Nopea laajakaista -hanke tuo huippunopeat internetyhteydet haja-asutusalueille

Nopea laajakaista -hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu.

Laajakaista 2015 -hankkeen tavoittena oli, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 prosentilla käyttäjistä on saatavilla 100 megan laajakaistayhteys enintään 2 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asuinpaikasta tai yrityksen toimipisteestä. Hankkeen toteuttamista on jatkettu vuoden 2019 loppuun asti. Käyttäjiksi lasketaan vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat.

Vuoden 2009 aikana maakuntien liitot suunnittelivat maakunnalliset laajakaistarakentamisen hankeohjelmat. Hankeohjelmiin sisältyi yhteensä noin 800 hanketta ja niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on vajaat 0,5 miljardia euroa. Hankkeissa suunniteltiin rakennettavan laajakaistaverkkoa noin 40 000 kilometriä, joiden avulla olisi mahdollista tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita noin 130 000 käyttäjälle haja-asutusalueella.

Julkista tukea varattu noin 130 miljoonaa euroa

Laajakaistahankkeille myönnettäviin julkisiin tukiin on käytettävissä yhteensä noin 130 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 66 miljoonaa tulee valtiolta, noin 25 miljoonaa euroa EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja noin 40 miljoonaa euroa kunnilta. Valtion tuen jakamisesta vastaa Viestintävirasto.

Tuki suunnataan maantieteellisesti syrjäisimpien alueiden yhteyksien saatavuuden parantamiseen. Näillä alueilla asuu noin viisi prosenttia kotitalouksista. Tukikelpoiset alueet on määritelty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella .

Kunnat jaettu eri maksuluokkiin

Laajakaistatukia maksettaessa kunnat on jaettu kahteen eri maksuluokkaan riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestötiheydestä, laajakaistahankkeen laajuudesta ja teknisestä toteutustavasta sekä asukasta kohden lasketuista kustannuksista. Kunnan maksuosuus hankkeen tukikelpoisista kustannuksista on

  • 8 %
  • 22 % tai
  • 33 %

Tuen hakeminen käynnistyy, kun maakunnan liitto julistaa julkisen tuen haettavaksi ja valitsee tarjousten perusteella hankkeelle toteuttajan. Tämän jälkeen tukea haetaan Viestintävirastolta.

Laajakaistahankkeiden julkisen tuen enimmäismäärä

Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisesta annetun lain (1186/2009) mukaan julkisen tuen enimmäismäärä on 66 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista laajakaistahankkeille, joille on valittu toteuttaja 12.11.2012 mennessä.

Näissä hankkeissa valtion tuki maksetaan jälkikäteen hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaan. Tuen maksatusta haetaan Viestintävirastolta erillisellä hakemuksella.

Lomake laajakaistatuen maksatuksen hakemiseksi

Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamista koskevaan lakiin 12.11.2012 tehdyn muutoksen jälkeen laajakaistahankkeille myönnettävän julkisen tuen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi on määritelty 90 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Viestintäviraston maksama valtion osuus ja kunnan maksuosuus ovat edelleen samat kuin ennen lakimuutosta.

Lakimuutoksen jälkeen Viestintävirasto voi myös maksaa 50 prosenttia valtion hankkeelle myöntämästä tuesta heti tukipäätöksen tekemisen jälkeen, mikä helpottaa hankkeiden rahoittamista. Uusia säännöksiä sovelletaan 12.11.2012 jälkeen maakuntaliiton toteuttamissa tuen hakujulistuksissa käynnistettyihin hankkeisiin.

Ajankohtaista laajakaistahankkeessa

Asiasanat: Internet , Laajakaista

Päivitetty 30.06.2017

LinkedIn Print