Välittäjän vaihtaminen

Fi-verkkotunnuksen käyttäjän halutessa vaihtaa välittäjää, osallistuu vanha välittäjä vaihtoprosessiin luomalla välittäjän vaihtoavaimen ja antamalla sen tiedoksi käyttäjälle tai suoraan uudelle välittäjälle.

Verkkotunnuksen käyttäjä voi vapaasti vaihtaa verkkotunnusvälittäjää. Verkkotunnusvälittäjän vaihtaminen ei edellytä erityistä syytä.

Välittäjän vaihtamisen vaiheet

1) Halutessaan vaihtaa verkkotunnusvälittäjää verkkotunnuksen käyttäjän tulee joko

  • valtuuttaa uusi välittäjä hankkimaan välittäjän vaihtoavain vanhalta välittäjältä tai
  • pyytää itse välittäjän vaihtoavain vanhalta välittäjältä ja saatuaan avaimen, toimittaa se edelleen uudelle välittäjälle.

Verkkotunnusvälittäjän vaihtamista koskeva pyyntö on tehtävä välittäjälle kirjallisesti, jotta avaimen toimittamisen määräajan kuluminen tai muut epäselvyydet on mahdollista selvittää jälkikäteen.

2) Vanhan verkkotunnusvälittäjän on varmistettava, että käyttäjällä tai uudella verkkotunnusvälittäjällä on oikeus pyytää välittäjän vaihtoavain ja toimitettava se pyytäjälle viiden arkipäivän kuluessa oikeutetusta pyynnöstä.

Vanhalta välittäjältä edellytetään huolellisuutta sen varmistamiseksi, ettei välittäjän vaihtoa pyydä muu kuin verkkotunnuksen käyttäjäksi merkitty taho. Mikäli pyynnön esittää jokin muu taho, on pyynnön esittäjän osoitettava riittävä valtuutus. Verkkotunnusvälittäjä voi tarvittaessa esimerkiksi ottaa yhteyttä käyttäjään asian varmistamiseksi.

3) Uusi välittäjä saa käyttäjän pyyntötavasta riippuen välittäjän vaihtoavaimen joko vanhalta välittäjältä tai käyttäjältä, jonka jälkeen uusi välittäjä voi ottaa verkkotunnuksen hallintaansa.

Välittäjän vaihtoavain

Välittäjän vaihtoavaimella tarkoitetaan koodia, jonka avulla verkkotunnuksen hallinnointi voidaan siirtää verkkotunnusvälittäjältä toiselle. Koodin luo vanha välittäjä verkkotunnusjärjestelmässä ja ottaa sen sieltä talteen. Järjestelmä ei lähetä koodia, vaan välittäjä toimittaa sen haluamallaan tavalla esim. puhelimitse tai sähköpostitse uudelle välittäjälle. Vanhalla välittäjällä tarkoitetaan verkkotunnuksen hallinnoinnista luopuvaa välittäjää ja uudella välittäjällä verkkotunnuksen hallinnoinnin vastaanottavaa välittäjää.

Verkkotunnus ilman välittäjää

Välittäjän vaihtoavainta tarvitaan myös, kun verkkotunnukselta puuttuu välittäjä. Verkkotunnuksen käyttäjän on tällöin pyydettävä koodi Viestintävirastolta. Saatuaan koodin verkkotunnuksen käyttäjä toimittaa sen valitsemalleen välittäjälle, joka liittää verkkotunnuksen hallintaansa.

Ongelmatilanteet

Verkkotunnuksen käyttäjän saatettua verkkotunnusvälittäjänsä tietoiseksi halustaan vaihtaa verkkotunnusvälittäjää, on välittäjän suoritettava vaihtamisen edellytyksenä olevat toimenpiteet kohtuullisessa ajassa (viisi arkipäivää), ja edesautettava vaihdon toteutumista.

Jos vanha verkkotunnusvälittäjä ei ole toimittanut välittäjän vaihtoavainta uudelle välittäjälle tai käyttäjälle määräajassa toistuvista pyynnöistä huolimatta, uusi verkkotunnusvälittäjä voi pyytää Viestintävirastoa toimittamaan välittäjän vaihtoavaimen käyttäjälle.

Verkkotunnuksen käyttäjän ja verkkotunnusvälittäjän välinen sopimussuhde ei ole verkkotunnuslainsäädännön piirissä, vaan verkkotunnuksen siirrosta tai välittäjän vaihtamisesta aiheutuvat sopimus- tai kuluttajaoikeudelliset kysymykset ratkaistaan muun lainsäädännön nojalla.

Asiasanat: Internet , Vaatimustenmukaisuus , Vaihtoavain , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Välittäjä

Päivitetty 11.04.2017

LinkedIn Print