Verkkotunnussäädäntöön perustumattomat vaatimukset hylätään

Viestintävirasto hylkää tai jättää tutkimatta vaatimukset, jotka eivät perustu verkkotunnuksia koskevaan sääntelyyn. Verkkotunnussäädännössä määritellään tyhjentävästi fi-verkkotunnusten poistoperusteet.

Alla on koottu esimerkkejä perusteista, joihin vedottaessa fi-verkkotunnuksen poistovaatimus hylätään. Vastaavat vaatimukset hylätään, koska ne eivät perustu tietoyhteiskuntakaaren verkkotunnuksia koskevaan sääntelyyn.

Tietoyhteiskuntakaarella aiemmasta verkkotunnuslaista (228/2003) kumotut perusteet

Verkkotunnusten varastointi jälleenluovutustarkoituksessa

  • Verkkotunnusten rekisteröinnin lukumäärälle eikä käyttötarkoitukselle ole enää rajoituksia.

Etu- ja sukunimen yhdistelmästä muodostettu fi-verkkotunnus

  • Luonnollisen henkilön etu- ja sukunimen yhdistelmä ei enää ole suojattu. Kuka tahansa saa rekisteröidä 5.9.2016 jälkeen toisen henkilön etu- ja sukunimen yhdistelmästä muodostetun fi-verkkotunnuksen.

Loukkaavat ja rikokseen kehottavat verkkotunnukset

  • Viestintävirasto ei ole oikea viranomaistaho arviomaan verkkotunnuksen loukkaavuutta.

Lakannut verkkotunnuksen haltija

  • Erilliseksi poistoperusteeksi ei määritellä sitä, että fi-verkkotunnus on taholla, jota ei ole enää olemassa. Verkkotunnuksen käyttäjän tietojen on kuitenkin oltava oikeat ja ajantasaiset. Viestintävirastolla on oikeus poistaa verkkotunnus Viestintäviraston rekisteristä, jos tietoja ei kehotuksesta korjata määräajassa.

Toimimattomat nimipalvelimet

  • Verkkotunnukselle ei tarvitse olla määriteltynä nimipalvelimia. Jos nimipalvelimet kuitenkin määritellään, niiden on oltava verkkotunnusmääräyksen mukaisia. Viestintävirasto tekee fi-verkkotunnuksille automaattisia nimipalvelintarkastuksia, joiden avulla puutteelliset nimipalvelinmääritykset havaitaan. Puutteista tiedotetaan verkkotunnuksen välittäjää tai teknistä yhteyshenkilöä.

Verkkotunnuksen sulkeminen

  • Verkkotunnuslain sulkemissäännös on kumottu.

Yritys- säätiö- tai yhteisömuotoa osoittavat sanat ja lyhenteet sekä tavaramerkki-sana

  • Rajoitus rekisteröidä fi-verkkotunnuksia, jotka ovat täsmälleen vastaavia yritys-, säätiö, tai yhteisömuotoa osoittavien sanojen, niiden lyhenteiden tai tavaramerkki-sanan kanssa, on kumottu.

Ensimmäisen asteen verkkotunnuspäätteet

  • Rajoitus rekisteröidä fi-verkkotunnuksia, jotka ovat täsmälleen vastaavia ensimmäisen asteen verkkotunnuspäätteiden (esim. .com, .net, .se ja .eu) kanssa, on kumottu.

Toisen suojattuun nimeen tai tavaramerkkiin perustuvat vaatimukset

Verkkotunnuksen poistamista voi vaatia vain suojatun nimen tai merkin haltija. Mikään ulkopuolinen taho ei voi vaatia esimerkiksi toisen toiminimeä muistuttavan fi-verkkotunnuksen poistamista.

