Domännamnets lagenlighet

Användare som skaffar ett fi-domännamn svarar för att domännamnet inte obehörigt baserar sig på en annans skyddade namn eller varumärke. Tillåtna tecken i domännamn är också klart angivna.

Se till att det fi-domännamn du önskar ha vid registreringstidpunkten

 • inte är någon annans skyddade namn eller varumärke
 • inte liknar någon annans skyddade namn eller varumärke så att du kan tolkas ha registrerat ditt domännamn i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Tillåtna tecken i fi-domännamn kan kontrolleras i avsnittet Vad är tillåtet i ett domännamn?

Kontrollera lagenligheten i register

Domännamnsanvändaren är ansvarig för att i namn- och varumärkesregister kontrollera att det inte finns hinder för registreringen av domännamnet. Uppgifterna finns tillgängliga i de offentliga webbtjänsterna.

Enligt lagen är följande namn och märken skyddade:

Enligt tidsprioritetsregeln börjar skyddstiden för registrerade namn och varumärken när registreringsansökan inleds, som alltså är tidigare än registreringen av namnet eller varumärket. När du på förhand säkerställer din rätt till ett fi-domännamn i olika register kan det vara svårt att ta reda på ansökningsdagen, m.a.o. prioritetsdagen, för internationella varumärkesregistreringar som godkänts t.ex. i Finland eller EU som senare kan utgöra en grund för avregistrering av ditt fi-domännamn.

Observera, att i Företags- och organisationsdatasystemet finns även andra uppgifter än de som kommer från handels- och stiftelseregistren. Ett namn som till exempel endast är infört i skatteförvaltningens register är inte skyddat.

Bedömning av lagenligheten

På yrkande av innehavaren av ett skyddat namn eller varumärke kan Kommunikationsverket både avregistrera fi-domännamnet från fi-domännamnsregistern och avlägsna det från fi-roten om det vid registreringen

 • exakt motsvarar någon annans skyddade namn eller varumärke
 • liknar någon annans skyddade namn eller varumärke så att du kan tolkas ha registrerat ditt domännamn i vinnings- eller skadesyfte.

Vid bedömningen av det skyddade namnets eller varumärkets motsvarighet med fi-domännamnet beaktas inte

 • bindestreck (-) i ett skyddat namn eller varumärke
 • mellanslag i ett skyddat namn eller varumärke
 • beteckning för en organisationsform (Ab, Kb, rf, osv.)
 • nationella tecken å, ä och ö som kan ersättas med a och o.

Om domännamnet exakt motsvarar det skyddade namnet eller varumärket, är förutsättningen för avregistreringen att innehavaren av domännamnet inte kan visa en godtagbar grund för sin rätt. Närmare information om godtagbara grunder finns i avsnittet Domännamnstvister.

Exempel på namn, märken och domännamn som exakt motsvarar varandra:

 • Firmanamnet Firma Ab och domännamnet firma.fi
 • Föreningsnamnet Finsk-tysk rf och domännamnet finsktysk.fi
 • Firmanamnet Skärgård Ab och domännamnet skargard.fi samt skärgård.fi
 • Partinamnet Liberala partiet och domännamnet liberalapartiet.fi
 • Ordvarumärket LYCKA och domännamnet lycka.fi.

Domännamnet liknar någon annans namn eller varumärke

Domännamnet är lagstridigt, om det liknar någon annans skyddade namn eller varumärke, och har registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Exempel:

 • Varumärket MARIMEKKO - domännamnet marimeko.fi
 • Varumärket KATT – domännamnet katter.fi, kattochmus.fi
 • Firma Husfabrik Ab – domännamnet hus.fi
 • Bifirma Helsingfors Byggnadsmaterial – domännamnet byggnadsmaterial.fi
 • Firma Exempel.fi Ab - domännamnet exempel.fi

Avregistreringen av ett domännamn som liknar någon annans skyddade namn eller varumärke förutsätter dock att domännamnet har registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte och innehavaren av domännamnet inte har en godtagbar grund för sin rätt.

Den som begär att domännamnet ska avregistreras ska ge grunder för sitt krav som gäller uppenbar vinnings- eller skadesyfte. Domännamnets innehavare ska för sin del ge till Kommunikationsverket en utredning om, i vilket syfte domännamnet har skaffats. I sina avgöranden har Kommunikationsverket alltid förutsatt att det finns ett starkt bevis på rättskränkning i anslutning till avregistreringen av ett domännamn såsom avses i lagens förarbeten.

Närmare information om beslutspraxis

Att i domännamn använda ett skyddat namn eller varumärke, som tillhör någon annan, kan även få andra påföljder, till exempel enligt firma- och varumärkeslagarna.

Vad är tillåtet i ett domännamn?

Ett fi-domännamn får omfatta 2–63 tecken. Om de tillåtna tecknen och begränsningarna i användningen finns närmare instruktioner.

Tillåtna tecken i ett domännamn är

 • bokstäverna a–z
 • siffrorna 0-9
 • bindestreck-minus (-).

Tillåtna nationella tecken är

 • bokstäverna å, ä och ö
 • tecknen som används i samiska i Finland.

Ett domännamn får inte börja eller sluta med ett bindestreck-minus. Tredje och fjärde tecknet får inte båda vara bindestreck-minus.

Ett undantag är domännamnets ACE-format som innehåller de nationella tecknen å, ä eller ö (ASCII Compatible Encoding). Där får både tredje och fjärde tecknet vara bindestreck-minus.

Ämnesord: Internet , Domännamn , Tvistlösning , Varumärken , Föreskrifter , Lagar

Uppdaterad 14.11.2016

LinkedIn Print