Välittäjäksi ilmoittautuminen

Fi-verkkotunnusvälittäjäksi aikovan on ennen Viestintävirastolle ilmoittautumista tutustuttava huolellisesti kaikkiin laissa säädettyihin vaatimuksiin.

Fi-verkkotunnusvälitystoimintaa säätelevät tietoyhteiskuntakaaren säädökset. Välittäjäksi aikovan on ensisijaisen tärkeää kartoittaa etukäteen edellytyksensä täyttää kaikki välittäjälle asetetut tietoturva- ja muut velvollisuudet.

Välittäjäksi ilmoittautuminen tapahtuu Viestintäviraston sähköisellä lomakkeella. Muutoksista verkkotunnusvälittäjän ilmoittamiin tietoihin on viipymättä ilmoitettava Viestintävirastolle. Virasto suosittelee, että välittäjä päivittäisi tapahtuneet muutokset Viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin kolmen päivän kuluessa.

Voit käyttää fi-verkkotunnusten välitystoiminnassa fi-välittäjälogoa.

Lakisääteinen prosessiosoite ja muut sähköpostiosoitteet

Viestintävirasto käyttää kaikkiin fi-verkkotunnuksiin liittyviin kuulemisiin ja tiedoksiantoihin verkkotunnusrekisteriin merkittyä sähköpostiosoitetta, jolloin verkkotunnuksiin liittyvä asiakirja tai päätös voidaan aina antaa tiedoksi sähköpostilla. Tämän ns. prosessiosoitteen oikeudellinen merkitys on huomattava ja sen ilmoittaminen Viestintävirastolle on pakollista (165 §).

Prosessiosoitteen käyttö mahdollistaa Viestintäviraston velvoittavien päätösten nopean tiedoksiannon, sillä päätös tai muu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä (312 §:n 2 momentti).

Verkkotunnusvälittäjää koskevan prosessiosoitteen oikeellisuus on merkittävä tieto, jonka ajantasaisuus on erittäin tärkeää välittäjän oman oikeusturvan kannalta. Välittäjän vastuulla on ilmoittaa myös verkkotunnuksen käyttäjän prosessiosoite ja pitää se ajantasaisena.

Viestintäviraston sähköiseen järjestelmään voi ilmoittaa muitakin sähköpostiosoitteita, jos verkkotunnusvälittäjä pitää tarpeellisena esimerkiksi erottaa verkkotunnusta koskevien päivittäisten teknisluonteisten asioiden käsittelyyn käytettävät sähköpostiosoitteet pakollisesta prosessiosoitteesta.

Jälleenmyyjien välitystoiminta

Viestintävirasto valvoo verkkotunnusvälittäjien toimintaa. Mikäli verkkotunnusvälittäjä käyttää fi-verkkotunnusten välitystoiminnassa jälleenmyyjiä, on välittäjä vastuussa myös näiden toiminnasta. Jälleenmyyjä voi olla esimerkiksi taho, joka hoitaa fi-verkkotunnusten asiakaspalvelun ja laskuttaa asiakkaita. Mikäli välittäjä lisää jälleenmyyjän tiedot fi-verkkotunnusrekisteriin, ne näkyvät fi-verkkotunnusten julkisten whois-tietojen kohdassa Jälleenmyyjä.

Tietoyhteiskuntakaaren säädökset velvoittavat nimenomaan välittäjäksi Viestintävirastolle ilmoittautunutta tahoa. Välittäjän omalla vastuulla on velvoittaa myös jälleenmyyjänsä noudattamaan fi-verkkotunnustoiminnalle asetettuja vaatimuksia.

Ilmoitus välittäjäksi ryhtymisestä

Asiasanat: Internet , Jälleenmyyjä , Vaatimustenmukaisuus , Valvonta , Verkkotunnukset , Verkkotunnusjärjestelmä , Välittäjä

Päivitetty 05.09.2016

LinkedIn Print