Julkisesti säännelty Galileo-paikannuspalvelu

Paikannuspalvelut ovat yhä kriittisempi osa toimivaa yhteiskuntaa. Muun muassa pelastus- ja poliisitoiminnot ovat riippuvaisia luotettavasta paikkatiedosta. Häiriöiltä, häirinnältä ja harhautukselta suojattu PRS-palvelu (Public Regulated Service) pyrkii turvaamaan aika- ja paikkatiedon saatavuuden ja luotettavuuden viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille.

Kuva: © ESA–Pierre Carril

Viestintävirasto hallinnoi eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säänneltyä palvelua (Public Regulated Service, PRS) Suomessa. Palvelu on tarkoitettu viranomaisille, kuten esimerkiksi pelastus- ja turvallisuusviranomaisille, sekä huoltovarmuuskriittisille yrityksille. Se otetaan Suomessa käyttöön ensimmäisten joukossa noin vuonna 2020.

Palvelun täysimääräiseen hyödyntämiseen tarvitaan riittävä määrä Galileo-navigointisatelliitteja. Tällä hetkellä niitä on taivaalla 18, joista 11 on toiminnassa. 4 satelliittia odottaa käyttöönottoa kiertoradalla. Lopullisessa kokoonpanossa satelliitteja on 24–30 kappaletta. Euroopan komissio julisti joulukuussa 2016 Galileon ensimmäisen vaiheen palvelut käytettäviksi. Näihin suorituskyvyltään vielä rajoittuneisiin palveluihin sisältyy myös PRS.

Kehittyvät satelliittipaikannusjärjestelmät tarjoavat aiempaa kattavamman ja tarkemman paikannus- ja aikasignaalin sekä mahdollistavat niitä hyödyntäviä uusia palveluja. Viestintävirasto tukee myös paikannusjärjestelmien ja niihin perustuvien sovellusten kehittämistä ja edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä suomalaisyrityksille.

Satelliittipaikannus on altis häiriölle

Satelliittinavigointiin kohdistuva häirintä (jamming) tarkoittaa tahallista radiolähetystä, joka peittää navigaatiosatelliittien signaalin alleen paikannusvastaanottimessa. Suhteellisen pienellä ja halvalla häirintälähettimellä voidaan haitata tavanomaisen satelliittisignaalin vastaanottamista.

Signaalin väärentäminen (spoofing) tarkoittaa väärennettyjen aika- ja paikkasignaalien lähettämistä siten, että navigaatiovastaanotin laskee virheellisen sijainti- tai aikatiedon. Tällöin käyttäjä uskoo olevansa toisessa paikassa kuin todellisuudessa on, tai esimerkiksi aikasignaalia käyttävä tietojärjestelmä toimii virheellisesti.

Galileon PRS-signaali on laajakaistainen, avoimia navigointisignaaleita suurempitehoinen ja salattu, jolloin se on suojattu tahalliselta häirinnältä ja harhautustarkoitukseen lähetetyiltä väärennetyiltä signaaleilta.

PRS on osa yhteiskunnan varautumista

Viranomaisten on pyrittävä takaamaan kansalaisten turvallisuus kaikissa olosuhteissa. PRS-palvelun avulla voidaan vahvistaa yhteiskunnan strategisia ja kriittisiä järjestelmiä, kuten esimerkiksi tiedon- ja energiansiirtojärjestelmiä sekä rahoitusalan järjestelmiä normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

PRS-palvelun perusidea on tukea eurooppalaisia julkisia turvallisuus- ja pelastuspalveluita, sisäistä turvallisuutta ja tulliviranomaistoimintaa sellaisissa tehtävissä, joissa edellytetään erityistä palvelun jatkuvuutta. PRS-käyttö rajataan hyväksytyille käyttäjille salausavainjärjestelyjen avulla.

PRS-palvelu perustuu Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston päätökseen 1104/2011/EU sekä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetukseen (EU) N:o 1285/2013.

Tietoyhteiskuntakaaren mukaan Suomen PRS-viranomainen on Viestintävirasto. PRS-toiminto on sijoitettu Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseen.

Viestintäviraston rooli PRS-viranomaisena on

  • edistää PRS-palvelun käyttöönottoa Suomessa
  • taata suomalaisille viranomaisille ja elinkeinoelämälle eurooppalaisista navigaatiosatelliiteista saatavan aika- ja paikkasignaalin häiriötön vastaanotto
  • toimittaa hyväksytyille käyttäjille salatun signaalin tulkitsemiseen tarvittavat avaimet
  • luoda suomalaiselle elinkeinoelämälle edellytykset PRS-laitteiden ja -sovellusten valmistukseen
  • valvoa mm. toiminnan määräystenmukaisuutta sekä PRS-vastaanottimien ja -tekniikan tietoturvallisuuteen kohdistuvia vähimmäisvaatimuksia tutkimus-, kehitys- ja valmistusvaiheissa.

Myös muut kuin viranomaiset voivat hakea valtuutusta PRS-palvelun hyödyntämiseen. Suomessa hakemukset osoitetaan Viestintävirastolle.

PRS-palvelun käytännön sovelluksia

Kansainvälinen palkinto myönnetty oululaiselle liikennevaloinnovaatiolle

Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä käyttöön, LVM:n lehdistötiedote

Galileo on täällä, Euroopan komission lehdistötiedote

Yhteystiedot

PRS-TOIMINTO
SÄHKÖPOSTI: prs (at) viestintavirasto (piste) fi

Asiasanat: Tietoturva , Hätäliikenne , Kohdistettu hyökkäys , Kyberturvallisuus , PRS-palvelu , Peittoalue , Satelliittipaikannus , Viat ja häiriöt

Päivitetty 16.11.2017

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248