Poistovaatimusten ratkaisukäytäntöjä

Viestintäviraston päätöksistä voi erottaa muutamia vakiintuneita ratkaisukäytäntöjä, joihin kannattaa tutustua ennen poistovaatimuksen vireille laittamista. Ylemmät oikeusasteet ovat myös tehneet useita verkkotunnuksia koskevia linjauksia.

Fi-verkkotunnusriitoihin liittyvää lainsäädäntöä ja tulkintalinjauksia on pitkältä ajalta. Suojattuihin nimiin ja tavaramerkkeihin liittyvät riita-asiat ja niistä annetut ratkaisut voi jakaa kahteen eri kategoriaan. Riidan kohteena oleva fi-verkkotunnus joko

Tietoyhteiskuntakaaren mukainen aikaprioriteettisääntö

Rekisteröityjen nimien ja tavaramerkkien suoja-aika alkaa, kun rekisterihakemus tulee vireille eikä hakemusta muuteta myöhemmin. Verkkotunnussääntely suojaa sellaisia nimiä ja tavaramerkkejä, joiden suoja-aika on alkanut ennen fi-verkkotunnuksen rekisteröintiä.

Markkinaoikeuden päätöksen (MAO:585/16) mukaisesti tavaramerkkioikeudelliset etuoikeuspäivät otetaan huomioon fi-verkkotunnusten poistovaatimuksia ratkaistaessa. EU:ssa tai Suomessa hyväksytyn kansainvälisen tavaramerkin suoja-aika alkaa alkuperäisen vieraassa valtiossa tehdyn tavaramerkkihakemuksen vireilletulohetkestä eli ns. hyväksytystä etuoikeuspäivästä. Näin ollen Fi-verkkotunnuksen hakijalla ei välttämättä ole mahdollisuutta selvittää eri tavaramerkkirekistereistä tyhjentävästi sellaisia merkkejä, jotka saattavat olla perusteena myöhemmälle verkkotunnuksen poistovaatimukselle.

Jos nimen tai tavaramerkin suoja-aika alkaa vasta verkkotunnuksen rekisteröintihetken jälkeen, verkkotunnus ei rekisteröintihetkellä loukkaa kyseistä nimeä tai tavaramerkkiä. Aikaprioriteettisäännön mukaisesti poistovaatimus, joka perustuu verkkotunnuksen rekisteröintihetken jälkeen suojattuun nimeen tai tavaramerkkiin, hylätään.

First come, first served -periaate

Mikäli poistoa vaatineella taholla ja verkkotunnuksen rekisteröineellä käyttäjällä on molemmilla oikeus samaan fi-verkkotunnukseen, vaatimus ratkaistaan verkkotunnuksen ensin rekisteröineen tahon eduksi. Vastaava tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun molemmille on rekisteröity sama tavaramerkki, mutta eri tavaramerkkiluokissa.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Tavaramerkit , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Lait , Määräykset , Tulkinnat

Päivitetty 14.11.2016

LinkedIn Print