Lait, määräykset ja päätökset

Tälle sivulle on koottu Viestintäviraston valvomat lait, asetukset ja EU-asetukset, sekä viraston antamat määräykset ja viraston lupa- ja valvontapäätökset. Lisäksi sivulta löytyvät Viestintävirastoa koskevat säädökset.

Viraston valvomat säädökset

Lait ja asetukset ovat kansallisia säädöksiä. Viestintävirasto antaa myös itse säädöksiä eli määräyksiä, jotka ovat lakien ja asetusten tavoin pakottavaa säädäntöä. Määräyksillä tarkennetaan laissa säädettyjä velvoitteita tai oikeuksia, ja viraston oikeudesta antaa niitä säädetään aina erikseen laissa. EU-säädöksistä asetukset ovat sitovia ja niitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltiossa, kuten kansallisia lakeja.

Viestintävirasto valvoo seuraavia säädöksiä kokonaan tai osittain

Viittaukset suomalaisiin säädöksiin on linkitetty Valtion säädöstietopankki Finlexiin. Linkitys on tehty säädösten viitetietoihin. Jos säädöstä on muutettu, voimassa oleva säädös löytyy Finlexistä ajantasaisena versiona. Viittaukset EU-asetuksiin on linkitetty EUR-lexiin.

Lait, asetukset ja EU-asetukset

 • Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)
  • Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa (1244/2014)
  • Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta (1245/2014)
  • Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (1246/2014)
  • Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista (1247/2014)
  • Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa (1163/2014)
 • Postilaki (415/2011)
  • Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta (113/2012)
  • Valtioneuvoston asetus postitoiminnan toimilupahakemuksesta (551/2011),
 • Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009)
 • Laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993)
 • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) (katso myös EU:n eIDAS-asetus EU-säädösten alla)
  • Valtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta (169/2016)
 • Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista (588/2004)
 • Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista (1406/2011)
 • Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista (1405/2011)

 • Kansalaisaloitelaki (12/2012)
 • Turvallisuusselvityslaki (726/2014)
 • Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä (1189/2000)

Viestintäviraston valvomat EU-säädökset

 • KOMISSION ASETUS (EU) N:o 611/2013, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2013, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY mukaisten henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoittamiseen sovellettavista toimenpiteistä
 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (nk. Eidas-asetus)
  • EU:n komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/296 (nk. yhteistyöverkostopäätös) menettelyä koskevien järjestelyjen vahvistamisesta sähköiseen tunnistamiseen liittyvää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä varten sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti
  • EU:n komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1501 (nk. yhteentoimivuusasetus) yhteentoimivuusjärjestelmän vahvistamisesta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 8 kohdan mukaisesti
  • EU:n komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1502 (nk. varmuustasoasetus) teknisten vähimmäiseritelmien ja -menettelyjen vahvistamisesta sähköisen tunnistamisen menetelmien varmuustasoja varten sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti
  • EU:n komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1505 luotettujen luetteloiden teknisten eritelmien ja muotoseikkojen vahvistamisesta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti
  • EU:n komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1506 eritelmien vahvistamisesta sellaisia kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten ja kehittyneiden leimojen muotoja varten, jotka julkisen sektorin elinten on tunnustettava sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 27 artiklan 5 kohdan ja 37 artiklan 5 kohdan mukaisesti
  • EU:n komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1984 (nk. notifiointimenettelypäätös) olosuhteiden, muotoseikkojen ja menettelyjen määrittelemisestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti
  • EU:n komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/650 hyväksyttyjen allekirjoituksen ja leiman luontivälineiden tietoturva-arviointia koskevien standardien vahvistamisesta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 30 artiklan 3 kohdan ja 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti
 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta
 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 531/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2286, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, yksityiskohtaisista säännöistä kohtuullisen käytön politiikan soveltamiseksi sekä menetelmistä verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyden arvioimiseksi ja verkkovierailuoperaattorin tätä arviointia varten toimittamasta hakemuksesta
  • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/920, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta
 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta

1.1.2015 LAILLA SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELUISTA (AIEMMIN TIETOYHTEISKUNTAKAARI) KUMOTUT LAIT JA ASETUKSET

 • Viestintämarkkinalaki (393/2003, VML)
  • Asetus merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta (675/2003, muutos 963/2009)
  • Asetus toimilupahakemusten ja teletoimintailmoitusten sisällöstä (695/2003)
  • Asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta (838/2003)
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004, SVTSL)
  • Valtioneuvoston asetus eräiden tietojen säilyttämisestä viranomaistarpeita varten (503/2011)
 • Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001, RadioL)
  • Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta 1169/2009, muutokset 423/2010, 894/2010, 1135/2011 ja 473/2012.
  • Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009, muutokset 670/2010, 948/2010, 433/2011, 1069/2011, 135/2012 ja 279/2012)
  • Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa (1158/2002, muutokset 1330/2007, 378/2009, 658/2010 ja 12/2011) Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitoksesta (131/2008)
  • Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitoksesta (131/2008)
 • Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupasta (462/2009)
 • Laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä (1117/2001)
 • Laki televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998, TVRL)
  • Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta 698/2003
  • Valtioneuvoston asetus televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta (292/2011)
 • Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002, Sähkökauppalaki)
 • Verkkotunnuslaki (228/2003)

Viestintävirastoa koskevat säädökset

Laki viestintähallinnosta (625/2001)

Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta 60/2004, muutokset 761/2006 ja 447/2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista 1215/2016

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista vuosina 2016–2018 annetun asetuksen muuttamisesta 660/2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Laajakaista , Markkinat , Teletoiminta , Tietosuoja , Verkkotunnukset , Lait

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print