Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus LIPPU -hanke

Julkaistu 09.03.2017 | Päivitetty 08.05.2018

Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin yhteishankkeessa on määritelty lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekninen ratkaisu ja laadittu käytännesäännöt toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi. Lippu-hankkeen perustaja on Liikenne- ja viestintäministeriö.

Jotta kaikkien toimijoiden näkökannat saataisiin mukaan, alan toimijoille on perustettu avoin verkosto. Hankkeen yhteydessä toteutetaan muutaman valitun toimijan pilottihanke. Näin saadaan palautetta rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen toimivuudesta käytännössä.

Ajankohtaista

Lippu-verkosto

Rajapintamäärittelyt

Käytännesäännöt

Pilotit

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Tämän mahdollistamiseksi liikkumispalvelun tarjoajien tulee avata pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan. Myyntirajapinnan kautta tulee olla mahdollista hankkia vähintään perushintainen kertamatkaan oikeuttava lipputuote tai varata yksittäinen matka tai kuljetus, jonka täsmällinen hinta ei ole tiedossa palvelun alkaessa tai joka muusta syystä sovitaan maksettavaksi palvelun päättymisen jälkeen.

Ajankohtaista


Lippu-verkosto

Lippu-verkoston sähköpostilistalla, verkkosivulla ja verkostokokouksissa tiedotetaan hankkeen tilanteesta. Verkostossa on mukana noin 170 henkilöä 80 organisaatiosta. Lippu-verkoston kokouksia järjestetään noin kahden kuukauden välein. Voit ilmoittautua mukaan verkoston jakelulistalle: virpi.liehu(at)viestintavirasto.fi.

Verkosto 2/2018

Verkosto-työpajat

Verkosto 1/2018

Verkosto 5/2017

Verkosto 4/2017

Verkosto 3/2017

Verkosto 2/2017

Verkosto 1/2017

Rajapintamäärittelyt

Lippu-hankkeessa projektiryhmä yhdessä Solitan kanssa on laatinut lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekniset määrittelyt, joissa otetaan huomioon kertalippu, häiriötilanne matkaketjussa, esteettömyysasiat sekä lipun voimassaoloaika. Määrittelyt mahdollistavat yhden tavan toteuttaa toimijoiden välinen rajapinta. Toimijat voivat keskinäisellä sopimuksellaan kuitenkin sopia myös muunlaisen rajapinnan käyttöönotosta..

Lippu-hankkeessa laadittavien määrittelyiden ja muiden kokonaisuuteen liittyvien määrittelyiden suhde selviää oheisesta kuvasta [pdf, 85 KB].

Määrittelyiden jatkokehittämistä varten on otettu käyttöön sähköiset työkalut toimijoiden välisen keskustelun mahdollistamiseen ja määrittelyluonnosten versionhallintaan. Toimijat saavat tietoa ja voivat halutessaan osallistua Lippu-hankkeen rajapintamäärittelytyöhön seuraavasti:
 • kehittäjien keskustelu (Slack); Slack-kutsuja voi pyytää Markku Korkealalta, markku.korkeala(at)solita.fi
 • määrittelydokumenttien jakaminen: GitHub tai internetsivut.
Lippu-hanke keskittyy myyntirajapinnan teknisiin määrittelyihin. Myyntirajapinnassa siirretään osittain samoja tietoja kuin liikennepalvelulain edellyttämässä olennaisten tietojen rajapinnassa. Liikennevirasto kehittää yhdessä Solitan kanssa kansallista yhteyspistettä (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista olennaisten tietojen rajapinnoistaan. NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu katalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. Lisätietoa NAP-projektista löytyy Liikenneviraston nettisivuilta.

Käytännesäännöt

Lippu-hankkeen tarkoitus on luoda edellytyksiä yhtenäisten matkaketjujen tarjoamiselle liikennepalvelulain mukaisesti. Käytännesäännöt on yksi osa kokonaisuutta, jolla helpotetaan toimijoiden työtä niiden avatessa lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapinnan toisten toimijoiden käyttöön. Käytännesäännöt laaditaan Lippu-hankkeen virastojen ja alan toimijoiden yhteistyönä. Toimijoiden näkemyksiä on kuultu verkostokokouksissa, käytännesääntötyöpajoissa ja kahdenvälisissä tapaamisissa.

Käytännesääntöjen valmisteluun liittyneet työpajat:

 • Viestintävirasto 12.9.2017 klo 9 - 12
  • vastuu matkustajalle
  • liikkumispalveluverkoston toimijoiden keskinäiset vastuut
  • Esitetty materiaali [pdf, 284 KB]
 • Viestintävirasto 10.10.2017 klo 9 - 12
 • Viestintävirasto 26.10.2017 klo 9 - 12
  • tekniset rajapinnat
  • liikennepalvelulain sopimusvelvoitteet
  • tietoturva
  • Esitetty materiaali [pdf, 771 KB]

Pilotit

Rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen käytännön toimivuuden testaamiseksi hankkeen yhteydessä toteutetaan muutaman valitun toimijan pilottihanke. Piloteissa toimijat kehittävät olemassa olevien lippu- ja maksujärjestelmiensä yhteentoimivuutta toteuttamalla Lippu-rajapintamäärittelyihin pohjautuva myyntirajapinta ja laatimalla toimijoiden välinen sopimus lippujen välittämisestä rajapinnan kautta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että rajapinnan kautta myös välitetään lippuja.

Tukea pilottien toteutukseen annetaan liikkumispalveluiden tarjoajille, jotka liikennepalvelulaki velvoittaa avaamaan lippu- ja myyntijärjestelmänsä myyntirajapinta, sekä toimijoille, joilla on tarkoitus hyödyntää kyseisiä rajapintoja matkustusoikeuksien välittämiseen asiakkailleen. Tukea myönnetään liikenteen palveluista annetun lain soveltamisalan mukaiseen toimintaan. Pilotit toteutetaan vähintään kahden toimijan yhteistyössä siten, että vähintään yksi toimija on kuljetuspalvelun tarjoaja. Toimijat tekevät yhteistyötä rajapinnan toteuttamisessa ja yhteistyösopimuksen valmistelussa.

Avustusta myönnetään rajapintojen teknisen toteutuksen työkustannuksiin ja käytännesääntöihin pohjautuvien sopimusten laadintatyöhön. Yksi toimija voi saada tukea enintään 8000 euroa kumpaankin osa-alueeseen eli yhteensä 16 000 euroa. Avustukset myönnetään ns. de minimis -tukena.Korvattavien kustannusten tulee olla syntynyt 31.3.2018 mennessä.

Lippu-hankkeen rahoitusta on päätetty myöntää kahdelle pilotille

 • Lahden kaupungin/Lahden seudun liikenteen ja Lahden aluetaksi Oy:n väliseen rajapintayhteistyöhön
 • BusPay Oy:n ja Hyvinkään Liikenne Oy:n väliseen rajapintayhteistyöhön.

Pilottien tuloksia tullaan hyödyntämään rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen päivityksessä kevään 2018 kuluessa. Tuloksia tullaan myös esittelemään kevään verkostokokouksissa.

Muita hankkeessa laadittuja dokumentteja

Asiasanat: Tietoturva , Avoin data , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Saatavuus , Tietosuoja , Verkosto

LinkedIn Print