Kommunikationsverkets föreskrift 33 om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik uppdaterad

Publicerad 20.12.2016

Kommunikationsverkets föreskrift 33 om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik har uppdaterats och publicerats i ny version: 33 G/2016 M. Den nya föreskriften träder i kraft den 1 januari 2017.

Den viktigaste ändringen gäller kravet på säkerställande av nödtrafiken i tätorter inom glesbygdsområden. Förteckningen över de tätorter som ska säkerställas (bilaga 1 i föreskriften) har uppdaterats på basis av Statistikcentralens årliga definition. Förteckningen användes tidigare för säkerställande av nätet som används för nödsamtal i tätorter inom glesbygdsområden enligt 7 §. Föreskriften har ändrats så att förteckningen över tätorter inte längre uppdateras regelbundet utan kravet på säkerställande gäller i framtiden permanent de tätorter inom glesbygdsområden där det vid slutet av 2015 förutsattes säkerställande i enlighet med föregående version av föreskriften. I 4 § klargörs kravet på möjligheten att ringa ett samtal via ett annat teleföretags nät, när användaren är utanför det egna mobilnätets täckning. I föreskriften och motiveringspromemorian har det dessutom gjorts vissa ändringar som närmast klargör det tekniska genomförandet av kraven.

Föreskrift 33 om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Ytterligare information

chef för Säkerhetsövervakning Timo Leppinen, tfn 0295 390 572

jurist Anu Kettunen tfn 0295 390 536.


Ämnesord: Telefon , Fel och störningar , Funktion , Nät , Nödtrafik , Samhällsomfattande tjänster , Föreskrifter , Nyheter

LinkedIn Print