Då du vill göra ändringar i ditt domännamn

Din registrar sköter alla ändringar som du vill göra i ditt fi-domännamn. Om du vill förnya, överföra eller säga upp ditt domännamn, måste du kontakta din registrar.

Din registrar gör alla behövliga ändringar i ditt domännamn. Din registrar hjälper dig t.ex. när du vill

Om du inte är säker på om ditt ärende behöver en registrar, se närmare anvisningar på Anvisningar och tips för användare.

Uppdatering av kontaktuppgifter

De kontaktuppgifter som du gett din registrar förmedlas till Kommunikationsverkets domännamnsregister. Vid behov skickar Kommunikationsverket kontakter och juridiskt bindande beslut som gäller ditt fi-domännamn till de e-post- och postadresser du gett.

Kontrollera regelbundet att dina kontaktuppgifter är korrekta och anmäl ändringarna direkt till din registrar. Kontaktuppgifterna uppdateras inte automatiskt från befolkningsdatasystemet eller Patent- och registerstyrelsens register.

Som användare av fi-domännamn är du själv ansvarig för att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Gamla eller bristfälliga kontaktuppgifter, speciellt e-postadress, kan äventyra din rätt till ett fi-domännamn, om du inte kan nås.

Att uppsåtligt lämna felaktig information till en myndighets register är ett brott.

Förnyande av domännamn

Fi-domännamn är i kraft en viss tid. Kom alltid överens om förnyande med din registrar som förnyar domännamnet för dig.

Överföring och uppsägning av domännamn

Då du inte längre behöver ditt fi-domännamn kan du överföra ett giltigt domännamn till en annan användare eller avstå från domännamnet genom att säga upp det innan giltighetstiden går ut. Din registrar tar hand om båda åtgärder på din begäran. Överföringen utförs med hjälp av domännamnets överföringskod som är giltig under 30 dagar.

Ifall även registraren byts ut vid överföringen av domännamnet till en annan användare, ger din egen registrar instruktioner om att behandla situationen. Om du vill befullmäktiga domännamnsmottagarens registrar att överföra domännamnet, ska man ge både överföringskoden och koden för registrarbyte för kännedom. Domännamnsmottagarens registrar kan utföra överföringen endast om den redan har börjat förvalta domännamnet.

Byte av registrar

Du kan byta registrar utan särskilda grunder. Du kan vända dig antingen till din nuvarande eller till din blivande registrar som gör de nödvändiga åtgärderna. Begäran ska göras skriftligen.

Bytet förutsätter en kod för registrarbyte som är giltig under 30 dagar. Registraren ska utföra bytet inom en rimlig tid.

Om du vill byta registrar, ska du

  • befullmäktiga den nya registraren att skaffa koden för registrarbyte från den gamla registraren eller
  • själv begära att den gamla registraren ger dig koden för registrarbyte som du sedan sänder till den nya registraren.

Ämnesord: Internet , Domännamn , Kod för registrarbyte , Registrar , Överföringskod

Uppdaterad 23.09.2016

LinkedIn Print