PRS

Syftet med Cybersäkerhetscentrets PRS-funktion är att säkerställa ett nationellt tillträde till PRS-tjänsten. Utvecklingen av globala positioneringssystem samt applikationer som baserar sig på dem medför också nya, växande affärsmöjligheter för finländska företag.

PRS-funktionens uppgift är

  • att främja lanseringen av PRS-tjänsten i Finland
  • att garantera att finländska myndigheter och näringslivet kan från europeiska navigeringssatelliter ta emot en störningsfri tids- och positionssignal
  • att leverera godkända användare de nycklar som behövs för tolkningen av en krypterad signal
  • att skapa förutsättningar för det finländska näringslivet att tillverka PRS-utrustning och PRS-tillämpningar
  • att övervaka bl.a. att verksamheten utövas med tillstånd samt att övervaka att minimikraven för informationssäkerheten i PRS-mottagare och -teknik vid deras forsknings-, utvecklings- och tillverkningsfaser uppfylls.

PRS-tjänst (Public Regulated Service)

  • möjliggör för användare en tillförlitlig tids- och positionssignal oberoende av klimatstörningar eller avsiktlig störning
  • erbjuder en allt tillförlitligare tjänst för myndigheter som är beroende av tillträde till positionsinformationen
  • ge försörjningsberedskapskritiska företag allt bättre möjligheter att säkerställa kontinuiteten i de funktioner som är bundna till tids- och positionsinformationen.

För myndigheter och försörjningsberedskapskrititiska aktörer

Den offentliga reglerade tjänsten (Public Regulated Service) är en del av beredskapen i samhället. Myndigheterna ska kunna garantera medborgarnas säkerhet i alla omständigheter, vilket betyder att man måste förbereda sig för störningar.

Med tanke på samhällets funktioner är kritiska system, såsom överföring av information och energi samt systemen i finansbranschen, beroende av den exakta och tillförlitliga tids- och positionssignal som navigeringssystemen erbjuder.

PRS-tjänstens idé är att stöda europeiska offentliga säkerhets- och räddningstjänster, intern säkerhet och tullmyndigheter i sådana uppgifter som kräver speciell kontinuitet av tjänsten. Endast godkända användare får använda PRS med hjälp av krypteringsnycklar.

Också andra än myndigheter kan ansöka om bemyndigande att utnyttja PRS-tjänsten. I Finland sänds ansökningarna till Kommunikationsverket.

PRS-tjänsten baserar sig på Europaparlamentets och rådets beslut 1104/2011/EU samt Europaparlamentets och rådets förordning 1285/2013.

Säkrare positionering med PRS

PRS-tjänstens signal är skyddad mot störningar och elektronisk vilseledning och hjälper användare i regel för att avvärja två slags hot:

  1. Störning mot satellitnavigering (jamming) betyder avsiktlig radiostörning som blockerar navigeringssatellitsystemet genom att dölja signalen som satelliten sänder. Det är möjligt att störa mottagningen av en normal satellitsignal även med en tämligen liten och billig störningssändare.
  2. Förfalskning av signalen (spoofing) betyder i satellitnavigeringen sändning av förfalskade tids- och positionssignaler så att navigeringsmottagaren beräknar en felaktig positions- eller tidsuppgift. Då tror användaren sig vara på ett annat ställe än var han eller hon verkligen är, eller det kan betyda att ett datasystem som använder en tidssignal fungerar fel.

Kryptering av PRS-signalen hindrar utnyttjandet av förfalskade signaler som sänds för avsiktlig störning eller vilseledning.

Lansering av PRS-tjänster

PRS-tjänsten startar när det finns tillträde till ett tillräckligt antal Galileo-satelliter. Enligt planerna tas PRS-tjänsten i användning år 2020, när antalet Galileo-satelliter på himlen beräknas vara 25–30.

Praktiska tillämpningar av PRS-tjänsten

Kontaktinformation

PRS
E-post: prs (at) ficora (punkt) fi

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , Fel och störningar , Nödtrafik , PRS-tjänst , Riktad attack , Satellitpositionering , Täckning , Täckningsområde

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248