Trygg och smidig kommunikation för alla i Finland

Kommunikationsverket övervakar och främjar modigt kommunikationsmarknaden och -tjänsterna för medborgare och näringsliv. Kommunikationsverket ser till att alla i Finland har tillgång till mångsidiga, välfungerande och trygga kommunikationsförbindelser.

Genom sin verksamhet bygger Kommunikationsverket ett pålitligt informationssamhälle och tryggar ställning och rättigheter för dem som använder kommunikationstjänster. Detta sker genom att garantera att samhället, näringslivet och medborgarna har tillgång till

 • snabba och trygga telekommunikationsförbindelser
 • en effektiv kommunikationsmarknad
 • effektivt använda radiofrekvenser samt nummer och andra koder
 • högklassiga kommunikationstjänster till ett rimligt pris
 • mångsidiga elektroniska medietjänster
 • objektiv information om utvecklingen, prissättningen och kvaliteten avseende kommunikationsmarknad och -tjänster.

Kommunikationsverket upprätthåller en lägesbild av de elektroniska kommunikationsnätens funktion och informationssäkerhet samt informerar om eventuella hot mot informationssäkerheten. Syftet är också att öka medborgarnas och företagens kunskaper om informationssäkerhet bland annat med hjälp av anvisningar. Kommunikationsverket säkerställer dessutom interoperabilitet av kommunikationsnät och -tjänster.

En viktig uppgift både nationellt och internationellt är den centraliserade administrationen av radiofrekvenser som garanterar en effektiv användning av frekvenser så störningsfritt som möjligt.

Kommunikationsverket främjar även tillhandahållandet av mångsidiga elektroniska medietjänster. Ämbetsverket

 • samlar in koncessionsavgifter
 • beviljar programkoncessioner för tv och radio
 • övervakar innehållet och reklam i tv- och radioprogram
 • övervakar funktionen och servicenivån i fråga om samhällsomfattande bredbands-, telefoni- och posttjänster
 • behandlar obeställbara postförsändelser.

Kommunikationsverket verkar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Organisation

Uppdaterad 17.07.2017

LinkedIn Print