Hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus

Viestintävirasto arvioi, onko verkkotunnus rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa silloin kun fi-verkkotunnuksen poistovaatimus perustuu nimeen tai tavaramerkkiin, joka ei ole täsmälleen vastaava poistettavaksi vaaditun fi-verkkotunnuksen kanssa.

Poistovaatimus käsitellään tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti ja ilmeistä hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Viestintäviraston ratkaisuissa fi-verkkotunnuksen poistaminen edellyttää vahvaa näyttöä oikeudenloukkauksesta. Vaatimuksen esittäjän on aina perusteltava syitä fi-verkkotunnuksen käyttäjän ilmeiselle hyötymis- tai vahingoittamistarkoitukselle. Tämän jälkeen verkkotunnuksen käyttäjän on selvitettävä Viestintävirastolle, missä tarkoituksessa se on rekisteröinyt kyseisen fi-verkkotunnuksen.

Rekisteröintitarkoituksen arviointi

Tietoyhteiskuntakaaren säädöksillä ei muutettu hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksen arviointiperusteita. Verkkotunnuslain perustelujen (HE 96/2002) mukaan verkkotunnus katsottaisiin hankituksi hyötymistarkoituksessa, jos tunnuksen rekisteröijä pyrkii erityisesti hyötymään toisen suojatun nimen tai tavaramerkin maineesta tai tunnettuudesta. Vahingoittamistarkoitusta voi olla esimerkiksi se, että rekisteröijän verkkotunnus on omiaan haittaamaan toisen liiketoimintaa. Vahingoittamistarkoituksen motiivina voi olla myös estää tunnusmerkkioikeuden haltijaa saamasta tunnusta itselleen.

Verkkotunnuksen rekisteröintitarkoitusta arvioitaessa voidaan huomioida esimerkiksi

  • verkkotunnuksen tai vaatimuksen perusteena olevan nimen poikkeuksellisen suuri tunnettuus tai liikearvo
  • asianosaisten toiminta samalla alalla toistensa kilpailijoina.

Lisäksi tarvitaan muuta hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta tukevaa selvitystä.

Sekoittumisen mahdollisuus ei ole verkkotunnuksen poistamisen peruste

Sekoittumisen mahdollisuus liittyy kaikkiin toisiaan muistuttaviin nimiin, tavaramerkkeihin ja verkkotunnuksiin. Poistamisen peruste ei ole ainoastaan

  • suojatun nimen tai tavaramerkin haltijalle fi-verkkotunnuksen käytöstä aiheutuva haitta
  • fi-verkkotunnuksen käyttäjän hyötyminen verkkotunnuksensa käytöstä

ellei verkkotunnuksen rekisteröijän tarkoituksena ole erityisesti ollut vahingoittaa suojatun nimen tai tavaramerkin haltijaa tai hyötyä oikeudettomasti jonkin toisen aikaisemmin suojaamasta oikeudesta.

Viestintävirasto kuulee asianosaisia tarvittaessa useita kertoja. Vaatimuksen esittäjän tulee aina perustella vaatimustaan mahdollisimman kattavasti.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Tavaramerkit , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Lait , Määräykset

Päivitetty 08.08.2016

LinkedIn Print