Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimivuus vuonna 2015

Teleyritykset ovat velvollisia ilmoittamaan Viestintävirastolle merkittävistä toimivuushäiriöistä. Muista toimivuushäiriöistä Viestintävirasto kerää teleyrityksiltä tilastotietoja. Viestintäpalvelujen merkittävien toimivuushäiriöiden kokonaismäärä on viimeisten viiden vuoden aikana vähentynyt. Vaikka vuonna 2015 merkittäviä häiriöitä oli hieman enemmän kuin vuonna 2014, olivat määrät selvästi alempia kuin vuosina 2011–2013.

Vuonna 2015 yhteensä 154 merkittävää toimivuuden häiriötilannetta

Kaikkein vakavimpia, yli sataantuhanteen käyttäjään vaikuttaneita häiriöitä (A-vakavuusluokka) oli vuonna 2015 14 kappaletta. Vakavia kymmeniin tuhansiin käyttäjiin vaikuttaneita häiriöitä (B) oli 33 ja merkittäviä tuhansiin käyttäjiin vaikuttaneita (C) 107 kappaletta. Häiriöitä oli enemmän loppuvuonna kuin alkuvuonna. Edellä mainitut käyttäjämäärien rajat eivät ole ainoita häiriöiden vakavuuden mittareita, vaan yksinkertaisia esimerkkejä. Tarkat kriteerit löytyvät Viestintäviraston määräyksestä 66.


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio: Viestintäverkkojen ja -palvelujen merkittävien toimivuushäiriöiden lukumäärät

Merkittävien toimivuushäiriöiden vaikutukset telepalveluihin

Merkittävät toimivuushäiriöt vaikuttivat vuonna 2015 viestintäpalveluihin suunnilleen samassa suhteessa kuin vuonna 2014. Toimivuushäiriöiden palveluvaikutustilastot esitetään suhdelukuina, sillä kukin häiriötilanne voi vaikuttaa useampaan viestintäpalveluun.

Suurin osa merkittävistä toimivuushäiriöistä vaikutti matkaviestintäverkkojen puhelin-, data- tai lyhytviestipalveluihin (SMS ja MMS). Niitä oli vajaat 63 prosenttia häiriöistä. Osuus laski hivenen vuoteen 2014 verrattuna. Kiinteän verkon internetyhteyksien häiriöiden osuus sen sijaan on kasvanut jo vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2015 osuus oli 18 prosenttia kaikista häiriöistä. Kiinteän verkon puhelinpalveluita koski vajaat 6 prosenttia häiriöistä.

Joukkoviestintäpalveluita eli televisiota, radiota ja laajakaistatelevisiota (IPTV) koski 8 prosenttia vuoden 2015 toimivuushäiriöistä. Eniten merkittäviä joukkoviestintäpalveluiden häiriöitä oli kaapelitelevisiossa. Sähköpostipalveluun vaikutti vajaat 3 prosenttia ja muihin langattomiin verkkoihin kuin matkaviestinverkkoihin 2 prosenttia häiriöistä. Jälkimmäisestä esimerkkinä ovat muun muassa teleyritysten tarjoamat langattomiin lähiverkkotekniikoihin perustuvat palvelut.


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio: Viestintäverkkojen ja -palvelujen merkittävien toimivuushäiriöiden palveluvaikutusten suhteelliset määrät

Merkittävien toimivuushäiriöiden syyt

Merkittävien toimivuushäiriöiden syiden määrät vaihtelevat vuosittain melko paljon. Kullakin häiriötilanteella voi olla useampi alkusyy, joten häiriötilanteiden syiden tilasto esitetään suhdelukuina.

Suurimmat syyt merkittäville häiriöille vuonna 2015 olivat viestintäverkkolaitteiden ja niiden ohjelmistojen viat. Häiriö johtui laiteviasta noin 19 prosentissa tapauksista ja ohjelmistoviasta niin ikään 19 prosentissa tapauksista. Laitevikojen suhteellinen osuus häiriöistä on viime vuosina vaihdellut 20 prosentin molemmin puolin. Ohjelmistovikojen osuus on ollut vuosina 2013–2015 18–19 prosenttia, kun vuosina 2011–2012 se oli noin 10 prosenttia.

Sähkökatkokset olivat häiriöiden syynä noin 11 prosentissa merkittäviä tapauksia. Osuus oli poikkeuksellisen alhainen vuosiin 2010–2014 verrattuna. Eroa selittää osaltaan se, että vuonna 2015 ei ollut niin laajoja myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja kuin edellisinä vuosina. Laitetilaongelmat, kuten tilan jäähdytyksen häiriö tai ilkivalta, olivat syynä noin 3 prosentissa merkittävistä tapauksista. Voimalaitejärjestelmän viat, kuten laitetilassa olevan tehonsyöttöjärjestelmän rikkoutuminen, aiheuttivat vain noin prosentin vuoden 2015 merkittävistä häiriöistä. Edellisinä vuosina osuus on ollut 3–5 prosentin luokkaa. Ero näkyy selvästi myös häiriöiden absoluuttisissa määrissä.

Päivitys- tai muutostyö viestintäverkossa tai -palvelussa aiheutti noin 11 prosenttia merkittävistä toimivuushäiriöistä. Kehityssuunta on ollut laskeva, joskin vuosittaista vaihtelua on ollut. Kaapelikatkoksista johtui niin ikään 11 prosenttia vuoden 2015 häiriöistä. Osuus oli liki kaksinkertainen vuoteen 2014 verrattuna, mutta pidemmällä aikavälillä lähellä keskiarvoa. Vuonna 2015 muista kuin edellä mainituista syistä johtui 10 prosenttia merkittävistä häiriöistä ja syy ei ollut tiedossa noin 14 prosentissa tapauksista.


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio: Viestintäverkkojen ja -palvelujen merkittävien toimivuushäiriöiden syiden suhteelliset määrät

Viestintäverkon häiriöiden kokonaismäärä pysynyt ennallaan viime vuosina

Edellä kerrottujen Viestintävirastolle ilmoitettujen merkittävien toimivuushäiriöiden lisäksi teleyritykset selvittävät jatkuvasti paljon muitakin toimivuusongelmia. Vuonna 2015 teleyritykset raportoivat Viestintävirastolle tilastoissaan yhteensä 316 090 toimivuushäiriötä. Lukuun sisältyy edellä mainitut 154 merkittävää toimivuushäiriötä. Kaikkien toimivuushäiriöiden määrän voidaan katsoa pysyneen karkeasti samalla tasolla viime vuosina.

Tämä artikkeli on osa Viestintäviraston toimialakatsausta 1/2016.

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Artikkelit , Katsaukset , Tilastot

LinkedIn Print