Information för registrarer

Registrarer registrerar fi-domännamn i Kommunikationsverkets domännamnsregister och uppdaterar relaterad information på sina kunders vägnar. Registrarerna måste iaktta de ansvar och skyldigheter som åläggs i lag.

Syftet med bestämmelserna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är framför allt att sörja för rättigheterna för användare av fi-domännamn. Registrarerna har ett tekniskt gränssnitt mot Kommunikationsverkets domännamnsregister och de är ansvariga för informationssäkerheten i alla skeden av sin verksamhet som hänför sig till förmedling av fi-domännamn.

På kundernas begäran ska registrarerna

  • registrera ett domännamn
  • uppdatera uppgifterna om domännamnet
  • förlänga domännamnets giltighetstid
  • byta domännamnets registrar
  • överföra domännamnet till en annan användare
  • säga upp domännamnet.

Registrarer kan anlita återförsäljare i sin verksamhet. En återförsäljare kan till exempel sköta kundtjänsten och faktureringen för fi-domännamn. Registrarerna ansvarar dock alltid också för sina återförsäljares verksamhet. Om registraren lägger till återförsäljarens uppgifter i fi-domännamnsregistret, visas de i de offentliga uppgifterna om fi-domännamn under "Återförsäljare".

Kommunikationsverket utövar tillsyn över registrarernas verksamhet

Kommunikationsverket utövar tillsyn över att de som anmält sig som registrarer iakttar bestämmelserna i informationssamhällsbalken. Verket ger en registrar en anmärkning, om registraren bryter mot lag eller bestämmelser, föreskrifter eller beslut som utfärdats med stöd av den.

Tillsynen baserar sig huvudsakligen på domännamnsanvändarnas anmälningar och gäller endast de skyldigheter som åläggs i informationssamhällsbalken. Kommunikationsverket har inte befogenhet att avgöra avtalstvister mellan domännamnsanvändare och registrarer.

Se också:

Informationssamhällsbalken

Registrarens skyldigheter i domännamnsföreskriften

Motivering till och tillämpning av föreskriften

Anmälan om registrarverksamhet

Ämnesord: Internet , Domännamn , Förnyande , Registrar , Tillsyn , Whois , Återförsäljare , Anvisningar , Föreskrifter , Lagar , Rekommendationer

Uppdaterad 29.05.2018

LinkedIn Print