Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus -hanke

Julkaistu 09.03.2017 | Päivitetty 27.12.2017

Ensi vuoden alusta voimaan tulevan liikennepalvelulain tavoitteena on taata lippujärjestelmien ja liikkumispalveluiden edellyttämien tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Alan toimijoille on perustettu avoin verkosto, jotta kaikkien toimijoiden näkökannat saadaan huomioiduiksi.

Pilottihankkeiden hakuprosessiin liittyvät kysymykset ja vastaukset

Ajankohtaiset lippu-asiat

Lippu-verkosto

Rajapintamäärittelyt

Käytännesäännöt

Pilotit

Liikennepalvelulain tavoitteena on mahdollistaa ensi vaiheessa tie- ja raideliikenteen kertalippujen ja matkustusoikeuksien välittäminen yhdeltä luukulta. Tämän mahdollistamiseksi liikkumispalvelun tarjoajien tulee avata pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan. Myyntirajapinnan kautta tulee olla mahdollista hankkia vähintään perushintainen kertamatkaan oikeuttava lipputuote tai varata yksittäinen matka tai kuljetus, jonka täsmällinen hinta ei ole tiedossa palvelun alkaessa tai joka muusta syystä sovitaan maksettavaksi palvelun päättymisen jälkeen.

Liikenne- ja viestintäministeriön perustamassa Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin yhteisessä Lippu-hankkeessa määritellään lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekninen ratkaisu sekä laaditaan käytännesäännöt toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi. Kaikkien toimijoiden näkökantojen saamiseksi mukaan on alan toimijoille perustettu avoin verkosto. Palautteen saamiseksi rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen käytännön toimivuudesta hankkeen yhteydessä toteutetaan muutaman valitun toimijan pilottihanke.

Pilottihankkeiden hakuprosessiin liittyvät kysymykset ja vastaukset

 • Kysymys: Voiko Lippu-pilottitukea saada myös autonvuokraukseen liittyvään toimintaan?
   • Vastaus: Autonvuokraus ei sisälly palveluihin, joita liikennepalvelulain vaihe I kattaa lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapinnan osalta. Lippu-pilottitukea ei voi siis saada autonvuokraukseen liittyvään toimintaan.
  • Kysymys: Voiko yritys saada tukea moneen hankkeeseen?
   • Vastaus: Yksi yritys voi saada tukea vain yhden kerran. Se voi kuitenkin toteuttaa rajapinnan useamman eri toimijan kanssa, jotka voivat jokainen saada tukea omaan rajapinnan avaamistyöhönsä.
  • Kysymys: Voivatko kaupungit tai toimivaltaiset viranomaiset hakea tukea?
   • Vastaus: Lippu-projektin pilottihaku on tarkoitettu ensisijaisesti muille toimijoille kuin kaupungeille tai toimivaltaisille viranomaisille, koska näille ollaan valmistelemassa omia hakumenettelyjään Liikenneviraston myöntämän joukkoliikenteen valtionavustuksen rinnalle. Keskisuurille ja pienille joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille julkistetaan loppuvuonna 2017 oma hakunsa, jossa viranomainen voi hakea tukea hankkimassaan PSA-liikenteessä käytössä olevan lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapinnan avaamiseen liikennepalvelulain velvoitteiden täyttämiseksi. Tukea jaetaan arviolta 500 000 euroa. Toimivaltaisia viranomaisia tiedotetaan asiasta erikseen.

  Ajankohtaiset lippu-asiat

  Lippu-verkosto

  Lippu-verkoston sähköpostilistalla, verkkosivulla ja verkostokokouksissa tiedotetaan hankkeen tilanteesta. Verkostossa on mukana noin 170 henkilöä 80 organisaatiosta. Lippu-verkoston kokouksia järjestetään noin kahden kuukauden välein. Voit ilmoittautua mukaan verkoston jakelulistalle: virpi.liehu(at)viestintavirasto.fi.

  Verkosto 1/2018
  • Viestintävirasto 8.2.2018 klo 12 - 15

  Verkosto 5/2017

  Verkosto 4/2017

  Verkosto 3/2017

  Verkosto 2/2017

  Verkosto 1/2017

  Rajapintamäärittelyt

  Lippu-hankkeessa projektiryhmä yhdessä Solitan kanssa laatii lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekniset määrittelyt, joissa otetaan huomioon kertalippu, häiriötilanne matkaketjussa, esteettömyysasiat sekä joukkoliikenteen kausilippu. Määrittelyt mahdollistavat yhden tavan toteuttaa toimijoiden välinen rajapinta. Toimijat voivat keskinäisellä sopimuksellaan kuitenkin sopia myös muunlaisen rajapinnan käyttöönotosta.

