En radioamatör behöver tillstånd för sin sändare

Ett radiotillstånd krävs för att inneha och använda sändarutrustning som hör till en amatörradiostation. Sändarna får fungera på frekvenser som anvisats för amatörradiokommunikation. Anropssignal för en station definieras i radiotillståndet.

Krav på frekvenser och utrustning

Inom frekvensområdet 26–2450 MHz får en amatörradiosändare fungera endast på de frekvensområden som har anvisats för amatörradioverksamhet i Kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift eller i det internationella Radioreglementet. Som sändningsfrekvens får man använda endast de frekvenser som har anvisats för amatörradioverksamhet i radiofrekvensföreskriften.

Kommunikationsverkets amatörradioföreskrift 6 och frekvensområden anvisade för amatörradioverksamhet

Det internationella Radioreglementet

Amatörradioanläggning som finns till salu ska vara försedd med

  • CE-märkning
  • givaktmärkning som visar att sändaren är tillståndspliktig och att användaren ska ha avlagt en radioamatörexamen.

Anläggningen ska förses med tillverkarens försäkran om överensstämmelse med krav och med hänvisning till R&TTE-direktivet och dess referensnummer 1999/5/EG.

Teleanläggningar som överensstämmer med krav

CE-märkningen och försäkran om överensstämmelse med krav gäller inte sådan amatörradioutrustning som man själv har byggt.

För amatörradiotillstånd behövs ett behörighetsbevis

Sökanden ska inneha ett behörighetsbevis för radioamatör. En amatörradioklubb ska ha en övervakare för klubbstationen. Övervakaren ska inneha ett behörighetscertifikat för radioamatör.

Behörighetscertifikatet erhålls genom att avlägga en radioamatörexamen.

Radioamatörexamina

Anropssignaler

Anropssignalerna ges normalt från en serie med OH-landskoder. I radiotillståndsansökan kan framställas önskemål om den siffra som ska ingå i anropssignalen. Utan önskemål är siffran slumpartad.

Siffran 0 ges endast för amatörradiostationer i landskapet Åland. Utöver landskoden (prefix) och sifferdelen innehåller anropssignalen en suffixdel. Utan särskilda önskemål är suffixet en fri serie med 3 bokstäver.

Man kan själv välja anropssignalen. Kommunikationsverket tar ut en extra avgift för en anropssignalenligt eget val.

En vald anropssignals prefix kan vara OH eller OG. För sifferdelen kan man välja en siffra mellan 1–9. Bokstäverna A–Z samt siffrorna 0–9 godkänns som suffix. Suffixet kan bestå av ett, två, tre eller fyra tecken. Det sista tecknet ska alltid vara en bokstav.

Listing om anropssignaler som är i bruk (på finska)

Kommunikationsverket behandlar ansökningarna i den ordning de anländer. Kommunikationsverket beviljar amatörradiotillståndet då avgiften för anropssignalen är betald. Anropssignalen antecknas i tillståndet.

Tillståndet förnyas med fem års mellanrum

Ifall tillståndshavaren inte säger upp sitt radiotillstånd förnyas det automatiskt med fem års mellanrum. Ett undantag till förnyande av tillstånd utgör alla anropssignaler som inleds med OG och de privatpersoners anropssignaler som inleds med OH med ett suffix med endast en bokstav. De är i kraft en viss tid, högst en tillståndsperiod (5 år).

Om ett tillstånd upphör att gälla och tillståndet inte förnyas, hålls den i tillståndet nämnda anropssignalen reserverad två år. Efter en karenstid blir anropssignalen ledig och då kan även andra personer ansöka om den. Karenstiden gäller inte anropssignaler som har beviljats för en viss tid.

Avgifter

Behörighetscertifikat för radioamatör 43,75 €

Amatörradiotillstånd (årsavgift) 18,14 €

Anropssignal enligt eget val för radioamatörtillstånd 170,75 € (inkl. moms)

Ansökan om radiotillstånd för radioamatör
Kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4

Ämnesord: Frekvenser , Certifikat , Examina , Tillstånd

Uppdaterad 19.12.2014

LinkedIn Print