Vaatimuksen tekeminen

Viestintävirasto ei viran puolesta valvo etukäteen tunnusmerkkioikeuksien haltijoiden oikeuksia. Jos suojatun nimen tai tavaramerkin haltija katsoo, että fi-verkkotunnuksen rekisteröinti on loukannut hänen oikeuksiaan, hänen on oma-aloitteisesti vaadittava verkkotunnuksen poistoa ja rekisteröimistä oikeudenhaltijan käyttöön.

Fi-verkkotunnuksen käyttäjä vastaa itse oman verkkotunnusrekisteröintinsä lainmukaisuudesta. Verkkotunnusrekisteröintien lainmukaisuus arvioidaan jälkikäteen, jos poistovaatimus tulee vireille.

Huomioitavia asioita ennen vaatimuksen tekemistä

  • Verkkotunnuksen poistamista voi vaatia vain suojatun nimen tai tavaramerkin haltija.
  • Tarkista, oletko rekisteröinyt nimesi tai tavaramerkkisi ennen kuin vaatimuksesi kohteena oleva fi-verkkotunnus on rekisteröity. Laki suojaa vain sellaisia nimiä ja merkkejä, joiden rekisteröinti on tehty ennen kuin verkkotunnus on rekisteröity. Aikaprioriteettisäännön mukaan rekisteröityjen nimien ja tavaramerkkien suoja-aika alkaa, kun rekisteröintihakemus on tullut vireille eikä hakemusta ole myöhemmin muutettu.
  • Jos aiot poistovaatimuksessasi vedota nimen tai tavaramerkin vakiintumiseen, tutustu aiheeseen sivulla Suojattu nimi tai tavaramerkki.
  • Fi-verkkotunnuksia koskevat poistovaatimukset käsitellään Viestintävirastossa suomen ja ruotsin kielillä. Virasto ei käännä muilla kielillä saapuneita vaatimuksia, vaan vaatimuksen tekijä vastaa mahdollisista käännöksistä itse ennen vaatimuksen lähettämistä Viestintävirastolle. Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse ja puhelimitse myös englanniksi.
  • Verkkotunnuksen poistovaatimus on tehtävä kirjallisesti. Toimita vaatimus Viestintävirastolle poistovaatimuslomakkeella.

Poistovaatimuslomake

Poistovaatimuksen käsittelyn vaiheet

Poistovaatimuksen tultua vireille Viestintävirasto lähettää asiasta ilmoituksen fi-verkkotunnuksen rekisteröineelle käyttäjälle sähköpostitse ja asettaa verkkotunnuksen "Siirto estetty" -tilaan asian käsittelyn ajaksi. Tila estää verkkotunnuksen siirtämisen toiselle käyttäjälle.

Verkkotunnusta ei voida siirtää, jos verkkotunnuksen poistamista koskeva asia on vireillä Viestintävirastossa. Muutoin verkkotunnus on käytössä normaalisti eikä tila vaikuta mahdollisten verkkosivujen tai sähköpostipalvelujen toimintaan. Verkkotunnuksen voimassaolon mahdolliseen päättymiseen eivät vaikuta verkkotunnusta koskevan poistovaatimuksen vireilläolo tai se, että sitä koskevaa päätöstä ei ole vielä pantu täytäntöön.

Selvitys ja kuuleminen

Jos poistovaatimus

  • on ilmeisen perusteeton, Viestintävirasto hylkää sen kuulematta rekisteriin merkittyä verkkotunnuksen käyttäjää. Hylkypäätös toimitetaan myös käyttäjälle tiedoksi.
  • edellyttää rekisteriin merkityn verkkotunnuksen käyttäjän kuulemista, Viestintävirasto lähettää tälle erikseen selvityspyynnön sähköpostitse.

Viestintäviraston pyytämä selvitys on annettava pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa. Määräaikaa voidaan hallintolain perusteella pidentää asianosaisen pyynnöstä.

Viestintävirasto

  1. kuulee osapuolia
  2. käsittelee asiaa
  3. antaa valituskelpoisen päätöksen riittävän selvityksen saatuaan.

Päätös ja muutoksenhaku

Viestintäviraston päätös annetaan osapuolille tiedoksi sähköpostitse. Viestintäviraston päätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen. Huomionarvoista on, että päätös tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta heti tiedoksiannon jälkeen, jollei markkinaoikeus toisin määrää.

Jos kiistan osapuolet päätyvät vireillä olevassa asiassa sovintoratkaisuun, vaatimuksen esittäjän tulee peruuttaa vaatimuksensa, jotta asian käsittely raukeaa. Vaatimuksen peruuttaminen on yksinkertaista. Viestintävirastolle lähetetään asiasta sähköposti, ja tarvittaessa virasto myös antaa aiheeseen liittyvää neuvontaa.

Kuuleminen ja tiedoksianto tapahtuvat sähköpostitse

Verkkotunnuksiin liittyvä asiakirja tai päätös voidaan aina antaa tiedoksi sähköpostilla asianosaisen tai asianosaista edustavan verkkotunnusvälittäjän Viestintävirastolle ilmoittamaan osoitteeseen (ns. prosessiosoite).

Tällöin päätös tai muu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Verkkotunnukset , Päätökset , Tiedoksiannot , Lomakkeet

Päivitetty 01.11.2017

LinkedIn Print