Skyldigheten att betala televisionsavgift har upphört 2013

Skyldigheten att betala televisionsavgift har upphört. Från och med den 1 januari 2013 finansieras Rundradion Ab:s verksamhet med en rundradioskatt som Skatteförvaltningen tar ut.

Ytterligare information om rundradioskatten finns på Skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi.

Kommunikationsverket återbetalade tv-avgifter som betalats för mycket och fortsatte att driva in obetalda tv-avgifter till och med den 31 december 2014.

Man avstod från indrivning av televisionsavgifter som förfallit till betalning från och med början av 2015, eftersom kostnaderna för indrivningen översteg de inkomster man får från avgifterna och av en fortsatt indrivning kan endast små inkomster förväntas.

Från och med början av år 2015 kommer avgifter som man inte har lyckats betala tillbaka till kunderna att intäktföras i statens televisions- och radiofond.

Kontakter per e-post tv-maksu.info(at)ficora.fi.

Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

Ämnesord: Television

Uppdaterad 04.01.2017

LinkedIn Print