Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion

Abonnemangets funktion och egenskaper, såsom bredbandsabonnemangets hastighet, specificeras i abonnemangsavtalet.

I abonnemangsavtalet beskrivs bl.a. det anskaffade telefon- eller bredbandsabonnemangets

  • leveranstid
  • kvalitet och egenskaper (t.ex. dataöverföringshastighet)
  • avtalsparternas andra rättigheter och skyldigheter.

Eventuella abonnemangsrelaterade problem och tvister mellan kunden och operatören avgörs på basis av de uppgifter som nämns i avtalet. På basis av avtalet bedöms också operatörens skadeståndsansvar om leveransen av telefon- eller bredbandsabonnemanget dröjer eller om det finns fel eller störningar i tjänsterna.

Operatören ska genomföra sina allmänna kommunikationstjänster så att de är av god teknisk kvalitet. Kommunikationsverket har utarbetat föreskrifter och anvisningar om kommunikationsnät- och tjänster. Kommunikationsverket övervakar att kommunikationsnäten och -tjänsterna fungerar tekniskt genom att göra kontrollbesök och följa med fel och störningar i kommunikationsnäten.

Tilläggsinformation om förbindelsens hastighet, mobilnätets täckning och störningar i nät finns på följande sidor:

Abonnemangets hastighet

Mobilnätets täckning

Störningar i nät

Operatörerna informerar om störningar i kommunikationsnäten och -tjänsterna på sina webbplatser. Om du upptäcker problem vid användningen av din telefoni- eller internetförbindelsetjänst ta i första hand kontakt med din egen tjänsteleverantör.

Fel i tjänster och avbrott

Du har rätt att få ersättning direkt av operatören om telefontjänstens kvalitet inte överensstämmer med avtalet eller de uppgifter som angetts i marknadsföringen. Anmäl felet eller problemet i tjänsten till operatören så snabbt som möjligt.

Ett fel i tjänsten som kan ersättas kan vara ett långvarigt avbrott som inte beror på de undantag som nämns i avtalet, t.ex. på bygg- eller underhållsarbeten på nätet. Om bredbandsabonnemangets hastigheter är avsevärt långsammare än vad man avtalat kan det också tolkas som ett fel i tjänsten.

Ett fel i kommunikationstjänsten är inte en tillfällig och liten variation i hastigheten eller en omständighet i användarens ansvarsområde, såsom orsak som beror på terminalutrustningen.

Kunden har rätt att kräva att operatören avhjälper problemen och felen i tjänsten. Om felet inte avhjälps har du rätt till prisavdrag.

Om det är fråga om ett avbrott i tjänsten har du rätt till standardgottgörelse. Standardgottgörelsen är minst 20 euro för varje påbörjad vecka då tjänsten är avbruten. Ersättningen kan dock uppgå till högst 160 euro.

Du kan också ha rätt till ersättning på grund av skada. Du får ersättning för inkomstförlust på grund av felet och för övriga indirekta skador endast om felet föranletts av operatörens vårdslöshet. Du får häva avtalet omedelbart om avtalsbrottet är väsentligt.

Var kan jag få hjälp?

Du kan vända dig till en konsumentrådgivare för att få råd och hjälp i förhandlingar som gäller avtalsförhållanden mellan operatören och kunden eller ersättningar. Vid behov kan du även föra en tvist till konsumenttvistenämnden för handläggning.

Kommunikationsverket behandlar inte frågor som gäller avtalsförhållanden mellan operatören och kunden eller ersättningar. I andra ärenden kan du kontakta Kommunikationsverket via kontaktblanketterna


Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Fel och störningar , Mobiltelefon , Nät

Uppdaterad 13.09.2016

LinkedIn Print