Billigare roaming i Europa fr.o.m. den 15 juni 2017 - Du betalar endast det inhemska priset eller en liten tilläggsavgift

För många kunder betyder Europeiska unionens nya roamingregler att de kan använda roamingtjänster till inhemska priser utan tilläggsavgifter. Tilläggsavgifterna avskaffas dock inte helt för alla abonnemang. Tilläggsavgiften har alltid ett fastställt tak.

Enligt den nya EU-regleringen betalar kunderna samma pris för roaming som hemma (RLAH = Roam-Like-At-Home). Principen är att det inte tas ut några separata tilläggsavgifter på periodiska resor. Operatören kan dock ta ut tilläggsavgifter om den har fått tillstånd för det eller om man överskrider den gräns för normal användning som operatören angivit i abonnemangsavtalet.

Kommunikationsverket kan på operatörens ansökan bevilja tillstånd att ta ut tilläggsavgifter för roaming i Europa. Kommunikationsverket ska bevilja tillstånd, om operatören kan bevisa att den inte kan täcka kostnaderna för roaming med de intäkter den får och att detta äventyrar hållbarheten för sin nationella avgiftsmodell. Med detta undantagsförfarande vill man säkerställa att stora och förmånliga paket med obegränsad datamängd finns tillgängliga i Finland även i framtiden. Följande operatörer har ansökt om och fått tillstånd att ta ut tilläggsavgifter:

 • DNA
 • Elisa
 • Telia
 • Moi Mobiili

Operatörerna kan dessutom begränsa användningen av datatjänster utan tilläggsavgifter till en skälig volym. Denna volym för normal användning kan fastställas för abonnemang med obegränsad datamängd och för förmånliga paket med begränsad datamängd. För detta behövs inget tillstånd av Kommunikationsverket.

Om operatören har fått tillstånd att ta ut tilläggsavgifter enligt ovan, behöver den inte fastställa en volym för normal användning. Då betalar man alltid en tilläggsavgift utöver det inhemska priset. Tilläggsavgiften i Kommunikationsverkets tillstånd varierar mellan operatörer, men den kan inte överskrida den allmänt reglerade högsta avgiften. Operatören har ingen skyldighet att ta ut tilläggsavgifter även om den har fått tillstånd till det. En förutsättning för beviljat tillstånd kan, i enlighet med operatörens ansökan, vara att operatören också tillhandahåller abonnemang till inhemska priser eller roaming som ingår i det inhemska priset.

Du kan kontrollera roamingvillkoren och prislistorna för ditt abonnemang med din operator.

Kommunikationsverkets meddelande 15.6.2017: Fyra operatörer får tillstånd att ta ut tilläggsavgifter för roaming

Volym för normal användning av mobildata

Operatören kan i vissa fall begränsa dataanvändning utan tilläggsavgift i EU- och EES-länderna till en normal volym. Då tar operatören ut en tilläggsavgift endast för den del som överskrider den normala användningen. Tilläggsavgiften för den del som överskrider den normala användningen får vara högst samma som den gällande reglerade högsta avgiften.

Enligt EU-regleringen bestäms minimivolymen för normal användning på basis av abonnemangets pris när operatören inte beviljats tillstånd att ta ut tilläggsavgifter. Operatören kan också bestämma att volymen för normal användning är större än minimivolymen.

Om Kommunikationsverket har beviljat operatören tillstånd att ta ut en tilläggsavgift, kan operatören, beroende på fall, erbjuda en lägre volym för normal användning eller låta bli att alls erbjuda någon volym för normal användning. Om operatören inte beviljats tillstånd, kan användningen av mobildata till inhemska priser begränsas till volymen för normal användning bara om det gäller ett obegränsat abonnemang eller ett förmånligt begränsat abonnemang.

Minimivolymen för normal användning beräknas normalt genom att dividera abonnemangets pris (exkl. moms) med det reglerade pristaket i grossistledet och sedan multiplicera resultatet med två. Detta gäller alltså situationer där operatören inte beviljats tillstånd att ta ut tilläggsavgifter. Det reglerade pristaket i grossistledet är den avgift som operatörerna i EU-medlemsstater högst betalar varandra för roamingtjänster.

 • Till exempel, minimivolymen för normal användning av ett abonnemang som kostar 30 euro (inkl. moms) per månad är cirka 6,3 gigabyte/månad, om det gällande pristaket i grossistledet är 7,7 euro/gigabyte (utan moms).

Övriga begränsningar för normal användning

Operatören kan skicka dig ett meddelande om:
 • du har varit mer i andra EU- och EES-länder än i Finland under de senaste fyra månaderna och om
 • du samtidigt har använt mera roaming-tjänster än inhemska tjänster.
Om dina användningsvanor inte förändras under en tvåveckorsperiod, kan operatören ta ut en tilläggsavgift. Operatören kan skicka dig ett meddelande också i vissa andra exceptionella situationer.

Operatören kan också ta ut tilläggsavgifter, om du inte har bevisat att du stadigvarande bor i Finland eller att du har andra starka band till Finland, även om operatören har bett dig göra så. Starka band kan vara till exempel heltidsanställningar eller studier i heltid i Finland.

Kommissionens genomförandeförordning om policyer för normal användning (EU) 2016/2286

Maxavgifter för roaming fr.o.m. 15.6.2017


Resenärer kan använda sina mobiltjänster i EU antingen genom att betala ett inhemskt pris eller en liten tilläggsavgift på det inhemska priset. Operatören kan ta ut en tilläggsavgift om:
 • Kommunikationsverket har beviljat operatören tillstånd att ta ut en tilläggsavgift
 • din dataöverföringsmängd överskrider den volym för normal användning som operatören har fastställt
 • din roaminganvändning överskrider den inhemska användningen och du reser mer än vad du är hemma i Finland
 • du inte har bevisat att du stadigvarande bor i Finland eller att du har andra starka band till Finland, även om operatören har bett dig göra så.

