Postutdelning

Kommunikationsverkets uppgift är att se till att postgången sker i enlighet med postlagen. I postlagen föreskrivs om utdelningstätheten av postförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. Kommunikationsverket avgör oenigheter som gäller postutdelning. I postlagen föreskrivs också om placering av postlådor. Oenigheter i dessa frågor avgörs av kommunens byggnadstillsyn.

Posti Ab ska dela ut brevförsändelser fem dagar i veckan, med undantag av söckenhelger. Utdelning fem dagar i veckan gäller endast brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och betalas med kontantbetalningsmedel. Avtalstjänster som företag använder är inte samhällsomfattande tjänster. Därför gäller utdelningsskyldigheten fem dagar i veckan inte dem. Brevförsändelserna kan undantagsvis delas ut mera sällan än fem gånger i veckan i svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden. De måste dock delas ut minst en gång i veckan.

Postlagen innehåller inte några bestämmelser om ett visst klockslag före vilket brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna ska delas ut. I postlagen finns inte några bestämmelser om utdelning av tidningar, tidskrifter eller oadresserad utdelning.

Posti Ab ska dela ut postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna inom en rimlig tid. Ankomstavi kan användas vid utdelning av försändelser som ska kvitteras och vid utdelning av postpaket.

Information om samhällsomfattande posttjänster finns på Rätt till posttjänsten.

Utdelningsstörningar

Vid utdelningsstörningar bör man alltid först kontakta postföretaget. Postföretaget har de bästa möjligheterna att ta reda på vad som har hänt. Om utdelningsstörningar ändå fortsätter lönar det sig att göra en skriftlig reklamation och ber att få ett skriftligt svar på ärendet från postföretaget.

Om saken inte blir klar eller postföretagets utredning inte är tillfredsställande kan du kontakta Kommunikationsverket för att avgöra ärendet. I så fall ska du ge Kommunikationsverket postföretagets svar samt detaljerade uppgifter om felaktiga försändelser. Beakta att postlagen inte gäller utdelning av tidningar eller tidskrifter. Kommunikationsverket behandlar inte frågor som gäller skadestånd.

Kontakta Kommunikationsverket via den elektroniska kontaktblanketten eller per post.

Utdelning till små- och höghus

Brevförsändelserna delas ut

 • i postlådor i småhus
 • till de enskilda bostädernas brevinkast i höghus. Ett bostadsbolag och postföretaget kan avtala om att försändelserna delas ut till de enskilda höghusens fastighetsboxar.

Vid utdelningen av postförsändelser kan beaktas

 • lokala förhållanden
 • postmottagarnas personliga specialbehov.

Ett personligt specialbehov berättigar till undantag

Ett personligt specialbehov som beaktas vid arrangemangen av postutdelningen kan exempelvis vara att postmottagaren är

 • rörelsehindrad eller
 • minst 75 år gammal.

Personer i dessa grupper har rätt att på begäran få sin post utdelad avvikande från områdets utdelningssätt exempelvis

 • i lägenhetens brevinkast
 • i en postlåda som placerats i omedelbar närhet av bostadens ytterdörr eller
 • i en postlåda vid tomtens kör- och gånganslutning.

En förutsättning är att det i samma hushåll inte bor personer som inte har rätt till avvikande utdelning.

Avvikande utdelning också mot avgift

Postföretaget kan erbjuda postmottagaren en möjlighet att avtala med postföretaget om att post delas ut avvikande från områdets utdelningssätt. Postföretaget kan ta ut en rimlig avgift för arrangemang som avviker från normal praxis.

Om du till exempel bor i ett småhus kan det vara möjligt ingå ett avtal med postföretaget om att postförsändelserna delas ut i ett brevinkast i husets ytterdörr i stället för en postlåda i en lådgrupp.

Placering av postlådor

Postlådan måste placeras på en plats som Posti Ab har bestämt.

Postlådan kan även placeras i en lådgrupp utanför den adress som mottagaren angivit om placeringen uppfyller kraven i lag och Kommunikationsverkets föreskrift. En postlåda som är placerad utanför mottagarens adressplats måste finnas på ett rimligt avstånd som är

 • högst 50 meter i tätorter
 • i regel högst 500 meter i glesbygder, i undantagsfall en kilometer.

Vid placering av postlådor måste man enligt postlagen och Kommunikationsverkets föreskrift bland annat beakta trafiksäkerhetskrav.

Kommunikationsverkets föreskrift 61 om placering av postlådor

Tvister om placering av postlådor

Vid placering av en postlåda ska man i första hand direkt kontakta Posti Ab. Om parterna inte kan enas om placering av postlådan bestämmer kommunens byggnadstillsyn om detta. Byggnadstillsynsmyndigheten beaktar i sitt avgörande Kommunikationsverkets föreskrift om placering av postlådor.

Hämtning av post vid oenigheter

Om du och Posti Ab inte når en överenskommelse om arrangemangen vid postmottagningen och frågan inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut, har postföretaget rätt att förvara dina försändelser för avhämtning på verksamhetsstället. Verksamhetsstället bestäms enligt din adress.

Ämnesord: Post , Brev , Paket , Utdelning

Uppdaterad 22.11.2017

LinkedIn Print