Lainmukaisuuden varmistaminen

Fi-verkkotunnuksen hankkiva käyttäjä vastaa itse siitä, ettei verkkotunnus oikeudettomasti perustu toisen suojattuun nimeen tai tavaramerkkiin. Myös verkkotunnuksissa sallitut merkit on selkeästi määritelty.

Huolehdi, että haluamasi fi-verkkotunnus rekisteröintihetkellä

 • ei ole toisen suojattu nimi tai tavaramerkki
 • ei muistuta toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä siten, että sinun voitaisiin tulkita rekisteröineen verkkotunnuksesi hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Fi-verkkotunnuksessa sallitut merkit voi varmistaa kohdasta Mitä verkkotunnukseen voi sisällyttää?

Varmista lainmukaisuus rekistereistä

Fi-verkkotunnuksen käyttäjän vastuulla on tarkastaa nimi- ja tavaramerkkirekistereistä, ettei verkkotunnuksen merkitsemiselle ole estettä. Tiedot ovat saatavilla julkisissa verkkopalveluissa.

Lain perusteella suojattuja ovat:

Aikaprioriteettisäännön mukaan rekisteröityjen nimien ja tavaramerkkien suoja-aika alkaa niiden hakemishetkestä, joka on aikaisempi kuin nimen tai tavaramerkin rekisteröintihetki. Varmistaessasi etukäteen eri rekistereistä oikeuttasi fi-verkkotunnukseen voi olla vaikeaa tyhjentävästi selvittää esim. Suomessa tai EU:ssa hyväksyttyjen kansainvälisten tavaramerkkirekisteröintien hakemishetkeä. Hakemishetki eli ns. etuoikeuspäivä saattaa myöhemmin osoittautua verkkotunnuksesi peruutusperusteeksi.

Huomaathan, että yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä löytyy muualtakin kuin kauppa- ja säätiörekistereistä peräisin olevaa tietoa. Esimerkiksi pelkästään verohallinnon rekisteriin merkitty nimi ei ole suojattu.

Lainmukaisuuden arviointi

Viestintävirasto voi suojatun nimen tai tavaramerkin haltijan vaatimuksesta poistaa fi-verkkotunnuksen fi-verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta, jos se rekisteröintihetkellä

 • on täsmälleen sama kuin toisen suojattu nimi tai tavaramerkki
 • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä siten, että sinun voitaisiin tulkita rekisteröineen verkkotunnuksesi hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Arvioitaessa suojatun nimen tai tavaramerkin vastaavuutta fi-verkkotunnukseen ei oteta huomioon

 • suojatun nimen tai tavaramerkin väliviivaa (-)
 • suojatussa nimessä tai tavaramerkissä olevaa välilyöntiä
 • yhteisömuodon tunnusta (Oy, Ky, ry, jne.)
 • kansallisia merkkejä å, ä ja ö, jotka voidaan korvata kirjaimilla a ja o.

Jos verkkotunnus on täsmälleen vastaava kuin suojattu nimi tai tavaramerkki, rekisterimerkinnän poistamisen edellytyksenä on, ettei verkkotunnuksen haltija pysty esittämään hyväksyttävää perustetta oikeudelleen. Tarkempaa tietoa hyväksyttävästä perusteesta löytyy Verkkotunnusten riita-asiat -sivuilta.

Esimerkkejä täsmälleen vastaavista nimistä, merkeistä ja verkkotunnuksista:

 • Toiminimi Yritys Oy ja verkkotunnus yritys.fi
 • Yhdistyksen nimi Ajo-opettajat ry ja verkkotunnus ajoopettajat.fi
 • Toiminimi Älytön Oy ja verkkotunnus alyton.fi sekä älytön.fi
 • Puolueen nimi Kaksi Mielipidettä ja verkkotunnus kaksimielipidetta.fi
 • Sanatavaramerkki ONNI ja verkkotunnus onni.fi.

Verkkotunnus muistuttaa toisen nimeä tai tavaramerkkiä

Verkkotunnus on lainvastainen, jos se muistuttaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä, ja se on rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Esimerkkejä:

 • Tavaramerkki MARIMEKKO - verkkotunnus marimeko.fi
 • Tavaramerkki KISSA – verkkotunnus kissat.fi, kissajahiiri.fi
 • Toiminimi Talotehdas Oy – verkkotunnus talo.fi
 • Aputoiminimi Helsingin Rakennustarvike – verkkotunnus rakennustarvike.fi
 • Toiminimi Esimerkki.fi Oy - verkkotunnus esimerkki.fi

Toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä muistuttavan verkkotunnuksen poistaminen edellyttää kuitenkin, että se on rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa eikä verkkotunnuksen haltijalla ole hyväksyttävää perustetta oikeudelleen.

Vaatimuksen esittäjän on esitettävä syitä ilmeiselle hyötymis- tai vahingoittamistarkoitukselle. Verkkotunnuksen haltijan on puolestaan selvitettävä Viestintävirastolle, missä tarkoituksessa verkkotunnus on hankittu. Viestintäviraston ratkaisuissa verkkotunnuksen poistaminen on aina edellyttänyt lain esitöiden mukaista vahvaa näyttöä oikeudenloukkauksesta.

Tarkempaa tietoa ratkaisukäytännöistä

Toiselle kuuluvan suojatun nimen tai tavaramerkin käyttämisellä verkkotunnuksena voi olla myös muita, esimerkiksi toiminimi- tai tavaramerkkilakiin perustuvia seuraamuksia.

Mitä verkkotunnukseen voi sisällyttää?

Fi-verkkotunnus voi sisältää 2–63 merkkiä, joista on tarkemmin määritelty, mitkä merkit ovat sallittuja ja millaisia rajoituksia niiden käytössä on.

Verkkotunnuksessa sallittuja merkkejä ovat

 • kirjaimet a–z
 • numerot 0–9
 • tavuviiva-miinusmerkki (-).

Sallittuja kansallisia merkkejä ovat

 • kirjaimet å, ä ja ö
 • Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit.

Tavuviiva-miinusmerkki ei saa olla verkkotunnuksen ensimmäinen eikä viimeinen merkki. Kolmas ja neljäs merkki eivät saa molemmat olla tavuviiva-miinusmerkkejä.

Poikkeus on kansallisia merkkejä å, ä tai ö sisältävän verkkotunnuksen ACE-muoto (ASCII Compatible Encoding). Siinä kolmas ja neljäs merkki saavat molemmat olla tavuviiva-miinusmerkkejä.

Asiasanat: Internet , Riidanratkaisu , Tavaramerkit , Verkkotunnukset , Lait , Määräykset

Päivitetty 14.11.2016

LinkedIn Print