Offentlig reglerad Galileo-positioneringstjänst

Positioneringstjänster utgör en allt mer kritisk del av ett fungerande samhälle. Bland annat räddnings- och polisarbete är beroende av tillförlitlig geografisk information. PRS-tjänsten (Public Regulated Service) är skyddad mot störningar och elektronisk vilseledning. Den försöker trygga en tillförlitlig tillgång till tids- och positionsinformation för myndigheter och beredskapskritiska aktörer.

Foto: © ESA–Pierre Carril

Kommunikationsverket administrerar den offentliga reglerade tjänsten PRS som erbjuds via det europeiska satellitpositioneringssystemet Galileo. Tjänsten är avsedd för myndigheter, t.ex. räddnings- och säkerhetsmyndigheter, samt för beredskapskritiska företag. Finland är bland de första som börjar använda tjänsten ungefär år 2020.

För att kunna utnyttja tjänsten till fullo behövs en tillräcklig mängd Galileo-navigeringssatelliter. För tillfället finns det 18 satelliter på himlen av vilka 11 fungerar. På omloppsbanan väntar fyra satelliter på att tas i drift. Den kompletta konstellationen kommer att omfatta 24–30 satelliter. Europeiska kommissionen meddelade i december 2016 att tjänsterna i den inledande fasen av Galileo kan börja användas. PRS ingår i dessa tjänster som dock än så länge har begränsad prestanda.

De satellitpositioneringssystem som utvecklas erbjuder en mer heltäckande och noggrannare positionerings- och tidssignal samt möjliggör nya tjänster som utnyttjar dem. Kommunikationsverket stödjer också utvecklingen av positioneringssystem och applikationer som baserar sig på dem samt främjar nya affärsmöjligheter för finländska företag.

Satellitpositionering är utsatt för störningar

Eftersom de traditionella satellitpositioneringssystemen är utsatta för störningar, är Galileos PRS-signal krypterad. Den är alltså skyddad mot avsiktlig störning och mot förfalskade signaler som sänds för vilseledning.

Störning mot satellitnavigering (jamming) betyder avsiktlig radiosändning som döljer navigeringssatelliternas signal i en positioneringsmottagare. Det är möjligt att störa mottagningen av en normal satellitsignal även med en tämligen liten och billig störningssändare.

Förfalskning av signalen (spoofing) betyder sändning av förfalskade tids- och positionssignaler så att navigeringsmottagaren beräknar en felaktig positions- eller tidsuppgift. Då tror användaren sig vara på ett annat ställe än var han eller hon verkligen är, eller det kan betyda att ett datasystem som använder en tidssignal fungerar fel.

PRS är en del av samhällets beredskap

Myndigheterna ska kunna garantera medborgarnas säkerhet i alla förhållanden. Med PRS-tjänsten är det möjligt att förstärka samhällets strategiska och kritiska system, t.ex. data- och energiöverföringssystem samt system i finansbranschen, vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

PRS-tjänstens idé är att stöda europeiska offentliga säkerhets- och räddningstjänster, intern säkerhet och tullmyndigheter i sådana uppgifter som kräver speciell kontinuitet av tjänsten. Endast godkända användare får använda PRS med hjälp av krypteringsnycklar.

PRS-tjänsten baserar sig på Europaparlamentets och rådets beslut 1104/2011/EU samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)1285/2013.

Kommunikationsverket är Finlands nationella PRS-myndighet på basis av informationssamhällsbalken. PRS-funktionen är placerad på Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Kommunikationsverkets roll som PRS-myndighet är

  • att främja lanseringen av PRS-tjänsten i Finland
  • att garantera att finländska myndigheter och näringslivet kan från europeiska navigeringssatelliter ta emot en störningsfri tids- och positionssignal
  • att leverera godkända användare de nycklar som behövs för tolkningen av en krypterad signal
  • att skapa förutsättningar för det finländska näringslivet att tillverka PRS-utrustning och PRS-tillämpningar
  • att övervaka bl.a. att verksamheten utövas i enlighet med föreskrifter samt att övervaka att minimikraven för informationssäkerheten i PRS-mottagare och -teknik vid deras forsknings-, utvecklings- och tillverkningsfaser uppfylls.

Också andra än myndigheter kan ansöka om bemyndigande att utnyttja PRS-tjänsten. I Finland sänds ansökningarna till Kommunikationsverket.

Praktiska tillämpningar av PRS-tjänsten

Innovation av trafiksignal från Uleåborg vinner internationellt pris (på finska)

Galileo börjar användas! Europeiska kommissionen - Pressmeddelande 2016 dec 14


Kontaktinformation

PRS
E-post: prs (at) ficora (punkt) fi

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , Fel och störningar , Nödtrafik , PRS-tjänst , Riktad attack , Satellitpositionering , Täckning , Täckningsområde

Uppdaterad 16.11.2017

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248