Cybersäkerhetscentrets informationssäkerhetstjänster

Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket inledde sin verksamhet den 1 januari 2014. CERT- och NCSA-uppgifterna hör till centrets informationssäkerhetstjänster. Till stöd för verksamheten upprätthåller Cybersäkerhetscentret också en nationell lägesbild av cybersäkerheten.

Cybersäkerhetscentret är en nationell informationssäkerhetsmyndighet som utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas tillförlitlighet och säkerhet.

CERT-uppgifterna omfattar att förebygga, upptäcka och åtgärda kränkningar av informationssäkerheten samt att informera om hot mot informationssäkerheten. Centrets NCSA-uppgifter omfattar ansvaret för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hantering av säkerhetsklassificerat material.

Centrets verksamhet syftar till att säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar tryggt och störningsfritt samt att trygga samhällets livsviktiga funktioner. Enligt avtalet med Försörjningsberedskapscentralen är Cybersäkerhetscentret för sin del ansvarigt för att säkerställa att de tekniska systemen, som är livsviktiga för försörjningsberedskapen, fungerar. Cybersäkerhetscentret vill utveckla sina informationssäkerhetstjänster och göra dem mångsidigare bland annat genom utvecklingsarbete och med hjälp av omfattande samarbetsnätverk.

Centrets engelska namn National Cyber Security Centre Finland (NCSC-FI) används i internationella sammanhang. På finska heter Cybersäkerhetscentret Kyberturvallisuuskeskus. I det internationella samarbetet används de operativa namnen CERT-FI och NCSA-FI enligt vedertagen praxis.

Cybersäkerhetscentrets publikationer är

Ämnesord: Internet , CERT , Cybersäkerhet , Dataskydd , NCSA , NCSC-FI

Uppdaterad 30.03.2015

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248