Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmä HÄTY

Julkaistu 31.03.2014 | Päivitetty 16.11.2015

Yhteistoimintaryhmän tarkoituksena on parantaa keskeisimpien viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen häiriötilanteisiin varautumista ja niistä toipumista.

Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on varautua ennalta häiriötilanteisiin:

  • suunnittelemalla, valmistelemalla ja toteuttamalla normaaliolojen häiriötilanteiden ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen hallinnassa tarvittavia toimenpiteitä,
  • hankkimalla ja toimittamalla häiriötilanteiden hallinnassa tar-peellisia tietoja Viestintäviraston päätöksenteon tueksi ja ryhmän sisäiseen käyttöön sekä
  • välittämällä ryhmän kokoamaa ja analysoimaa häiriötilanteita koskevaa tietoa sellaisille toimijoille, jotka voivat vähentää häiriötilanteiden haitallisia vaikutuksia yhteiskunnalle.

Työryhmässä ovat mukana keskeiset Suomessa toimivat tele- ja sähkönjakeluyritykset sekä tele- ja sähköverkkourakoitsijat. Ryhmässä on mukana myös seuraavia viranomaistahoja: Energiavirasto, Ilmatieteen laitos, Huoltovarmuuskeskus, sisäasiainministeriön pelastusosasto, Hätäkeskuslaitos sekä Viestintävirasto.

Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän perustamisen taustalla on havainnot siitä, että teleyritysten keskinäistä sekä tele- ja sähkönjakeluyritysten välistä yhteistyötä on tarpeen parantaa.

Aihe Kuvaus Tila
Teleyritysten sähkönkäyttökohteiden ensisijaisuus-järjestyksen määritteleminen ja valmistautuminen niiden hyödyntämiseen häiriötilan-teissa ja sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuuden pa-rantamisessa. Määrittelyssä korkeamman prioriteetin saaneiden teleyrityksen laitetilojen sähkönsaanti pyritään palauttamaan mahdollisim-man pian sähkökatkon jälkeen muun muassa hätäliikenteen toimivuuden turvaamiseksi. Priorisointia voidaan hyödyntää myös sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuutta paran-nettaessa esimerkiksi maakaapeloimalla kyseisten sähkönkäyttökohteiden sähkönjakelu mahdollisim-man aikaisessa vaiheessa. Valmis
Tele- ja sähkönjakeluyhtiöiden valvomoyhteistietojen jakaminen toisilleen. Yhteystietojen avulla valvomot voivat tavoittaa toisensa häiriötilanteiden selvittämisen koordinoimiseksi. Valmis
Alueellisen varautumisen toimikuntien (ALVAR) ja tietojärjestelmäalan valmiusyksiköiden (TIVA-yksikkö) sekä HÄTYn välinen yhteistyö. Aloitettu
Kehitysvaiheessa olevan kriittisten valvomoiden välisen yhteistoiminta-työkalun (KRIVAT) hyödyntämismahdolli-suuksien selvittäminen ja työkalun käyttöönotto HÄTYn jäsenorgani-saatioiden välisessä tiedonvaihdossa ja yhteistyössä. Aloitettu
Viestintävirastolle tehtävän häiriötilanteisiin varautumista koskevan tiedottamisen vakiointi. Aloitettu
Varautuminen tulvatilanteisiin. Ei aloitettu
Varautuminen lakkoihin. Ei aloitettu
Varautuminen eri syistä johtuviin sähkönpuutostilanteisiin. Ei aloitettu

Lisätietoja

Uutinen 20.6.2013: Häiriötilanteita varten on perustettu yhteistoimintaryhmä

Puheenjohtaja: Ari Karppanen, Viestintävirasto
Sihteeri: Heidi Kivekäs, Viestintävirasto

Asiasanat: Internet , Puhelin , Tietoturva , Teletoiminta , Viat ja häiriöt


Liitteet:

LinkedIn Print