Satelliittijärjestelmien radiolähettimet

Satelliittijärjestelmien radiolähettimiä ovat satelliiteissa ja satelliittien maa-asemilla olevat radiolähettimet. Näitä radiolähettimiä käytetään yhteydenpitoon satelliitin ja maa-aseman välillä, satelliitin ohjaamiseen ja hallintaan, satelliitin hyötykuorman datan, esim. kuvamateriaalin, tuottamiseen sekä välittämiseen satelliitista maahan tai esimerkiksi ohjelmistopäivitysten lataamiseen satelliittiin. Satelliittijärjestelmän radiolähettimien käyttö ja hallussapito on luvanvaraista lukuun ottamatta Viestintäviraston määräyksessä 15 erikseen mainittuja luvasta vapaita päätelaitteita. Satelliittijärjestelmien taajuuksien käytöstä on valtaosassa tapauksista sovittava kansainvälisesti.

Satelliittijärjestelmien radiolähettimiksi luetaan myös GPS-toistimet, joilla GPS-signaali siirretään paikkoihin, joissa GPS-satellittien signaali ei ole vastaanotettavissa. GPS-toistimia käytetään lähinnä viranomaistoiminnassa ja ne tarvitsevat myös radioluvan.

Satelliittien taajuuksista sovitaan kansainvälisesti

Ennen radioluvan myöntämistä Viestintävirasto hakee satelliittijärjestelmässä käytettäväksi suunnitelluille taajuuksille hyväksyntää kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) Radio-ohjesäännön mukaisesti.

ITU:n koordinointi-, notifiointi-, ja rekisteröintimenettelyn kautta Viestintävirasto varmistaa, etteivät satelliittijärjestelmän käyttöön suunnitellut taajuudet aiheuta häiriöitä muille radiojärjestelmille ja, että ne ovat linjassa ITU:n Radio-ohjesäännön sekä kansallisen taajuuksien käytön suhteen. ITU-menettelyn läpikäymistä ei tarvita niissä tapauksissa, joissa jonkin muun maan hallinto on jo sopinut kyseisen satelliittijärjestelmän taajuuksien käytöstä ja lupaa haetaan ainoastaan satelliittijärjestelmän maa-asemalle. ITU suosittelee menettelyyn varattavaksi vähintään kaksi vuotta ennen suunniteltua satelliitin käyttöönottoa.

Avaruustoiminta edellyttää Suomessa myös työ- ja elinkeinoministeriön lupaa avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) nojalla.

Radioamatööritaajuuksien käyttö satelliittijärjestelmässä

Amatööritaajuuksien käyttö satelliittijärjestelmässä koordinoidaan ITU-menettelyn lisäksi myös Suomen radioamatööriliiton (SRAL) sekä kansainvälisen radioamatööriliiton (IARU) kanssa. Radioamatööritaajuuksilla ei saa harjoittaa kaupallista toimintaa.

Maa-asemat

Satelliittijärjestelmien lähettävät maa-asemat tarvitsevat radioluvan silloin, kun ne sijaitsevat Suomen alueella eikä niitä ole erikseen vapautettu luvasta. Maa-aseman taajuuksien käytöstä tulee pääsääntöisesti sopia naapurimaiden kanssa ennen kuin maa-aseman taajuuksille voidaan myöntää radiolupa ja ne voidaan ottaa käyttöön. Lentokenttien läheisyydessä on maa-asemien käytölle rajoituksia ilmailuliikenteen turvallisuuden takia.

Vastaanottavat maa-asemat

Pelkästään vastaanottoon tarkoitettujen maa-asemien käyttöön ja hallussapitoon ei Suomessa tarvita radiolupaa. Vastaanottavien maa-asemien vastaanottoa ei tällöin myöskään suojata muiden radiolähettimien aiheuttamilta häiriöiltä.

Vastaanottavalle maa-asemalle voi hakea suojausta erikseen, jolloin Viestintävirasto voi käyttäjän hakemuksesta päättää toimenpiteistä kiinteään paikkaan sijoitetun maa-aseman suojaamiseksi häiriöiltä. Maa-aseman ominaisuuksille ja sijaintipaikalle voidaan tällöin asettaa ehtoja. Lisäksi maa-aseman taajuuksien käyttöön ottamien ja sen taajuuksien käytön suojaaminen saattaa edellyttää kansainvälistä taajuuskoordinointia. Oikeus suojaukseen myönnetään rajoitetuksi ajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi. Suojauspäätöksen tekemisestä peritään Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnollisista taajuusmaksuista annetun asetuksen (1028/2017) mukainen maksu.

Satelliittijärjestelmien taajuushallinnolliset kustannukset

Satelliittitoimija vastaa ITU:n perimistä koordinointi- ja notifiointimenettelyn kustannuksista. Kyseisten kustannusten määrä riippuu mm. satelliittijärjestelmän ominaisuuksista. Tämän lisäksi Viestintävirasto perii Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnollisista taajuusmaksuista annetun asetuksen mukaisesti omakustannusarvon mukaista maksua ITU-menettelyn toteuttamisesta sekä taajuusmaksun radioluvasta.

GPS-toistimet

GPS-toistin on radiovastaanotin ja -lähetinyhdistelmä, jolla siirretään GPS-signaali ulkotilasta sellaiseen paikkaan, esimerkiksi kalustohalliin tai väestönsuojaan, jossa GPS-satellittien signaali ei muuten ole vastaanotettavissa. GPS-toistimet toimivat samoilla taajuusalueille GPS-satelliittien kanssa ja toistin vahvistaa kohinan alapuolella olevaa GPS-satelliittien signaalia. GPS-toistimen käyttö tarvitsee radioluvan. Radiolupa voidaan myöntää vain GPS-signaalin välittämiseen sisätilaan.

Radioluvan hakeminen satelliittimaa-asemalle tai GPS-toistimelle

ITU:n kustannuslaskenta satelliittien koordinointi- ja notifiointimenettelyyn (käytä hakusanaa "cost recovery")
Kansainvälisen radioamatööriliiton IARU:n ohje tapauksille, joissa satelliittijärjestelmässä suunnitellaan käytettäväksi amatööritaajuuksia
Taajuusmaksut
Työ- ja elinkeinoministeriön avaruustoimintalupa

Asiasanat: Taajuudet , Luvat

Päivitetty 03.10.2018

LinkedIn Print