Muut juuret tai fi-verkkotunnus poistovaatimuksen perusteena

Johonkin toiseen juureen, kuten .com, .org, .net, rekisteröity verkkotunnus ei tuo mitään oikeuksia suhteessa toiselle rekisteröityyn fi-verkkotunnukseen. Myöskään oma fi-päätteinen verkkotunnus ei ole suojattu nimi eikä siten peruste jonkin toisen fi-verkkotunnuksen poistamiselle verkkotunnusrekisteristä.

Kansalliset merkit omassa fi-verkkotunnuksessa

Verkkotunnuksen käyttäjällä ei ole myöskään pelkästään kansallisia merkkejä sisältämättömän verkkotunnuksensa perusteella etuoikeutta vastaavaan kansallisia merkkejä sisältävään fi-verkkotunnukseen. Myös kansallisia merkkejä sisältävä fi-verkkotunnus myönnetään aikaprioriteettiperiaatteen mukaisesti sitä ensin hakevalle.

Verkkotunnusta ei käytetä

Verkkotunnuslainsäädäntö ei aseta mitään vaatimuksia fi-verkkotunnuksen käytölle. Nimipalvelimien on kuitenkin oltava teknisesti toimivia, mikäli sellaiset on verkkotunnukselle määritelty. Nimipalvelimien määrittely ei kuitenkaan ole pakollista. Poistoa ei siten voi vaatia sillä perusteella, että verkkotunnus ei ole käytössä tai sillä ei ole internetsivuja.

Tavaramerkkihakemus vaatimuksen esittäjällä

Aikaprioriteettisäännön mukaan rekisteröityjen nimien ja merkkien suoja-aika alkaa, kun rekisteröintihakemus on tullut vireille eikä hakemusta ole myöhemmin muutettu. Vireillä oleva tavaramerkkihakemus, jonka väiteaika ei ole vielä päättynyt, ei kuitenkaan ole verkkotunnuksen poistamisperuste.

Jos tavaramerkki myöhemmin rekisteröidään, voi suojatun merkin haltija uudelleen vaatia Viestintävirastolta verkkotunnuksen poistamista ja siirtämistä itselleen.

Vaatimus perustuu omaan tarpeeseen käyttää fi-verkkotunnusta

Fi-verkkotunnus on pääsääntöisesti vapaasti valittavissa. Tunnuksen yhteyttä käyttäjän toiminimeen, tavaramerkkiin tai toimintaan ei vaadita. Näin verkkotunnuksen poistamista ei voi vaatia sillä perusteella, että joku vain haluaisi tai tarvitsisi sen käyttöönsä.

Vaatimus perustuu kauppakirjaan

Kahden osapuolen keskinäinen kauppa verkkotunnuksesta ei ole verkkotunnuksen poistoperuste, vaikka tunnuksen myynyt osapuoli ei suostuisikaan syystä tai toisesta siirtämään verkkotunnusta ostajalle. Kyseiseen tilanteeseen sovelletaan sopimusoikeudellisia normeja ja mahdollisesti muuta soveltuvaa säädäntöä, kuten vahingonkorvaus- ja rikoslakia, jotka eivät kuulu Viestintäviraston toimivaltaan. Osapuolet voivat tarvittaessa viedä asian yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lainsäädäntöä edeltävä käytäntö

Ennen verkkotunnuslain voimaanastumista Viestintävirasto tutki etukäteen, yksitellen, jokaisen fi-verkkotunnuksen myöntämisen edellytykset. Suojattuun nimeen tai tavaramerkkiin liittyviä poistoperusteita sovellettaessa on siten huomioitava, että ennen syyskuuta 2003 myönnettyjen fi-verkkotunnusten myöntöedellytykset on jo kertaalleen tutkittu Viestintävirastossa. Näin ennen verkkotunnuslakia myönnettyä fi-verkkotunnusta ei voi poistaa verkkotunnussäädännön perusteella toisen suojattuna nimenä tai tavaramerkkinä eikä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa hankittuna johdannaisena.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Tavaramerkit , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Lait , Määräykset

Päivitetty 08.08.2016

LinkedIn Print