Störningar i nät

Operatörerna ska informera om sådana problem som orsakar störningar i mobilförbindelser och övriga kommunikationsförbindelser. Om kvaliteten på kommunikationstjänster avtalas i ett avtal mellan operatören och kunden. Det föreligger ett fel vid leveransen av tjänsterna om kvaliteten inte överensstämmer med vad som kan anses avtalat.

Operatörerna informerar om störningar på sina webbplatser och via sin kundtjänst.

Operatören ska informera om störningar

Operatören ska informera användarna om störningar som påverkar användningen av kommunikationstjänster och -nät. Operatören ska också underrätta Kommunikationsverket om allvarliga störningar.

Användarna ska informeras bl.a. om

  • de tjänster som störningen inverkar på
  • den tidpunkt för när störningen började
  • störningens verkningsområde
  • en uppskattad reparationstid för störningen.

Störningsmeddelanden och -kartor finns på operatörernas webbplatser.

Kommunikationsverkets föreskrift 66 om störningar i televerksamheten

Hur ska jag agera vid störningssituationer?

Om du misstänker att det uppstår störningar i nätets funktion kontrollera först operatörens störningsmeddelanden antingen på operatörens webbplats eller per telefon vid kundtjänsten. Om det finns inga meddelanden om störningar kontakta operatören och anmäl problemet.

DNA (på finska)

Elisa (på finska)

Sonera (på finska)

I Kommunikationsverkets Monitori-tjänst publiceras allvarliga och mycket allvarliga störningar i telefon-, bredbands-, tv- och radioförbindelser om vilka teleoperatörerna har underrättat Kommunikationsverket.

Ersättningar för störningar, fel och avbrott

Om kvaliteten på kommunikationstjänster avtalas i ett avtal mellan operatören och kunden. Det föreligger ett fel vid leveransen av tjänsterna om kvaliteten inte överensstämmer med vad som kan anses avtalat.

Tilläggsinformation om fel i kommunikationstjänster samt riktlinjer: Telefon- och brebandsabonnemangets funktion.

Kommunikationsverket behandlar inte frågor som gäller avtalsförhållanden mellan operatören och kunden eller ersättningar. Du kan vända dig till en konsumentrådgivare för att få råd och hjälp i ersättningsförhandlingar. Vid behov kan du även föra en tvist till konsumenttvistenämnden för handläggning.

Hur agerar Kommunikationsverket vid störningssituationer?

Kommunikationsverket följer med avsevärda störningssituationer i kommunikationsnät och -tjänster som operatörerna anmäler till ämbetsverket enligt ett bestämt sätt. Dessutom övervakar Kommunikationsverket att operatörerna också informerar om mindre störningar på sina egna webbplatser. Vid omfattande och långvariga störningsar informerar också Kommunikationsverket om situationerna.

Typiska störningssituationer och beredskap för dem

Störningar i kommunikationsnäten beror i allmänhet på

  • eldistribution till nätutrustningen
  • kabelskador på förbindelserna eller
  • tekniska problem i nätet.

Största delen av störningarna upptäcks och repareras snabbt. Vid mycket omfattande störningar eller i enskilda fall kan störningarnas verkningar dock vara långvariga. Omfattande störningar förebyggs med hjälp av arrangemang som säkerställer funktionen av nätutrustningar och -förbindelser. Kommunikationsverket har fastställt minimikraven för arrangemangen och information vid fel i sina föreskrifter 54 och 66.

Kommunikationsverkets föreskrift 54 om säkerställande av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Kommunikationsverkets föreskrift 66 om störningar i televerksamheten

Elavbrott

Kortvariga elavbrott påverkar sällan kommunikationsnätens funktion eftersom basstationernas ackumulatorbatterier och utrustningsutrymmenas reservkraftsarrangemang säkerställer eldistributionen. På grund av arbetsmängden tar det lång tid att reparera de omfattande skador i elnätet som naturfenomen har orsakat. Därför kan kommunikationsnätets reservkraftsarrangemang och ackumulatorbatteriernas kapacitet äventyras.

Kabelskador

Förbindelserna i det fasta nätet och mobilnätets basstationer fungerar i ett centraliserat nät där de har kopplats till med hjälp av kablar. Om kabeln skadas t.ex. på grund av markbyggnadsarbeten bryts accessnätets förbindelse om den inte har säkerställts. Avsevärda förbindelser har säkerställts med en ersättande kabelförbindelse.

Tekniska problem

Tekniska problem i nätet omfattar t.ex. fel i utrustningar. Avsevärda nätutrustningar ska säkerställas med parallell- eller reservutrustningar för att minska inverkan på användarna. Tidvis påverkar tekniska problem dock kundernas användning av tjänster.

Ämnesord: Internet , Telefon , Fel och störningar , Hastighet , Mobiltelefoner , Nät

Uppdaterad 21.03.2017

LinkedIn Print