Välitystietojen käsittely

Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset voivat tarjota työntekijöidensä tai oppilaidensa käyttöön vaikkapa sähköposti- ja tietoliikenneyhteyspalveluita. Nämä niin sanotut yhteisötilaajat käsittelevät viestintäverkossaan käyttäjien, esimerkiksi taloyhtiön asukkaiden tai yritysten työntekijöiden, luottamuksellisia viestejä ja paikkatietoja. Yhteisötilaaja saa käyttää näitä välitystietoja vain laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Esimerkiksi puhelu, sähköpostiviestin lähettäminen tai internetselailu jättää verkkoon jäljen.

Viestinnän välitystiedoilla tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka perusteella verkko- ja viestintäpalvelun käyttäjään voidaan yhdistää tietoa tai käyttäjä voidaan tunnistaa. Välitystietoja voivat olla muun muassa

 • tiedot puhelun soittajasta ja vastaanottajasta
 • tiedot sähköposti- tai tekstiviestin lähettäjästä ja vastaanottajasta
 • tiedot yhteyden kestosta, reitityksestä, ajankohdasta sekä siirretyn tiedon määrästä
 • lähettäjän tai vastaanottajan päätelaitteen sijaintiin liittyvä tieto
 • IP-osoite.

Mihin yhteisötilaaja saa käyttää välitystietoja?

Yhteisötilaajalla on oikeus käsitellä välitystietoja verkko- ja viestintäpalvelun

 • käyttämiseksi
 • laskuttamiseksi
 • tietoturvan varmistamiseksi
 • teknisen vian havaitsemiseksi
 • teknistä kehittämistä varten
 • väärinkäytöstilanteissa, joissa verkko-, viestintä- tai lisäarvopalvelun maksullista palvelua käytetään maksutta.

Yhteisötilaaja saa käsitellä välitystietoja vain sen verran kuin on tarpeellista. Välitystietojen käsittelyllä ei saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Yhteisötilaaja saa luovuttaa välitystietoja ainoastaan niille viestintäpalvelun osapuolille, joilla on oikeus käsitellä tietoja kussakin tilanteessa.

Lisäksi välitystietoja saa käsitellä laissa määriteltyihin tarkoituksiin, jos viestinnän osapuoli antaa siihen suostumuksen. Suostumuksen pyytämisessä pitää ottaa huomioon myös henkilötietolaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä sekä mahdolliset muut henkilötietojen käsittelyn erityislait. Lait määräävät, millaisten tietojen käsittelemiseen suostumusta voi pyytää.

Välitystietojen käsittelyoikeus koskee vain yhteisötilaajan hallinnoimien tai sen toimeksiannosta hallinnoitujen viestintäverkkojen kautta lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien välitystietoja. Yhteisötilaajalla ei ole oikeutta selvittää esimerkiksi ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämän sähköpostipalvelun avulla lähetetyn sähköpostin välitystietoja.

Välitystiedot julkiseksi tarkoitetussa viestinnässä

Julkiseksi tarkoitetun viestinnän välitystiedot ovat luottamuksellisia. Tällaista viestintää on esimerkiksi erilaiset chatit, IRC tai internetin keskustelupalstat. Viestinnän välittämiseen osallistuvat eri osapuolet, kuten operaattorit ja yhteisötilaajat, saavat käsitellä välitystietoja ainoastaan laissa säädettyihin tarkoituksiin. Osapuolia koskee lisäksi välitystietoja koskeva vaitiolovelvollisuus.

Keskustelupalstapalvelun tarjoajalla on oikeus julkaista keskustelijoiden lähettämiin viesteihin liittyviä välitystietoja, jos tästä on sovittu palvelun sopimusehdoissa.

Käsittely tilastollista analyysiä varten

Operaattorit voivat tuottaa välitystiedoista tilastollisia aineistoja tietoyhteiskuntakaaressa säädetyin edellytyksin, esimerkiksi palvelujen hinnoittelun ja taloudellisen suunnittelun tarpeisiin. Tilastollisen käsittelyn jälkeen viestit ja välitystiedot on hävitettävä tai muutettava sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää käyttäjään.

Tilastollisia aineistoja voidaan tuottaa muihin kuin laissa säädettyihin tarkoituksiin silloin, kun tilastoaineiston tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen käyttäjään.

Laki sähköisen viestinnän palveluista (luku 18)

Henkilötietolain edellytykset on huomioitava

Välitystiedot voivat olla myös henkilötietoja. Tällöin rekisterinpitäjän on huomioitava myös henkilötietolain asettamat velvoitteet. Henkilötietojen käsittelyä säätelee henkilötietolaki, jonka noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu. Laki koskee sekä operaattoreita että yhteisötilaajia.

Henkilötietolaki

Tietosuojavaltuutettu

Asiasanat: Tietoturva , Tietosuoja

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248