[Tema] Gästskribent: Stora möjligheter i digitalisering med tillförlitlighet och säkerhet som grund

En säker digital framtid är ett eftersträvansvärt mål. Den relevanta frågan lyder: Hur ska detta mål kunna uppnås? Grundvalen för digital säkerhet läggs genom samarbete, bland annat i gruppen för myndigheternas informationsutbyte. Om detta tema skriver Kimmo Rousku som är VAHTI-generalsekreterare vid Befolkningsregistercentralen.

Kimmo Rousku arbetar på Befolkningsregistercentralen som generalsekreterare för ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen VAHTI.

De senaste åren har vi fått erfara en veritabel digitaliseringsfeber. I början riktades hypen på själva tekniken, som i dag äntligen har börjat ge rum för sätten och upplevelserna av att använda nya digitala lösningar. Ibland känns det att vi är så påverkade av feberfrossa att vi inte bryr oss om den övergripande säkerhet som denna splitternya, trendiga och smarta teknik kräver. En säker digital framtid är fokus för arbetet i bland annat ISAC-gruppen för informationsutbyte mellan myndigheter som samordnas av Cybersäkerhetscentret.


Omvärlden är inte trygg som Mumindalen

Varje organisation bör dra sig till minnes att ju mer vi digitaliserar verksamheten och inför tjänster utan att göra tillräckliga säkerhetstest, desto mer utsatta är vi för exempelvis it-brottslighet. Säker e-kommunikation för medborgarna, kunderna och företagen kräver att de tjänster som vi bygger upp och tillhandahåller är tillförlitliga och säkra.

I praktiken kan vi inte egentligen påverka vilka globala bluff- och hackerkampanjer som drabbar oss här i Finland. Internet har ju som känt inga gränser. Däremot kan vi på många sätt påverka vår observations- och reaktionsförmåga till exempel om vi utsätts för cyberangrepp.

Det är viktigt att vi konstant arbetar för att höja vår förmåga att identifiera kränkningar av informationssäkerheten, cybersäkerheten och integritetsskyddet. Cyberbrottslingar utvecklar sina metoder med en sådan fart att några år gamla skyddsmetoder inte längre är tillräckligt täckande i dag.


Omfattande samarbete och tillit är viktiga tillgångar i Finland

Säkerhetssamarbetet mellan statsförvaltningen och näringslivet har långa anor. Även om den offentliga förvaltningens verksamhet kan verka bunkeraktig för en utomstående, fungerar informationsutbytet och samarbetet både inom och mellan förvaltningarna. Det har gett upphov till säkra och stabila förhållanden i Finland, och det har varit möjligt att smidigt begränsa och utreda störningar och incidenter.

Ett av målen för myndigheternas ISAC-grupp är att skapa en säker digital framtid. I gruppen kan vi föra konfidentiella diskussioner om olika slags projekt, fenomen och åtgärder, vilket vi inte kan göra i andra sammanhang. Eftersom vi litar på varandra kan vi bjuda på många olika diskussionsperspektiv. Denna tillit byggs upp genom långvarigt samarbete mellan såväl personer som organisationer. Även i vår digitala tidsålder finns det en hel del fördelar med att kunna diskutera saker och ting ansikte mot ansikte!


Inte var och en för sig utan alla tillsammans

Praktiskt taget varje organisation kan bli bättre på sitt sätt att reagera på hot och rapportera om dem. I grunden bygger allt på medarbetarna i organisationen.

Är vi så överdrivet artiga att vi inte vill eller vågar fråga efter behörighetsnivån hos en person som vi inte känner igen och som befinner sig i en lokal med passerkontroll? Eller utgår vi från att någon annan redan har rapporterat en ytterdörr som inte går i lås i vinterkylan? De som ansvarar för säkerheten i organisationen kvitterar mer än gärna flera meddelanden om samma sak, än att ingen rapporterar ett betydande hot som alla tror är självklart.


Är du cyberslö efter sommaren?

Efter sommar, sol och semester är det bra att på nytt gå igenom anvisningarna och rekommendationerna om digital säkerhet. Ta del av de videobloggar (på finska) som vi har tagit fram – i samarbete med Dataombudsmannens byrå, Säkerhetskommittén och Kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter.

Det är inte ofta som man kan säga att en uppsättning korta videobloggar (under 10 minuter) och spellistor är en effektiv studiemetod. Dela dem gärna!


Finansministeriet överförde bland annat det operativa stödet för VAHTI-verksamheten till Befolkningsregistercentralen 1 januari 2018. Samtidigt fick Befolkningsregistercentralen en mer framträdande roll i utvecklingen av den digitala säkerheten inom offentliga förvaltningen.

Kimmo Rousku skriver också faktaböcker och anlitas ofta som talare och programvärd på olika evenemang inom digital säkerhet. Tietoturva ry utsåg honom till årets informationssäkerhetschef 2015.


För mer information:

Videobloggar med anvisningar och rekommendationer om digital säkerhet (på finska)
VAHTI-verksamheten
[Tema] Myndigheternas cybersamarbete omfattar nätverk, informationsdelning och många koppar kaffe


Den ursprungliga artikeln publicerades 16.8.2018.


Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , Nät , Nätverk , Organisation , Riskhantering , Informationssäkerhet nu! , Tema

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248