Tietoyhteiskuntakaarta sovelletaan internetin yhteisö- ja ajanvietepalveluihin

Moniin internetin maksuttomiinkin yhteisö- ja ajanvietepalveluihin sovelletaan tietoyhteiskuntakaarta. Siinä internetin yhteisö- ja ajanvietepalvelun tarjoajille on asetettu velvollisuuksia, joiden noudattamista Viestintävirasto valvoo.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta säädetään tietoyhteiskuntakaaressa. Sen tavoitteena on edistää sähköistä kaupankäyntiä Euroopan talousalueella

 • varmistamalla tietoyhteiskunnan palvelujen vapaa tarjonta sekä
 • selkiyttämällä eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Suomen viranomaiset valvovat, että Suomeen sijoittuneet tietoyhteiskunnan palveluja tarjoavat palveluntarjoajat noudattavat Suomen lakia niissä asioissa, joita voidaan säädellä kansallisella lainsäädännöllä.

Tietoyhteiskuntakaarella (ent. sähkökauppalaki) on saatettu voimaan tietoyhteiskunnan palveluja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä. Palvelut koskevat erityisesti sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla.

Tietoyhteiskuntakaari (luku 22)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (PDF)

Lain piiriin kuuluvat tietoyhteiskunnan palvelut

Tietoyhteiskunnan palveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka toimitetaan

 • etäpalveluna (hyödykkeiden tarjoaminen tilattaviksi internetistä ja toimittaminen vastaanottajalle siten, etteivät osapuolet tapaa fyysisesti toisiaan)
 • sähköisesti
 • vastaanottajan pyynnöstä
 • vastiketta vastaan.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien tiedonantovelvollisuus

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajilla on tiedonantovelvollisuus, jonka mukaan palvelun tarjoajan on

 • pidettävä kuluttajien saatavilla määrätyt tiedot itsestään ja toiminnastaan
 • ennen sähköisen tilauksen tekemistä annettava kuluttajille ohjeita ja tietoja tilauksen tekemiseen
 • järjestettävä kuluttajien käyttöön menettelyt, joiden avulla mahdolliset virheet tilauksissa voidaan etukäteen havaita ja korjata
 • ilmoitettava viivytyksettä sähköisesti kuluttajalle tilauksen vastaanottamisesta, ellei tilattua hyödykettä toimiteta viivytyksettä sähköisesti.
 • palvelun sopimusehdot on toimitettava kuluttajan saataville siten, että hän voi tallentaa ja toisintaa ne.

Palvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuutta on lievennetty niissä sopimuksissa, jotka tehdään käyttäen vain sähköpostia tai muuta henkilökohtaista viestintätapaa.

Viestintävirasto valvoo tietoyhteiskuntakaaren noudattamista

Viestintäviraston valvoo, että tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajat täyttävät lain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa.

Sähköisessä kuluttajakaupassa on noudatettava lisäksi kuluttajasuojalain säännöksiä, joiden noudattamista valvoo kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamies on laatinut verkkokauppiaille ohjeen.

Kuluttajansuojalaki (38/1978)
Kuluttaja-asiamies

Viestintävirasto ja kuluttaja-asiamies toimivat yhteistyössä.

Palveluntarjoajan vastuu lainvastaisesta sisällöstä

Sähköisiä tiedonvälitys- ja tallennuspalveluja tarjoavilla palveluntarjoajilla on vastuu välittämänsä tai tallentamansa viestin lainvastaisesta sisällöstä. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole vastuuta silloin, kun sen toiminta on ollut vain teknistä eikä sen itse ole osallistunut lainvastaisen sisällön tuottamiseen.

Palveluntarjoajan on noudatettava laissa säädettyjä menettelytapoja silloin, kun se saa tiedon lainvastaisesta sisällöstä.

Tietoyhteiskuntakaari (luku 22)

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Tietosuoja

Päivitetty 03.10.2017

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00181 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248