Tietoturvasta vastaavat viranomaiset

Viestintävirasto valvoo sähköisen viestinnän tietosuojalain noudattamista

Viestintäviraston tehtävänä on valvoa sähköisen viestinnän tietosuojalain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Nämä säännökset koskevat muun muassa

 • tunnistamistietojen käsittelyä
 • viestinnän suojaamista ja suojauksen purkamista
 • viestinnän ja tunnistamistietojen tietoturvallisuutta.

Kansallisten tietoturvavelvoitteiden vastuu hajautettu

Vastuu kansallisista tietoturvavelvoitteista on hajautettu Suomessa useille eri viranomaisille.

Kansainvälisten tietoturvavelvoitteiden kokonaisvastuu on ulkoministeriöllä. Se toimii kansallisena turvallisuusviranomaisena (NSA, National Security Authority), joka

 • ohjaa kansallista toimintaa
 • vastaa muun muassa kansainvälisten turvallisuussopimusten valmistelusta
 • ohjaa ja valvoo, että kansainväliset erityissuojattavat tietoaineistot suojataan ja niitä käsitellään asianmukaisesti.

Puolustusministeriö, suojelupoliisi ja pääesikunta ovat niin sanottuja määrättyjä turvallisuusviranomaisia (DSA, Designated Security Authority).

Viestintävirasto toimii määrättynä turvallisuusviranomaisena ja kansallisena tietoturvaviranomaisena (NCSA, National Communications Security Authority), joka vastaa turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista.

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen käsittelyä

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutetun valvomat säännökset koskevat muun muassa

 • paikkatietojen käsittelyä
 • puhelinluetteloita ja muita tilaajaluetteloita
 • numerotiedotusta
 • suoramarkkinointia
 • työntekijän sähköpostien käsittelyä.

Viestinnän luottamuksellisuuteen ja viestintäverkkoon jääneisiin "verkkojälkiin" liittyvät kysymykset kuuluvat Viestintävirastolle ja muut sähköiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset tietosuojavaltuutetulle. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi rajata tarkasti, vaan viranomaiset voivat tapauskohtaisestikin neuvotella ja tehdä yhteistyötä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonta

Viestintävirasto ei käsittele operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskevia asioita vaan nämä asiat kuuluvat kuluttajansuojasta vastaaville viranomaisille.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kuluttajien oikeussuojaa, mm. viestintäpalveluiden markkinoinnin lainmukaisuutta ja sopimusehtojen kohtuullisuutta. Virasto neuvottelee alan toimijoiden kanssa ja laatii alalle ohjeita säännösten noudattamisesta. Lisäksi se antaa kuluttajille toimintaohjeita esimerkiksi laskutushäiriöiden tai sopimusehtomuutosten aikana. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei käsittele yksittäisiä riita-asioita.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi

 • epäasiallisesta markkinoinnista
 • kohtuuttomista sopimusehdoista
 • laskutuksen virhetilanteista
 • huonosta asiakaspalvelusta

Kuluttajaoikeusneuvojat ja kuluttajariitalautakunta käsittelevät kuluttajan ja yrityksen välisiä riita-asioita. Jos ongelma ei selviä operaattorin kanssa, kannattaa ensin ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaoikeusneuvojat antavat henkilökohtaista neuvontaa ja sovitteluapua. Kuluttajariitalautakunta käsittelee kuluttajan ja yrityksen välisiä riitoja ja antaa ratkaisusuosituksia.

Poliisi

Kun epäillään, että on tapahtunut rikos, asia kuuluu poliisille. Tieto- ja viestintärikoksia ovat muun muassa

 • salassapitorikos
 • viestintäsalaisuuden loukkaus
 • tietoliikenteen häirintä
 • tietomurto.

Edellä mainitut rikokset ovat pääosin asianomistajarikoksia. Se tarkoittaa, että poliisi voi aloittaa rikoksen tutkinnan vasta, kun asianomistaja ilmoittaa asiasta poliisille ja vaatii samalla tekijälle rangaistusta. Asianomistaja on se, jonka oikeutta on loukattu, esimerkiksi henkilö, jonka tunnuksia ja salasanoja on käytetty väärin tai henkilö tai yhteisö, jonka palvelimelta rikoksen tekijä on hankkinut luvattomia oikeuksia.

Tietotekniikkarikosten tunnusmerkistöjä

MAPEL eli Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta

MAPEL ei ole viranomainen vaan puhelinpalvelutoimialan itsesääntelystä vastaava luottamuselin, jonka jäsenistö edustaa puhelinpalvelumarkkinoiden keskeisiä intressiryhmiä. MAPEL valvoo kuluttajien etua puhelinpalvelumarkkinoilla sekä luo ja ylläpitää hyvää puhelinpalvelutapaa. MAPELiin voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, jolla on kysyttävää maksullisiin puhelinpalveluihin liittyvissä asioissa. MAPEL käsittelee maksullisten puhelin- ja tekstiviestipalveluiden sisältöön, markkinointiin ja laskutukseen liittyvien valituksia, antaa palvelutuotantoa ja markkinointia koskevia päätöksiä ja suosituksia sekä tekee kansainvälistä yhteistyötä kuluttajien etujen turvaamiseksi lisäarvopalveluiden markkinoilla.

Asiasanat: Tietoturva , Tietosuoja

Päivitetty 27.02.2018

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248