.

Tärkeä: Sivun otsikkorakenne on epäselvä: H1-tason otsikkona "MONITORi" ei ole kovin kuvaava, ja muuten otsikointi on massa H2 otsikoita, joista osan sisällä on H4 otsikoita - lisäksi alempi haitarielementtitaso ei ole otsikoita lainkaan. Pyritään selkeyttämään otsikkorakennetta ja varmistetaan että kaikki otsikonkaltaiset osiot käyttävät H-elementtejä. Korjataan sisäkkäiset otsikot.

 • Tehty toimenpide: Otsikkorakenne muutettiin selkeämmäksi.

Myös vähäisiksi ja kohtalaisiksi arvioidut havainnot otettiin huomioon palvelun kehityksessä.

Palautetta MONITORi -palvelusta ja palvelun saavutettavuudesta voi antaa yhteydenottolomakkeen kautta.

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , MONITORi

Päivitetty 29.11.2016

LinkedIn Print