Utövande av televisions- och radioverksamhet och tillhandahållande av distributionsnät

Televisions- och radioinnehåll kan tillhandahållas och distributionsnätverksamhet bedrivas antingen med stöd av koncession eller anmälning. Dessutom behöver TV- och radiosändare ett radiotillstånd från Kommunikationsverket.

Rundradion har en särskild rätt att bedriva allmännyttig televisions- och radioverksamhet utan koncession.

Programkoncession och nätkoncession

För att bedriva televisionsverksamhet i marknät behövs en programkoncession. Programkoncessionen beviljas av Kommunikationsverket.

För att tillhandahålla nättjänster i marknät, dvs. att operera sändarnätet och försälja dess kapacitet behövs en nätkoncession som statsrådet beviljar. Om tillhandahållandet av nättjänster i marknätet är kortvarigt, beviljas nätkoncessionen av Kommunikationsverket.

Programkoncessionerna för verksamhet som bedrivs på Åland beviljas av landskapsregeringen.

Anmälan om kabeltelevisionsverksamhet och televerksamhet

Annan än koncessionspliktig televisions- och radioverksamhet måste anmälas till Kommunikationsverket innan verksamheten inleds.

Operationen av ett masskommunikationsnät, dvs. tillhandahållandet av nättjänster för att överföra televisions- och radioprogramutbud eller att tillhandahålla programutbud, förutsätter också att en sk. televerksamhetsanmälan görs till Kommunikationsverket.

Anmälan behöver inte göras om verksamheten
• är tillfällig
• riktar sig till ett litet antal mottagare eller
• annars är av ringa betydelse (om företagets omsättning av den televerksamhet som företaget bedrivit i Finland understiger 300 000 euro per år).

Radiotillstånd

En radio- och televisionsstation behöver en sändare för att fungera. För innehav och användning av en sändare behövs ett radiotillstånd som Kommunikationsverket beviljar. De radiotekniska parametrarna för sändningen, t.ex. mastens uppställningsplats, sändningseffekten och antennhöjden, bestäms i tillståndet.

Ämnesord: Radio , Television

LinkedIn Print