Ammattimerenkulkijan GMDSS-radiotutkinnot ja pätevyystodistukset

Ammattiliikenteen aluksen radioasemanhoitajalla on oltava GMDSS-radiopätevyystodistus, mikäli alus on varustettu GMDSS-radioasemalla. Viestintävirasto järjestää pätevyystutkinnot ja myöntää pätevyystodistukset hyväksytysti suoritettujen pätevyystutkintojen perusteella.

GMDSS-radiotodistukset

  • Yleinen radioasemanhoitajan todistus (General Operator's Certificate, GOC)
  • Rajoitettu radioasemanhoitajan todistus (Restricted Operator's Certificate, ROC)
  • GOC- tai ROC-kelpoisuustodistus (Endorsement), joka vahvistaa pätevyyden säilymisen.


HUOM! Suomalaisten ammattiliikenteen alusten radiovarustuksen ja henkilöstöltä vaadittavat pätevyystodistukset määrää Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi).

Tutkintovaatimukset

GMDSS-radiotutkintovaatimukset perustuvat eurooppalaiseen päätökseen CEPT/ERC/DEC/(99)01. Vaatimukset ovat kansainvälisen televiestintäliiton ITUn kansainvälisen radio-ohjesäännön ja kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn STCW-sopimuksen mukaisia.

Laatukäsikirja

Viestintävirastolla on GMDSS-tutkinto- ja todistustoimintoa ohjaava laatukäsikirja, joka noudattaa standardin SFS-EN ISO/IEC 17024 periaatteiden ja toimintamallien mukaista laatujärjestelmää.
Laatukäsikirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti teoriakokeiden ja käytännön kokeiden järjestäminen ja tehtäväkuvaukset.

GMDSS-laatukasikirja A-osa [pdf, 962 KB]

Kelpoisuustodistus (Endorsement)

Kelpoisuustodistus myönnetään hakemuksesta. Lähtökohta on, että hakijalla on ennestään GOC- tai ROC-todistus . Kelpoisuustodistusta hakevan henkilön on osoitettava pätevyytensä STCW-sopimuksen mukaisesti (STCW = International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Pätevyyden säilymisen osoittaminen

Pätevyyden säilymisen voi osoittaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

  1. Hakemusta edeltävien viiden viimeisen vuoden aikana henkilöllä on ollut pätevyyskirjan kannalta tarkoituksenmukaista meripalvelua päällystötehtävissä vähintään 360 päivää, ja tänä aikana hän on käyttänyt pätevyystodistuksen mukaisia GMDSS-laitteita riittävästi
  2. Todistuksella suoritetusta kertauskurssista, jolla on Viestintäviraston hyväksyntä tai
  3. Kelpoisuustutkinnon suorittamalla.


HUOM! Viestintävirasto pyytää meripalvelutiedot suoraan Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi).

Kannattaa siis huolehtia, että omat seilaustiedot toimitetaan Trafin meripalvelurekisteriin. Erityisesti jos työpaikka on ollut ulkomaalaisessa aluksessa.

Muussa tapauksessa hakemuksen liitteeksi on toimitettava lippuvaltion merenkulkuviranomaisen tai aluksen varustamon todistus, josta vaadittava meripalvelu voidaan todeta.


Kelpoisuustodistuksen__hakeminen__tarkempi__ohje.pdf [pdf, 221 KB]

Hakemuslomake (valitse Kelpoisuustodistushakemus)

Tutkinnot ja tutkintopaikkakunnat

GOC- ja ROC-tutkinnot käsittävät teoriaosuuden ja käytännön kokeen radioasemalla. Käytännön koe sisältää hätäliikennekokeen radiosimulaattorissa ja radioasemakokeen.


Tutkinnot järjestetään yleensä merenkulun radio-opetusta antavassa oppilaitoksessa, jolla on käytössään GMDSS-radioasema ja -simulaattori.

Tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta ja oppimateriaalista voi tiedustella kyseisistä oppilaitoksista.

Lisätietoja antaa radioverkkoasiantuntija Ari Caselius.

GOC/ROC-tutkinto- ja todistusmaksut

GOC-tutkintomaksu, täysi tutkinto 75,70€ (osatutkinto 37,85€)
ROC-tutkintomaksu, täysi tutkinto 67,30€ (osatutkinto 33,65€)

GOC- ja ROC-kelpoisuustutkintomaksu 37,85€

Tutkintomaksut peritään osallistumiskerralta.

GOC-ja ROC-todistusmaksu 43,75€

GOC- ja ROC-kelpoisuustodistusmaksu 28,60€

Asiasanat: Taajuudet , Todistukset , Tutkinnot

Päivitetty 13.04.2017

LinkedIn Print