Mångsidigare utbud av kommunikationstjänster

Kommunikationsverkets strategiska uppgift är att främja funktion och utveckling av kommunikationsnät, -marknader och -tjänster för att det skulle finnas ett så brett utbud av nya kommunikationstjänster som möjligt. Kommunikationsverket ingriper modigt i olägenheter på kommunikationsmarknaden och erbjuder frekvenser för nya ändamål.

För att främja att olika kommunikationstjänster ska komma ut på marknaden använder Kommunikationsverket främst följande medel under strategiperioden.

Kommunikationsverket ingriper modigt i olägenheter på kommunikationsmarknaden

 • Kommunikationsverket påverkar författningsberedning såväl nationellt som på EU-nivå och har befogenheter att ingripa i påtagliga olägenheter på den finländska kommunikationsmarknaden.
 • Ämbetsverket reglerar och styr kommunikationsmarknaden på ett förnuftigt sätt.
 • Tyngdpunkten i regleringen av betydande marknadsinflytande flyttas från efterhandsövervakning till en äkta förhandsreglering, med beaktande av utvecklingen av kommunikationslagstiftningen, i synnerhet de nya verktyg som informationssamhällsbalken möjliggör.

Kommunikationsverket erbjuder radiofrekvenser för nya ändamål

 • Kommunikationsverket deltar aktivt i den internationella frekvensplaneringen utgående från behovet av frekvenser och målsättningen i Finland.
 • Kommunikationsverket fördelar frekvenser så att konsumenterna, näringslivet och myndigheterna ska kunna ta i bruk nya trådlösa tillämpningar och teknologier.
 • Verket följer aktivt med hur de intelligenta radiosystemen och teknologin utvecklas och strävar, utgående från resultaten, efter att effektivera användningen av frekvenser.

Kommunikationsverket ökar marknadens transparens

 • Kommunikationsverket utvecklar och producerar förfaringssätt och tjänster som ökar den allmänna kännedomen om tillgången till, kvaliteten på och utbudet av kommunikationstjänster.
 • Ämbetsverket erbjuder offentliga lägesbildstjänster åt alla användargrupper.
 • I avsikt att öka samarbetet mellan branschaktörerna och myndigheterna utvecklar verket även gemensamma tjänster och verksamhetsmodeller.

Hur syns detta för användare?

Goda och förmånliga kommunikationsförbindelser

 • Användare får välja olika kommunikationstjänster samt högklassiga kommunikationsförbindelser till ett rimligt pris.
 • Det råder en sund marknad och även nya teleföretag får tillträde till marknaden till rimliga villkor och priser.

Nya tjänster och produkter

 • Ett ökat utbud av olika trådlösa tjänster står till buds.
 • Konsumenter och företag kan ta i bruk ett inhemskt och tryggt fi-domännamn.

Mera information om kommunikationstjänster

 • Användare får öppen information om operatörer och de kommunikationstjänster de erbjuder för att kunna fatta stödbeslutet.
 • Information om kommunikationsförbindelsernas funktion står till användarnas förfogande också på ett transparent sätt.

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Organisation , Strategi

Uppdaterad 21.11.2014

LinkedIn Print