  Lippu-hankkeessa laadittavien määrittelyiden ja muiden kokonaisuuteen liittyvien määrittelyiden suhde selviää oheisesta kuvasta [pdf, 85 KB].

  Määrittelyiden jatkokehittämistä varten on otettu käyttöön sähköiset työkalut toimijoiden välisen keskustelun mahdollistamiseen ja määrittelyluonnosten versionhallintaan. Toimijat saavat tietoa ja voivat halutessaan osallistua Lippu-hankkeen rajapintamäärittelytyöhön seuraavasti:
  • kehittäjien keskustelu (Slack); Slack-kutsuja voi pyytää Samuli Lahnamäeltä, samuli.lahnamaki(at)solita.fi
  • määrittelydokumenttien jakaminen (GitHub) internetsivuilta.
  Lippu-hanke keskittyy myyntirajapinnan teknisiin määrittelyihin. Myyntirajapinnassa siirretään osittain samoja tietoja kuin liikennepalvelulain edellyttämässä olennaisten tietojen rajapinnassa. Liikennevirasto kehittää yhdessä Solitan kanssa kansallista yhteyspistettä (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista olennaisten tietojen rajapinnoistaan. NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu katalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. Lisätietoa NAP-projektista löytyy Liikenneviraston nettisivuilta.

  Käytännesäännöt

  Lippu-hankkeen tarkoitus on luoda edellytyksiä yhtenäisten matkaketjujen tarjoamiselle liikennepalvelulain mukaisesti. Käytännesäännöt on yksi osa kokonaisuutta, jolla helpotetaan toimijoiden työtä niiden avatessa lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapinnan toisten toimijoiden käyttöön. Käytännesäännöt laaditaan Lippu-hankkeen virastojen ja alan toimijoiden yhteistyönä. Toimijoiden näkemyksiä on kuultu verkostokokouksissa, käytännesääntötyöpajoissa ja kahdenvälisissä tapaamisissa.

  Käytännesääntöjen valmisteluun liittyneet työpajat:

  • Viestintävirasto 12.9.2017 klo 9 - 12
   • vastuu matkustajalle
   • liikkumispalveluverkoston toimijoiden keskinäiset vastuut
   • Esitetty materiaali [pdf, 284 KB]
  • Viestintävirasto 10.10.2017 klo 9 - 12
  • Viestintävirasto 26.10.2017 klo 9 - 12
   • tekniset rajapinnat
   • liikennepalvelulain sopimusvelvoitteet
   • tietoturva
   • Esitetty materiaali [pdf, 771 KB]


  Pilotit

  Rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen käytännön toimivuuden testaamiseksi hankkeen yhteydessä toteutetaan muutaman valitun toimijan pilottihanke. Piloteissa toimijat kehittävät olemassa olevien lippu- ja maksujärjestelmiensä yhteentoimivuutta toteuttamalla Lippu-rajapintamäärittelyihin pohjautuva myyntirajapinta ja laatimalla toimijoiden välinen sopimus lippujen välittämisestä rajapinnan kautta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että rajapinnan kautta myös välitetään lippuja.

  Tukea pilottien toteutukseen annetaan liikkumispalveluiden tarjoajille, jotka liikennepalvelulaki velvoittaa avaamaan lippu- ja myyntijärjestelmänsä myyntirajapinta, sekä toimijoille, joilla on tarkoitus hyödyntää kyseisiä rajapintoja matkustusoikeuksien välittämiseen asiakkailleen. Tukea myönnetään liikenteen palveluista annetun lain soveltamisalan mukaiseen toimintaan. Pilotit toteutetaan vähintään kahden toimijan yhteistyössä siten, että vähintään yksi toimija on kuljetuspalvelun tarjoaja. Toimijat tekevät yhteistyötä rajapinnan toteuttamisessa ja yhteistyösopimuksen valmistelussa.

  Avustusta myönnetään rajapintojen teknisen toteutuksen työkustannuksiin ja käytännesääntöihin pohjautuvien sopimusten laadintatyöhön. Yksi toimija voi saada tukea enintään 8000 euroa kumpaankin osa-alueeseen eli yhteensä 16 000 euroa. Avustukset myönnetään ns. de minimis -tukena.

  Hakuilmoitus [pdf, 49 KB]

  Hakuohje [pdf, 60 KB]

  Hakulomake [dotx, 49 KB]

  Asiasanat: Tietoturva , Avoin data , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Saatavuus , Tietosuoja , Verkosto

  LinkedIn Print