Jokaisella on oikeus perustason postipalveluihin kaikkialla Suomessa

Jokaisella kuluttajalla ja yrityksellä on oikeus kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin perustason postipalveluihin tasapuolisin ehdoin kaikkialla Suomessa.

Oikeus perustason postipalveluihin turvataan postilaissa määritellyllä yleispalvelulla, jonka toteutumista Viestintävirasto valvoo. Postin yleispalveluun kuuluvat välttämättöminä pidetyt postipalvelut, kuten kirjelähetykset ja postipaketit. Viestintävirasto asettaa yhdelle tai useammalle postiyritykselle velvollisuuden tarjota postipalveluja, jos se on välttämätöntä yleispalvelun turvaamiseksi.

Yleispalveluun kuuluvat postipalvelut

Postilain mukaan kaikkien kuluttajien ja yrityksien saatavilla on oltava niin sanottuun yleispalveluun kuuluvia postipalveluja. Yleispalveluun kuuluvia postipalveluja ovat seuraavat postipalvelut:

  • enintään 2 kg:n painoiset kirjelähetykset, jotka maksetaan tavanomaisilla käteismaksutavoilla
  • enintään 10 kg:n painoiset postipaketit, jotka maksetaan tavanomaisilla käteismaksutavoilla
  • edellä mainittujen kirje- ja pakettilähetysten kirjaamis- ja vakuuttamispalvelut
  • maahan saapuvat enintään 20 kg:n painoiset lähetykset.

Käteismaksutavoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi postimerkkiä, käteistä rahaa ja maksukortteja. Olennaista on, ettei maksutapa perustu laskutukseen.

Postin yleispalveluun eivät kuulu esimerkiksi yritysten ja verkkokauppojen käyttämät sopimuspalvelut. Näitä ovat esimerkiksi yritysten lähettämät kirjeet tai paketit, jotka yritys maksaa laskutuksen perusteella.

Yleispalvelun hinnoittelu

Kaikkien saatavilla tulee olla postipalveluita, jotka ovat hinnaltaan kohtuullisia ja jotka ovat saatavilla kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin.

Posti Oy:n on postilain mukaan hinnoiteltava yleispalveluun kuuluvat postipalvelut siten, että hinnat ovat kohtuulliset. Hintojen on oltava kustannussuuntautuneita ja tasapuolisia kaikille asuinpaikasta riippumatta sekä kannustettava tehokkaaseen yleispalvelun tarjontaan. Tämä koskee niitä palveluita, joiden tarjoamiseen Viestintävirasto on Posti Oy:n velvoittanut.

Hinnoitteluun liittyvät velvoitteet koskevat lähinnä postimerkillä, käteisellä rahalla tai maksukortilla maksettavia kotimaasta lähetettäviä kirje- ja postipakettilähetyksiä.

Viestintävirasto laatii vuosittain kertomuksen Posti Oy:n taloudellisesta valvonnasta (Ohjaus ja valvonta / Posti).

Yleispalvelun laatuvaatimukset

Yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden on oltava laadukkaita ja kaikkien saatavilla. Yleispalvelun laatuvaatimuksiin kuuluvat

  • yleispalveluun kuuluvien kirjelähetysten jakelu pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa
  • kirjeiden kulkunopeudelle asetetut vaatimukset
  • toimipisteiden sijoittelulle asetut vaatimukset.

Viisipäiväisestä jakelusta voidaan poiketa enintään 300 talouden kohdalla, kun kysymyksessä on esimerkiksi vaikeakulkuisella saaristoalueella sijaitseva talous. Viisipäiväinen jakelu ei koske sellaisia yritysten lähettämiä kirjeitä, joita ei makseta postimerkillä tai muulla käteismaksutavalla.

Viestintävirasto julkaisee vuosittain tiedot postin yleispalvelun toteutumisesta Tilastot ja tutkimukset -sivuilla otsikolla Postipalveluiden kehitys.

Postiyritys vastaa myös lähetysten luottamuksellisuudesta ja mahdollisista vahingoista. Lisätietoa on sivulla Postipalveluiden asiakkaan oikeudet.

Kirjeiden kulkunopeus

Kotimaan 2. luokan kirjelähetyksistä vähintään

  • 95 % on oltava perillä toisena arkipäivänä
  • 98 % on oltava perillä viimeistään kolmantena arkipäivänä.

Kotimaan 1. luokan kirjelähetyksistä vähintään

  • 80 % on oltava perillä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Viestintävirasto valvoo kulkunopeusvaatimusten toteutumista Posti Oy:n teettämien puolueettomien tutkimusten perusteella. Tietoa kirjeiden kulkunopeudesta on Tilastot ja tutkimukset -sivuilla otsikolla Postipalveluiden kehitys.

Postin toimipisteiden tiheys ja laatu

Posti Oy on velvollinen ylläpitämään toimipisteitä, joista yleispalveluun kuuluvat palvelut ovat saatavilla. Toimipisteitä tulee sijaita vähintään yksi jokaisessa kunnassa.

Toimipisteet on sijoitettava siten, että yleispalvelun käyttäjät voivat asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä vakituisesta asunnostaan. Asiointimatkaa pidetään kohtuullisena, jos se vastaa tavanomaisen asiointimatkan pituutta muihin palveluihin.

Viestintävirasto arvioi säännöllisesti, täyttääkö Posti Oy:n toimipisteverkko postilain ja toimipisteasetuksen vaatimukset. Tietoa toimipisteverkon kattavuudesta on Tilastot ja tutkimukset -sivuilla otsikolla Postipalveluiden kehitys.

Valtioneuvoston asetus 113/2012 postin toimipisteiden sijoittamisesta

Oikeus käyttää omaa äidinkieltä

Jokaisella on oikeus saada postipalveluita omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi, samalla periaatteella kuin asioidessa viranomaisten kanssa. Ruotsinkielisten asiakkaiden on saatava ruotsinkielisessä tai kaksikielisessä kunnassa postipalvelua omalla kielellään. Myös saamenkielisen väestön tarpeista on huolehdittava.

Viestintävirasto on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi

Viestintävirasto nimeää postiyrityksen tarjoamaan yleispalveluun kuuluvia postipalveluja, jos se on välttämätöntä. Yleispalveluyrityksen valinnasta kerrotaan tarkemmin sivulla Postitoiminnan ohjaus ja valvonta.

Yleispalvelun saatavuus on ollut vain osittain turvattu markkinaehtoisesti, joten Viestintävirasto on nimennyt Posti Oy:n postipalvelujen yleispalveluyritykseksi. Viestintävirasto on asettanut Posti Oy:lle velvollisuuden tarjota yleispalveluun kuuluvia kirjelähetysten postipalveluja sekä kotimaasta ulkomaille lähetettävien postipakettien postipalveluja koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Posti Oy on toistaiseksi ainoa postiyritys Suomessa, jolle Viestintävirasto on asettanut velvollisuuden tarjota yleispalveluita.

Viestintäviraston yleispalvelupäätökset ovat sivulla Postipalveluiden yleispalvelupäätökset

Lisätietoja postipalveluiden saatavuudesta saa Viestintäviraston Monitori-palvelusta ja palveluntarjoajilta.

Postin yleispalvelua koskeva sääntely perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön. Ahvenanmaalla on oma postilainsäädäntönsä.

Postidirektiivi

Asiasanat: Posti , Kirje , Paketti , Postinjakelu , Yleispalvelu

Päivitetty 18.03.2017

LinkedIn Print