Ett inhemskt pris betyder enhetspriser som tillämpas på ett inhemskt abonnemang. Om det inte finns några enhetspriser, bestäms priserna på samma sätt som när man använder tjänsterna i Finland. T.ex. ett fast prissatt inhemskt abonnemangspaket omfattar även roamingtjänsternas nationella andel.

Pristaken för tilläggsavgifterna för roamingtjänster fr.o.m. 15.6.2017 (inkl. moms):


TILLÄGGSAVGIFT HÖGST
RINGDA SAMTAL 0,03968 euro/samtalsminut
MOTTAGNA SAMTAL 0,013392 euro/ mottagen samtalsminut
TEXTMEDDELANDEN0,0124 euro/ textmeddelande
MOBILDATA 9,548 euro/gigabyte

Om det inhemska priset är ett enhetspris, finns det ett tak som enhetspriset och tilläggsavgiften sammanräknade inte får överskrida.

 • För ringda samtal är taket 0,2356 euro/samtalsminut
 • För mottagna samtal är taket 0,0141 euro/mottagen samtalsminut
 • För textmeddelanden är taket 0,0744 euro/textmeddelande
 • För mobildata är taket 0,248 euro/megabyte

Operatören kan också ta ut en lägre tilläggsavgift.

Multimediemeddelanden som skickats eller mottagits i utlandet kostar lika mycket som användningen av dataförbindelse på basis av mängden använda megabyte.

Det kostar ingenting att ta emot ett textmeddelande. Det kostar ingenting att ta emot röstbrev i ett annat EU-land. Att lyssna på själva röstmeddelandet är dock avgiftsbelagt.

Vad gäller samtal är faktureringen sekundbaserad med undantag av ringda samtal för vilka operatörerna får ta ut en startavgift för högst 30 sekunder.

Debitering av mobildata baserar sig på kilobyte. Maxpriset för mobildata sänks årligen så att år 2022 är det inte mer än 2,50 euro/gigabyte. Det betyder stegvis billigare priser för användning av mobildata.

Roamingpriserna tillämpas i EU automatiskt på alla de kunder som inte avsiktligt har valt en annan roamingtaxa eller ett annat roamingpaket. Operatören kan också erbjuda alternativa roamingprislistor. Det ska vara avgiftsfritt att byta ut prislistor utan att det finns några villkor eller begränsningar som hänför sig till andra delar av abonnemangsavtalet än roaming.

Kontakta din operatörs kundtjänst om du vill få exakta prisuppgifter. Operatören skickar prisuppgifterna gratis per textmeddelande efter att man anlänt landet man besöker.

Roamingavgifterna gäller inte samtal från Finland till utlandet

Eftersom roaming är användning av mobiltelefon utomlands, gäller priserna naturligtvis endast i utlandet. De gäller till exempel inte samtal från Finland till utlandet. Priserna gäller dessutom bara inom EU* (och EES). Om du reser till andra länder, lönar det sig att kontrollera priserna hos din egen operatör.

Saldobegränsning skyddar konsumenterna mot överraskande stora räkningar

Det är operatörernas skyldighet att erbjuda sina kunder åtminstone en saldobegränsning som är högst 60 euro. Saldobegränsningen garanterar att konsumtionen av mobildata (med undantag av multimediemeddelanden) inte, utan kundens medgivande, överstiger ett visst kostnadstak. Tjänsten förbättrar konsumenternas möjligheter att kontrollera kostnaderna för användning av mobildatatjänster under resor utomlands.

Om nätoperatören i det land man besöker godkänner en övervakning av konsumtionen i realtid, ska saldobegränsningen även omfatta konsumtionen av mobildatatjänster utanför EU. Operatörerna ska också informera sina kunder om det inte är möjligt att få uppgifter om mängden mobildata som använts utanför EU-området.

Mer information om saldobegränsningar

Automatiskt meddelande om roamingavgifterna

Din egen operatör informerar sina kunder om avgifterna för mobiltjänster med automatiska meddelanden när kunderna kopplas via ett utländskt nät.

Prismeddelandet per sms omfattar basuppgifter om

 • att ringa samtal i det land man besöker och från besökslandet till hemlandet
 • att ta emot samtal
 • att skicka sms inom EU
 • priserna på mobildatatjänster
 • priserna på mobiltjänster som tillhandahålls utanför EU.

I textmeddelandet finns också ett avgiftsfritt nummer för ytterligare information och uppgift om det avgiftsfria nödnumret 112. Textmeddelandet ska också innehålla anvisningar om hur kunderna kan, om de så önskar, sluta ta emot de automatiska prismeddelandena.

Dessutom ska operatören vid behov underrätta sina kunder om hur de kan undvika oavsiktlig roaming vid ländernas gränsområden. Operatörerna ska även informera sina kunder om automatiska nedladdningar av förbindelser och om hur dessa kan stängas av.

Hemmaoperatören ska ge sina kunder basuppgifter om priserna på datatjänster genast då kunden kopplas till en datatjänst i ett annat EU-lands nät. Kunden kan få den grundläggande prisinformationen till sin mobiltelefon eller till någon annan mobilutrustning t.ex. med ett textmeddelande, e-postmeddelande eller poppuppfönster på kundens dator.

Länkar till förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen jämte ändringar

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 om policyer för normal användning

* Europeiska unionens medlemsländer är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Regler om prissättningen av roamingtjänster tillämpas också i Norge, Island och Liechtenstein.

Ämnesord: Telefon , Avgifter , Mobiltelefon , Roaming

Uppdaterad 04.08.2017

LinkedIn Print