Funktionssäkrare och tryggare kommunikationsnät och -tjänster

Kommunikationsverket ökar förtroende för kommunikationen och samhället genom att se till att kommunikationsnät, informationssäkerhet och dataskydd hålls i skick. Kommunikationsverkets uppgift är att stärka den nationella informationssäkerheten samt att skärpa den tekniska styrningen och övervakningen.

Kommunikationsverket främjar nätens och tjänsternas funktionssäkerhet och trygghet främst med följande medel.

Kommunikationsverket stärker den nationella informationssäkerheten

 • Kommunikationsverket producerar mångsidiga informationssäkerhetstjänster för medborgare och företag.
 • Ämbetsverket säkerställer att aktörerna i branschen beaktar nationella och internationella informationssäkerhetsskyldigheter i sina informations- och kommunikationssystem.
 • Kommunikationsverket Cybersäkerhetscentrets övervakningstjänster för att avvärja hot mot informationssäkerheten till statskoncernen som s.k. GOVCERT-verksamhet. På så sätt utvecklas även den offentliga förvaltningens förmåga att upptäcka kränkningar mot informationssäkerheten.
 • Kommunikationsverket ansvarar för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hantering av säkerhetsklassificerat material.
 • En myndighetsverksamhet med uppgift att upptäcka och klara upp hot och kränkningar mot informationssäkerheten samt upprätthålla en lägesbild av informationssäkerheten grundas antagligen i Finland enligt internationell modell.

Kommunikationsverket skärper den tekniska styrningen och övervakningen

 • Kommunikationsverket deltar i och påverkar utvecklingen av lagstiftningen via kommunikationsministeriets projekt Informationssamhällsbalken samt utreder möjligheterna till sam- och självreglering inom branschen.
 • Kommunikationsverket utvecklar den allmänna kännedomen om tillgången till och kapaciteten av kommunikationsnät och -tjänster samt om fel och störningar i dem genom att erbjuda offentliga lägesbildstjänster åt alla användargrupper.
 • Ämbetsverket upprätthåller och utvecklar sin egen förmåga att utreda störningar samt ökar samarbetet med operatörer, entreprenörer och övriga myndigheter.

Hur syns detta för användare?

Fungerande kommunikationsförbindelser

 • Telekommunikationsförbindelserna fungerar bra även i undantagssituationer.
 • Om förbindelserna ändå drabbas av störningar eller fel, har användare i fortsättningen tillgång till uppdaterad information om felen och störningarna.
 • Tillverkare av utrustning har tillräckligt störningsfria frekvenser i användning. Också konsumenten kan lita på att hans eller hennes trådlösa utrustning fungerar störningsfritt.

Högklassig informationssäkerhet och konfidentiell kommunikation

 • Konsumenter och företag har välfungerande och informationssäkra kommunikationsförbindelser.
 • Användare av kommunikationstjänster håller sig uppdaterade om informationssäkerhetsrisker och avvärjande av dem.
 • Stark autentisering och användning av certifikat garanterar säkerhet vid elektronisk kommunikation, dvs. avsändarens och mottagarens identitet samt de skickade uppgifternas riktighet, integritet och tillförlitlighet.

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Organisation , Strategi

Uppdaterad 21.11.2014

LinkedIn Print