Lagar, föreskrifter och beslut

På denna sida finns de lagar, förordningar och EU-förordningar som Kommunikationsverket övervakar samt verkets föreskrifter och tillstånds- och övervakningsbeslut. På sidan finns också de författningar som gäller Kommunikationsverket.

Författningar som verket övervakar

Lagar och förordningar är nationella författningar. Kommunikationsverket utfärdar också själv författningar, alltså föreskrifter, som är tvingande lagstiftning i likhet med lagar och förordningar. Genom föreskrifterna preciseras de skyldigheter eller rättigheter som bestäms i lag. Om Kommunikationsverkets rätt att meddela dem bestäms alltid särskilt i lag. De förordningar som hör till EU-rättsakterna är bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna, såsom nationella lagar.

Kommunikationsverket övervakar helt eller delvis följande författningar.

Hänvisningarna till de finländska författningarna har länkats till Statens författningsdata Finlex. Länkarna finns antingen till ursprungliga författningar eller till uppdaterad lagstiftning som innehåller ändringarna till författningen. Hänvisningarna till EU-förordningar har länkats till EUR-lex.

Lagar, förordningar och EU-förordningar

 • Informationssamhällsbalk (917/2014) ikraftträdande 1.1.2015
  • Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland (1244/2014)
  • Statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet (1245/2014)
  • Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014)
  • Statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade (1247/2014)
  • Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster (1163/2014)
 • Postlag (415/2011)
  • Statsrådets förordning om placeringen av verksamhetsställen för post (113/2012),
  • Statsrådets förordning om koncessionsansökan för postverksamhet (551/2011),
 • Lag om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009)
 • Lag om Rundradion Ab (1380/1993)
 • Lag om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) (se även eIDAS -förordning under EU-författningar)
  • Statsrådets förordning om förtroendenätet för leverantörer av tjänster för stark autentisering (169/2016)
 • Lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004)
 • Lag om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation (1406/2011)
 • Lag om bedömningsorgan för informationssäkerhet (1405/2011)
 • Lag om medborgarinitiativ (12/2012)
 • Säkerhetsutredningslag (726/2014)
 • Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000)

EU-författningar som Kommunikationsverket övervakar

 • Kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och elektronisk kommunikation
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (s.k. eIDAS)
  • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/296 om inrättande av förfaranden för samarbete mellan medlemsstaterna om elektronisk identifiering i enlighet med artikel 12.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
  • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1501 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
  • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1502 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
  • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1505 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och format rörande förteckningar över betrodda tjänsteleverantörer i enlighet med artikel 22.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
  • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1506 om fastställande av specifikationer rörande format för avancerade elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska stämplar i enlighet med artiklarna 27.5 och 37.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
  • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1984 om förutsättningar, format och förfaranden för anmälan enligt artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
  • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/650 om fastställande av standarder för säkerhetsbedömning av kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska underskrifter och stämplar enligt artiklarna 30.3 och 39.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/920 av den 17 maj 2017 om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32017R0920
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120, av den 25 november 2015, om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM UPPHÄVTS GENOM INFORMATIONSSAMHÄLLSBALKEN 1.1.2015

 • Kommunikationsmarknadslag (393/2003)
  • Statsrådets förordning om televerksamhet som är av ringa betydelse (675/2003, ändring 963/2009)
  • Kommunikationsministeriets förordning om koncessionsansökans och televerksamhetsanmälans innehåll (695/2003)
  • Statsrådets förordning om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldigheten att förmedla myndighetsmeddelanden (838/2003)
 • Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)
  • Statsrådets förordning om lagring av vissa uppgifter för myndigheternas behov (503/2011)
 • Lag om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001)
  • Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en användningsplan 1169/2009, ändringar 423/2010, 894/2010, 1135/2011 och 473/2012.
  • Kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser (1799/2009, ändringar 670/2010, 948/2010, 433/2011, 1069/2011, 135/2012 ja 279/2012)
  • Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (1158/2002, ändringar 1330/2007, 378/2009, 658/2010 och 12/2011)
  • Kommunikationsministeriets förordning om bedömningsorgan för radio- och teleterminalutrustning (131/2008)
 • Lag om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009)
 • Lag om förbud mot vissa avkodningssystem (1117/2001)
 • Lag om televisions- och radioverksamhet (744/1998)
  • Statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet 698/2003
  • Statsrådets förordning om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram (292/2011)
 • Lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002)
 • Lag om domännamn (228/2003)

Författningar som gäller Kommunikationsverket

Lag om kommunikationsförvaltningen (625/2001)

Statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen 60/2004, ändringar761/2006 och 447/2009

Kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen 1222/2010

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter åren 2016-2018 (660/2016)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Bredband , Dataskydd , Domännamn , Marknader , Televerksamhet , Lagar

Uppdaterad 04.04.2018

LinkedIn Print